• B/H/S
  • ENG
Opšte informacije

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u skladu sa članom 30. stav 2 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06) i Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (”Službene novine Federacije BiH”, br. 41/18 i 77/19), organizuje stručni ispit.

Pravo na polaganje ispita u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika imaju magistri/diplomirani inženjeri, bachelor/inženjeri i tehničari arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, saobraćaja, bachelor regionalnog i prostornog planiranja i magistri geografije, smjer regionalno i prostorno planiranje, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima i zadacima iz struke.

Uz prijavu (preuzmite obrazac PRIJAVE i popunite elektronski*) se prilažu sljedeći dokumenti:

 

Uplata od 600, 00 KM vrši se na:

ŽR 102 050 000 010 66 98 kod Union Banke DD Sarajevo

Vrsta prihoda: 72 25 91

Budžetska organizacija: 230 1001

Opština: (Šifra opštine uplatioca)

Poziv na broj: 1000049100

 

Kontakt-osoba: Sanda Ibrahimović

E-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba

Telefon: + 387 33 726 536