• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Strategija IPP FBiH 2023.-2027.

19.04.2023.

Strategija IPP FBiH 2023.-2027.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH) i odgovorna institucija za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH sukladno odluci Vlade Federacije BiH V. broj: 1077/2022 od 14.07.2022. godine, pokreće javne konzultacije o strateškom dokumentu u sklopu izrade Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH 2023. – 2027.

Javne konzultacije provoditi će se sukladno principima definiranim Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te sukladno Projektnom zadatku za izradu Strategije infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, a sve u cilju pribavljanja dodatnih informacija od zainteresiranih strana.

U cilju provođenja javnih konzultacija, nacrt dokumenta Strategija infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH 2023. – 2027. je objavljen na web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (https://www.fgu.com.ba/bs/novosti-pregled/javne-konsultacije-u-vezi-strategije-ipp-fbih-za-period-2023-2027-godine.html) kao i na web stranici IPP FBiH (https://ippfbih.gov.ba/javne-konsultacije-strategija), a ovim putem dostavljamo informaciju nadležnim institucijama i subjektima IPP FBiH na nižim, istim i višim nivoima vlasti da se na pomenutim web stranicama nalaze upute i dodatne informacije o načinu dostavljanja komentara i prijedloga na dokument, kao i informacije o održavanju javne rasprave.