• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – utopljavanja zgrada radi uštede energije

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-381/22-72

Sarajevo, 01.07.2022. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-381/22-70 od 13.06.2022. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE
R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1. JU OŠ Šturlić Cazin Utopljavanje zgrade vanjskom oblogom neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
2. Grad Bihać Utopljavanje objekta turističke zajednice Grada Bihać ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen predmjer i predračun radova
3. JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Utopljavanje školske zgrade radi uštede energije neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
4. Javno preduzeće “Veterinarska stanica” d.o.o.  Bihać Utopljavanje objekta JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
5. JU OŠ “Mirsad Salkić” Čava – Bužim Fasaderski radovi na objektu JU OŠ “Mirsad Salkić” Čava – Bužim neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
6. Općina Ključ Utopljavanje administrativnog objekta općine Ključ neuredna prijava – radovi nisu predviđeni energijskim auditom
7. Općina Tomislavgrad Izrada fasade JU OŠ “Ivan Mažuranić” PŠ “Franjo Nevistić” Šujica ne ispunjava opće uvjete –  nema enregijski audit
8. JU OŠ “Gornja Koprivna” Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije – zamjena energetsko toplotnog sistema neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
9. JU Opća bolnica Bugojno Sanacija aneksa “D” javne ustanove opće bolnice Bugojno neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
10. Grad Sarajevo Projekat energetske efikasnosti JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo ne ispunjava opće uvjete -nema energijski audit
11. Treća osnovna škola Mostar Utopljavanje školske sportske dvorane u Pologu neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
12. Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica u Sanskom Mostu Utopljavanje zgrada radi uštede energije neuredna prijava -neovlašteni podnositelj

 

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba