• B/H/S
 • ENG
Objave

Posebno obavještenje o nabavci – BEEPAF-165405-RFB-12-W-21-FBiH

01.10.2021.

Zahtjev za ponude: Izvođenje radova (bez prekvalifikacija)

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH

Naziv ugovora: Nabavka izvođača radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: LOT 1:  Klinika za plućne bolesti „Podhrastovi“ Sarajevo, LOT 2: Klinika urgentne medicine Sarajevo, LOT 3: Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Zajam br. /Kredit br. / Grant br.: 8906-BA

Zahtjev za ponude br.: BEEPAF-165405-RFB-12-W-21-FBiH

Izdat dana:  01.10.2021.

 1. Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom dobila je od Svjetske banke sredstva za finansiranje troškova Projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH i namjerava upotrijebiti dio sredstva za plaćanja po ugovorima za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima u Kantonu Sarajevo: LOT 1 – Klinika za plućne bolesti „Podhrastovi“, LOT 2 – Klinika urgentne medicine, LOT 3 – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
 2. Ponuđači mogu da daju ponude za jedan ili više lotova/ugovora, kako je dalje definisano u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđači koji žele da ponude popuste u slučaju da im se dodijeli više od jednog lota/ugovora to će moći da učine, pod uslovom da su ti popusti uključeni u Pismo o ponudi.“
 3. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPU) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalifikovane ponuđače za izvođenje građevinskih radova, da dostave zapečaćenu ponudu, s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na gore navedenim objektima koji uključuju: arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energetske efikasnosti koje će biti provedene u okviru Projekta sastoje se od: LOT 1-Klinika za plućne bolesti „Podhrastovi“ (termoizolacija fasadnih zidova, djelomična zamjena fasadnih otvora, termoizolacija tavanskog prostora uz zamjenu pokrova, djelomična zamjena rasvjetnih tijela); LOT 2 – Klinika urgentne medicine (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena fasadnih otvora i kontinuirane fasade, rekonstrukcija i termoizolacija ravnog krova, ugradnja regulacije centralnog grijanja, ugradnja termostatskih ventila); LOT 3 – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (termoizolacija fasadnih zidova, zamjena fasadnih otvora, rekonstrukcija i termoizolacija krova, termoizolacija poda prema podrumu, ugradnja termostatskih ventila). Rok za završetak radova 4 mjeseca, lokacija Sarajevo.
Kvalifikacioni zahtjevi uključuju:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze da ima pristup likvidnim sredstvima, neopterećenim nekretninama, kreditnim linijama i drugim finansijskim sredstvima (neovisno o avansnom plaćanju predviđenim ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose: LOT 1: 122.000 BAM, LOT 2: 578.000 BAM i LOT 3: 180.000 BAM za potrebe predmetnih ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od: LOT 1: 1.526.000 BAM, LOT 2: 7.226.000 BAM i LOT 3: 2.250.000 BAM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće i/ili okončane ugovore u posljednje tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2018 – januar 2020),
 4. Specifično iskustvo u izvođenju sličnih radova i to minimalno jednan (1) ugovor sličan predmetnim radovima u minimalnom iznosu od: LOT 1: 325.000 BAM, LOT 2: 1.500.000 i LOT 3: 480.000 BAM u periodu između 01. janura 2018 i roka za podnošenja ponuda. Za gore navedene i sve druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od LOT 1: 230.000 BAM, LOT 2: 1.000.000 BAM i LOT 3: 336.000 BAM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od: LOT 1: 100.000 BAM, LOT 2: 460.000 BAM i LOT 3: 145.000 KM za nabavku i ugradnju fasade. U slučaju podnošenja ponude za više lotova kvalifikacioni kriteriji moraju biti zadovoljeni u kumulativu u skladu sa detaljima datim u tenderskoj dokumentaciji.
 1. Ponude se sprovode putem nacionalne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke – Nabavka u finansiranju investicionih projekata“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. („Propisi o nabavkama“) i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i izvršiti uvid u tenderski dokumenat u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
 3. Tenderski dokument na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini zainteresovani ponuđači mogu preuzeti nakon podnošenja pismenog zahtjeva na dole navedenoj adresi.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije dana 10.2021. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i ostalih koji žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 29.10.2021. godine u 12.05h.
 5. Uz ponude se prilaže Izjava o obezbjeđenju ponude.
 6. „Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o beneficijarnom vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu beneficijarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.“
 7. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Jedinica za implementaciju projekta “Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u BiH” za Federaciju Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

(10 sprat, soba 1019)

Tel: + 387 33 726 548

Fax: + 387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba