• B/H/S
  • ENG
Objave

JAVNI POZIV – PREVENCIJA I SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA – 2024

25.03.2024.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava

Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

za 2024. godinu

Javni poziv je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 23/24 – oglasni dio.

Krajnji rok za dostavu prijava po Javnom pozivu je 16.04.2024. godine

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV – PREVENCIJA I SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

OBRAZAC 1 – PRIJAVA

OBRAZAC 2 – IZJAVA

OBRAZAC 3 – FINANSIJSKI PLAN