• B/H/S
  • ENG
Objave

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja

11.10.2022.

Predmet nabavke je usluga oglašavanja u novinama za 2022. godinu, u skladu sa potrebama Ugovornog organa.
Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN broj): 79341000-6 Usluge oglašavanja

Poziv