• B/H/S
  • ENG
Objave

Preliminarna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-380/22-73

Sarajevo, 01.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” broj: 04-11-6-380/22-71 od 30.06.2022. godine, utvrđena je preliminarna  lista korisnika:

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta
1. Općina Trnovo Sanacija klizišta Makljen na magistarlnom putu M18.1
2. Grad Tuzla Sanacija puta u naselju Orašje u Tuzli od posljedica klizišta i poplava
3. Grad Orašje Rekonstrukcija ceste Draganovci
4. Općina Usora Sanacija prometne infrastrukture sa sanacijom klizišta, lokalitet Alibegovci
5. Grad Bihać Sanacija klizišta u neselju Rekići MZ Vrsta faza 2
6. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Sanacija ulice Napretkova, Gornji Vakuf-Uskoplje
7. Općina Kiseljak Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Lug
8. Općina Kiseljak Regulacija rijeke Lepenice i zaštita gradskog središta od poplava
9. Grad Gračanica Sanacija klizišta na putnom pravcu Malešići-Lukavica
10. Općina Olovo Projekat regulacije lijeve obale rijeke Stupčanice u naselju Olovske Luke
11. Grad Zavidovići Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica III faza
12. Grad Zavidovići Rekostrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica III faza
13. Grad Zavidovići Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica III faza
14. Grad Zavidovići Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naselje Stog
15. Općina Pale-Prača Sanacija klizišta Turkovog potoka-Gaz
16. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići II faza
17. Općina Novo Sarajevo Sanacija klizišta K4 Hum
18. Općina Maglaj Sanacija i uređenje crkvenog dvorišta Leopolda Mandića
19. Općina Maglaj Sanacija poplavama i klizištima oštećenog puta Liješnica-Fojnica završetak sanacije
20. Općina Maglaj Maglaj-Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture
21. Općina Posušje Rješavanje problema poplava i odvodnje na području ulice fra Petra Bakule
22. Općina Busovača Izgradnja potpornog zida u dužini 300m na Babijak potoku u MZ Polje
23. Općina Busovača Sanacija i rekonstrukcija puteva koji su oštećeni zbog poplava 2019 na području općine Busovača
24. Grad Goražde Sanacija tri klizišta na području grada Goražda
25. Grad Ljubuški Sanacija klizišta potpornog zida i šahta uz propust
26. Općina Žepče Sanacija šteta od poplava i klizišta – naseljeno mjesto Bistrica
27. Općina Žepče Ulica pored željezničke pruge, od željezničke stanice do mosta na rijeci Krajnjači
28. Općina Žepče Sanacija lokalnog puta u MZ Vrbica
29. Kantonalna uprava Civilne zaštite BPK Goražde Sanacija klizišta prema selu Udovčići – općina Foča BiH, zaštita puta od bujičnih voda
30. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde Sanacija klizišta na regionalnom putu R448a, Osanca-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda
31. Općina Novi Travnik Izgradnja potpornog zida uz rijeku Jaglenicu u Novom Travniku
32. Općina Foča Ustikolina FBiH Prevencija i sanacija klizišta u mjestu Bač – Mrđelići
33. Općina Kladanj Sanacija trupa lokalnog puta Kladanj-Brateljevići u naselju Omećetova kroz uređenje korita rijeke Drinjače izgradnjom potpornog zida
34. Općina Foča-Ustikolina FBiH Sanacija nekategorisanog puta u selu Mrđevići faza II
35. Općina Domaljevac Šamac Uređenje kanala Jadrice
36. Općina Kalesija Sanacija klizišta u naselju Zukići
37. Grad Srebrenik Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik – Gornji Srebrenik faza V
38. Općina Breza Sanacija dijela LC Breza – Mahmutović rijeka
39. Grad Livno Sanacija prometnice Megdan -Tušnica
40. Općina Odžak Obnova lokalne ceste u Trnjaku “Trnjak prepumpna stanica”
41. Općina Kupres Rekonstukcija lpkalnih puteva u naseljima Velike i Male Gredine
42. Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva ŽP Uređenje odvodne kanalske mreže na prostoru ŽP
43. Općina Grude Zašita centra Gruda od bujičnih voda
44. Grad Široki Brijeg Sanacija Ugrovačke ulice od poplava rijeke Ugrovače
45. Grad Široki Brijeg Sanacija šteta nastalih od bujica i erozija na cesti Dubrava – Privalj
46. Općina Fojnica Asfaltiranje puta Bakovići-Bistrica
47. Grad Cazin Program sancije šteta nastalih usljed poplava i klizišta u gradu Cazin
48. Grad Tuzla Projekat sanacije klizišta u ulici Bajrama Malkočevića u MZ Brčanaska Malta

 

Na preliminarnu listu  korisnika, podnositelji prijava mogu uložiti žalbu Komisiji  za rješavanje prigovora, koju u tu svrhu imenuje Federalni ministar prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave  liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba