• B/H/S
  • ENG
Objave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Dom Zdravlja Čitluk u Čitluku i JU Dom zdravlja Čapljina u Čapljini

19.06.2020.

Projekat energetske efikasnosti u BiH
Implementacija mjera energetske efikasnosti BEEP-P143580-NCB-50-W-19-FBIH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)

Bosna i Hercegovina

Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj kredita: 5393-BA; br.  5538-BA

Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Dom Zdravlja Čitluk u Čitluku i JU Dom zdravlja Čapljina u Čapljini
Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-50-W-19-FBIH

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je putem Ugovora o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava u okviru Projekta upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU Dom Zdravlja Čitluk u Čitluku i JU Dom zdravlja Čapljina u Čapljini

Hercegovačko-neretvanski kanton namjerava da aplicira za kreditna sredstva kod Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektima JU Dom Zdravlja Čitluk u Čitluku i JU Dom zdravlja Čapljina u Čapljini.

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od:  Obnavljanje javnih objekata na području HNŽ/K kroz unapređenje energetske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske i elektrotehničke radove. Mjere energetske efikasnosti provedene u okviru Projekta povećanja energetske efikasnosti na objektu JU Dom Zdravlja Čitluk u Čitluku, uključuju zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 480 m2, 235 komada), termo izolacija fasade (cca 1.600 m2), Mjere energetske efikasnosti provedene u okviru Projekta povećanja energetske efikasnosti na objektu JU Dom zdravlja Čapljina u Čapljini uključuju zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 410 m2, 117 komada) termoizolaciju fasade (cca. 900 m2), termoizolacije stropa prema negrijanom tavanu (cca 1050 m2).
3. Kvalifikacioni zahtjevi:

  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
  2. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva  (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 125.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
  3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 1.300.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2017 – januar 2019),
  4. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 400.000,00 KM u periodu između 01. janura 2015 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 350.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 150.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;

4.   Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Nacionalno javno nadmetanje (NCB – National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke, izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.
6. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
7. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 10.07.2020. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 10.07.2020.godine u 12.05h.
8. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 8.000,00 KM.
9. Gore pomenuta adresa je:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo | (10 sprat, soba 1019)

Tel: 00387 33 726 548 | Fax: 00387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba