• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-380/22-72

Sarajevo, 01.07.2022. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

 Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-380/22-70  od 13.06.2022. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelj prijave ne ispunjava opće uvjete Javnog poziva:

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1 Općina Tomislavgrad Sanacija ulica u mjestu Mokronoge Nedostaje opis projekta sa ciljevima projekta

 

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba