• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Komisiji za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim  auditima i izdatim  energijskim certifikatima

07.11.2022.

Na osnovu člana 39. Zakona o energijskoj efikasnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/17) i članova 32., 33.34., 35.  Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata  („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18) Federalni ministar prostornog uređenja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za članstvo u Komisiji za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim  auditima i izdatim  energijskim certifikatima

I

Pozivaju se  sva zainteresovana   stručna  lica da podnesu prijavu za  članstvo u Komisiji za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim  auditima i izdatim  energijskim certifikatima  (u daljem tekstu: Komisija za nezavisnu kontrolu), a shodno članovima 36., 37. i 39. Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata  („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18).

II

Za članstvo u  Komisiji za nezavisnu kontrolu mogu se prijaviti stručna lica koja moraju dostaviti dokaze   o slijedećem :

  1. diplomu o završenom minimalno VII  stepenu stručne spreme ili  drugog ciklus Bolonjskog  procesa, odnosno je steklo  zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke, a tiče se djelovanja koje je predmet rada Komisije za  nezavisnu kontrolu;
  2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  3. dokaz o radnom iskustvu – najmanje tri godine radnog iskustva, u ovlaštenom pravnom licu ili kroz angažman na drugi način, na poslovima provođenja energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i izradi više od dvadeset energijskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sistemom;
  4. dokaz o radnom iskustvu u oblasti kriranja propisa i pravila – najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kreiranja propisa energijske efikasnosti (energijskih pregleda, energijskog certificiranja, kreiranje, priprema i primjena pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti);
  5. Uvjerenje o uspješno završenom odgovarajućem programu stručnog osposobljavanja Modul 1 odnosno Modul 2. koji je propisan Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje

III

Komisuju čine dva člana iz reda eksperata  koji  moraju zadovoljiti uslove pod 1., 2., 3. i 5., a ostala dva člana moraju ispuniti uslove pod 1., 2., 4.  i 5.

IV

Komisija za nezavisnu  kontrolu  se imenuje na period od   četiri godine.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz tačke II. Javnog poziva podnose se u roku od 8 dana od dana objave u dnevnim listovima visokog tiraža i web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, neposredno na  protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja na adresu:

Federalno ministarstvo  prostornog uređenja

Hamdije Čemerlića broj 2

71000 Sarajevo

Sa naznakom „Prijava za članstvo  u Komisiji za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim  auditima i izdatim  energijskim certifikatima“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ramatrati.

Prijavljeni kandidati će  biti dodati na Listu kandidata po ranije objavljenom javnom pozivu.

 

M I N I S T A R

Martić Josip