• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – zaštita nacionalnih spomenika – 2024

07.06.2024.

Broj:  04-11-6-147/24-

Sarajevo, 05.06.2024. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br. broj 23/24), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstavaKapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednicazaštita nacionalnih spomenika

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 420/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Sanacija zidina – povijesno područje bedemi i tabije starog grada Jajca 95,000.00
2 Svetište Majke Božje-Gospe Olovske, Olovo Sanacija konstrukcije objekta crkve – nastavak III faze 120,000.00
3 Župa svetog Mihovila arkanđela Drinovci, Grude Završno uređenje prezbiterija crkve svetog Mihovila arkanđela u Drinovcima 80,000.00
4 Vrhbosansko bogoslovno sjemenište Obnova fasade: sjeverna fasada faza 4/4 70,000.00
5 Župa uznesenja blažene Djevice Marije, Dolac-Travnik Izrada profilacije pročelja fasade župne crkve u Docu 20,000.00
6 Općina Kreševo Arheološki radovi na lokalitetu Stari grad Kreševo 80,000.00
7 Franjevački samostan Tolisa, Orašje Izrada projektno-tehničke dokumentacija, rekonstrukcija i obnova zvonika crkve Franjevačkog samostana Tolisa 50,000.00
8 Općina Drvar Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju muzeja “25. maj” Drvar 20,000.00
9 Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo Obnova krova župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo 90,000.00
10 Grad Stolac Izrada projektno-tehničke dokumentacije konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, sanacije i revitalizacije donjeg dijela Starog grada Stolac 50,000.00
11 MIZ Ustikolina Izrada  glavnog projektna zaštite, prezentacije, arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova na groblju Presjeka, Ustikolina 50,000.00
12 Grad Ljubuški Zaštita Starog grada Ljubuški 6. faza obnove 120,000.00
13 Župa Svetog Ilije Proroka Zenica Izrada projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve Sv. Ilije sa župnim uredom Zenica 60,000.00
14 Općina Kiseljak Zaštita, konzervacija i prezentacija stećka bosanskog kneza Radoja u Zabrđu 80,000.00
15 Franjevački samostan Svetog Ante Sarajevo Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku 44,000.00
16 Župa svetog Ante Padovanskog Bihać Izrada investiciono-tehničke dokumentacije idejnog i glavnog projekta revitalizacije i rekonstrukcije zvonika i platoa crkve sv. Ante Padovanskog Bihać 90,000.00
17 Srpska pravoslavna crkvena opština Mostarska Završetak obnove stare pravoslavne crkve Mostar 70,000.00
18 JU Muzej Hercegovine Mostar Konzervatorsko restauratorski radovi na kasnoantičkoj bazilici u Cimu 90,000.00
19 Srpska pravoslavna crkvena opština Sarajevo – Saborna Crkva Restauracija, konzervacija i zamjena postojećeg mobilijara u Sabornoj crkvi 60,000.00
20 Franjevački samostan svete Katarine Kreševo Uređenje prezbiterija crkve svete Katarine Kreševo 60,000.00
21 Udruženje Tarikatski centar “Hadži Sinanova tekija” Sarajevo Zamjena dotrajale krovne pokrivke na objektu kula, abdestihana i kotlovnica Hadži Sinanove tekije 40,000.00
22 Grad Gračanica Zaštita nacionalnog spomenika Konak sanacijom južne fasade objekta 90,000.00
23 Općina Pale u Federaciji BiH Nastavak radova na tekućem održavanju turbeta Semiz Ali-paše u Prači faza III 40,000.00
24 Župa svetog Mihovila Arkanđela Vareš Sanacija krova i krovnog pokrivača crkve svetog Mihovila Arkanđela 100,000.00
25 Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup Obnova fasade i fasaderski radovi na župnoj crkvi 80,000.00
26 Pravoslavna Mitropolija Dabro-bosanska-Manastir Udrim Gostović Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim-zidarskokamenorezački, krovopokrivački i stolarski radovi 90,000.00
27 Općina Odžak Rekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice 90,000.00
28 Župa svetog Ante Padovanskog Busovača Ugradnja toplotnih pumpi 80,000.00
29 MIZ Mostar Tekuće održavanje Koski Mehmed-pašine džamije Mostar 50,000.00
30 Grad Gradačac Sanacija bedema na Starom gradu Gradačac 120,000.00
31 Srpska pravoslavna opština Gradačac Obnova Hrama svetog Ilije Gradačac faza III 60,000.00
32 MIZ Gradačac Sanacija elemenata trema i drenažnog sistema Husejnije džamije Gradačac 100,000.00
33 Općina Breza Izrada projektno-tehničke dokumentacije “Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik, Breza 19,000.00
34 Grad Lukavac Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta vila Solvay Lukavac 60,000.00
35 Općina Tešanj Rekonstrukcija i restauracija platoa iznad Kazamata, Stari grad Gradina Tešanj 40,000.00
36 Grad Konjic Narodni univerzitet-Društveni dom 90,000.00
37 Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica Livno Adaptacija galerije Gabrijela Jurkića 30,000.00
38 Općina Novi Travnik Izrada projektne dokumentacije uređenja i zaštite nekropole sa stećcima Maculje 60,000.00
39 JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Konzervacija, sanacija i restauracija Jevrejskog groblja Bihać 80,000.00
40 Općina Čitluk Uređenje parkinga i dijela pristupnog puta nacionalnog spomenika Mainovac i područja Bedra Vionica 68,000.00
41 MIZ Stolac Tekuće održavanje krova Uzinovićke džamije Ismail kapetana Šarića 14,000.00
42 MIZ Stolac Obnova stambeno-graditeljske cjeline Vakuf Zejne Elezović 50,000.00
43 Općina Ravno Rekonstrukcija pristupne ceste sa platoom i čišćenje okoliša nacionalnog spomenika crkve sv. Mitra sa starim grobovima 70,000.00
44 JU Centar za kulturu i turizam Cazin Arheološko istraživanje srednjovjekovnog dijela Starog grada Ostrožac 80,000.00
UKUPNO 3,000,000.00

 

II

Sredstva iz točke I ove Odluke  utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6151 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.