• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – zaštita nacionalnih spomenika

01.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-379/22-74

Sarajevo, 01.07.2022. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

 Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-379/22-72  od 13.06.2022. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
 
1. Šurković Nijaz Projekat obnove kule Šurkovića – Odžaci – Bjelimići – Izrada projekta neuredna prijava – neovlašteni podnositelj
2. Blanka Ilić Izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnog spomenika – zamjena vanjske  stolarije na obiteljskoj kući neuredna prijava – neovlašteni podnositelj
3. SPC Opština Tuzla Obnova Sabornog Hrama Uspenje Presvete Bogorodice u Tuzli ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen opis projekta, nije dostavio izjavu dokaz  o osiguranja sredstava finansiranja i nije ovjeren upis u registar (uvjerenje o poreznoj registraciji)
4. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Revitalizacija nacionalnog spomenika zgrade Konak u Bihaću ne ispunjava opće uvjete – ima obaveza – dug na  poreze i doprinose
5. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Izrada glavnog i izvedbenog projekta nacionalnog spomenika – Zgrade II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu ne ispunjava opće uvjete – ima obaveza – dug na  poreze i doprinose
6. Fondacija Stećak u BiH Obilježavanje proglašenih nacionalnih spomenika – implementacija odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine neuredna prijava
7. MIZ Ustikolina Izgradnja zida na mezarju Presjeka ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen opis projekta, nije dostavio izjavu dokaz  o osiguranja sredstava finansiranja
8. Udruga LIPA Projekat izvođenja radova na rehabilitaciji ratom devastiranog stambenog objekta “Vlahina kuća” u Mostaru, u ul. Bajatova 1. neuredna prijava
9. Mehmed Turković Obnova graditeljske cjeline – Turkovića kula u Stocu neuredna prijava – neovlašteni podnositelj
10. JU Muzej USK Konzervacija i restauracija ulomka Japodske urne iz Založja i ploče desne bočne strane kamene urne iz Golubića ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen adekvatan predmjer radova,  nije ovjereno uvjerenje o poreznoj registraciji i ima obaveza – dug na  poreze i doprinose
11. MIZ Mostar Zaštita Tekije u Blagaju od obrušavanja stijena ne ispunjava opće uvjete –  nije ovjeren ZK izvadak i nije dostavljen adekvatan predmjer radova
12. Grad Mostar Izrada glavnog projekta sanacije oštećenja rekonstrukcije nedostajućih dijelova i iluminacije “Memorijalnog područja – Partizansko spomen groblje u Mostaru” ne ispunjava opće uvjete –  nije ovjeren ZK izvadak i nije dostavljen predmjer radova
13. Udruga don Juraj Gospodnetić Uređenje crkve i crkvenog dvorišta neuredna prijava – neovlašteni podnositelj, ne ispunjava opće uvjete – nije ovjeren ZK izvadak i uvjerenje o poreskoj registraciji
14. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih,  kulture i sporta Kantona Središnja Bosna Izrada projektne dokumentacije i pristupnog puta u čišćenju terena na arheološkom području Stari grad Kozograd ne ispunjava opće uvjete – nije ovjereno uvjerenje o poreskoj registraciji i neadekvatan dokaz o vlasništvu
15. Osnovna škola Safvet beg Bašagić Rekonstrukcija fasade na objektu škole neuredna prijava – neovlašteni podnositelj, ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljeno uvjerenje o poreskoj registraciji, nije dostavljen opis projekta sa ciljevima projekta i projektno tehničkom dokumentacijom
16. Općina Bosanski Petrovac Istraživački i konzervatorsko -restauratorski radovi i radovi na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen predmjer radova
17. JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi, Jablanica Zamjena dijela fasadnih otvora Muzeja – faza III Modular d.o.o.Jablanica (predmjer i predračun) ne ispunjava ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projektovanje iz oblasti nacionalnih spomenika
18. Medžlis Islamske zajednice  Kakanj Izgradnja šadrvana u haremu džamije u Kraljevoj Sutjesci Neuredna prijava. Nepravilno popunjen Obrazac 1.

 

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba