• B/H/S
  • ENG
Urbanistička dozvola

Korištenje zemljišta na nivou Federacije vrši se u skladu sa planskim dokumentima Federacije.
Pod korištenjem zemljišta u smislu ovog Zakona podrazumijeva se izgradnja građevina i izvođenje drugih zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije.Urbanistička saglasnost/lokacijska informacija izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/14).Na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost za izgradnju:

građevina i zahvata koji se odvijaju na teritoriju dvaju ili više kantona;
građevina i zahvata od značaja za Federaciju na prostorima i područjima od značaja za Federaciju;
na međudržavnoj granici;slobodnih zona;
građevina i vršenje djelatnosti i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na životnu sredinu, život i zdravlje ljudi Federacije i šire;
građevina i zahvata od značaja za Federaciju i
građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, odnosno za građevine i zahvate na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za građevine i zahvate iz člana 40. stav 1. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, investitor podnosi Ministarstvu.
Izuzetno, za građevinu koja se namjerava graditi u prostoru za koji su doneseni detaljni planski dokumenti ne izdaje se urbanistička saglasnost, nego Ministarstvo izdaje lokacijsku informaciju.
Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti/lokacijsku informaciju sadrži:

podatke o parceli (kopija katastarstkog plana),
idejni projekt (od ovlaštenog pravnog lica),
okolinsku dozvolu (za objekte utvrđene posebnim propisom, izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta,
plan upravljanja građevinskim otpadom (u skladu sa odredbama Pravilnika o građevinskom otpadu – Službene novine Federacije BiH, broj 93/19)
misije geotehničkog inženjerstva (u skladu sa odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva “Službene novine Federacije BiH”, broj 60/09)
eleborat zaštite na radu U u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu  „Službeni list SR BiH“, broj: 22/90).

idejni projekat zaštite od požara (izrađen od strane ovlaštenog projektanta, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu „Službene novine Federacije BiH“ broj 64/09 i Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije “Službene novine Federacije BiH”, br. 33/10 i 99/14)
elaborat o energetskim karakteristikama zgrade (u skladu sa odredbama Pravilnika o minimalnim zahtjevima za energetskim značajkama zgrada „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/19),
dokaz o uplati takse u iznosu od 300,00 KM na ime izdavanja rješenja, a skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13) tačka 1. tarifni broj 55a, na račun primaoca 1020500000106698 Union Banka d.d. Sarajevo, budžetska organizacija 9999999, općina 079, poziv na broj 1000049100, vrsta prihoda 722112.

 

Ministarstvo može zahtijevati i druge priloge u zavisnosti od složenosti građenja.
Ostale potrebne saglasnosti i mišljenja javnih i komunalnih preduzeća, organa uprave, agencija, elaborat eksproprijacije i slično, Federalno ministarstvo prostornog uređenja će tražiti kada od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja dobije stručno mišljenje u skladu sa članom 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.