bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Odluke


Prostorni plan Federacije BiH
  Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2002. do 2022. godine (“Službene novine Federacije BiH“ br. 20/04, 2/08)
 
Područja posebnih obilježja 
  Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 32/04, 80/07)
 
  Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - sliv rijeke Une za period od 2007. do 2027. godine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 79/07  od 07.11.2007.)
 
  Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“ broj:8/05, 66/08 )
 
  Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine ("Službene novine Federacije BiH" br. 38/08)
 
Odluka o utvrđivanju područja "Autocesta na Koridoru Vc" područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH ("Službene novine Federacije BiH br.: 56/08 )
 
  Odluku o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH"Autocesta na Koridoru Vc" ("Službene novine Federacije BiH br.: 48/08 )
 
 
Ostale odluke 
  Odluka o određivanju organa za donošenje Plana parcelacije za područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 25/08 od 12.05.2008. godine)