• B/H/S
  • ENG
Urbanistička

Akti o građenju

Građenje se može odobriti ako se prethodno utvrdi da je odnosno građenje u skladu sa planskim dokumentima i drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, izdavanjem urbanističke saglasnosti.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za građevine i zahvate iz člana 40. stav 1. tač. od 1 do 7) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) podnosi investitor Ministarstvu.

 

Na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost za izgradnju:

1) građevina i zahvata koji se odvijaju na teritoriju dvaju ili više kantona;

2) građevina i zahvata od značaja za Federaciju na prostorima i područjima od značaja za Federaciju;

3) na međudržavnoj granici;

4) slobodnih zona;

5) građevina i vršenje djelatnosti i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na životnu sredinu, život i zdravlje ljudi Federacije i šire;

6) građevina i zahvata od značaja za Federaciju i

7) građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, odnosno za građevine i zahvate na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.

 

Izuzetno, za građevinu koja se namjerava graditi u prostoru za koji su doneseni detaljni planski dokumenti ne izdaje se urbanistička saglasnost, nego Ministarstvo izdaje lokacijsku informaciju.

Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina, za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju (“Službene novine Federacije BiH”, br.32/14), utvrđene su građevine i zahvati od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za koje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.