• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „DERALA“

04.03.2024.

Na osnovu čl. 8., 92. i 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT VJETROELEKTRANE „DERALA“

investitor: G&G Energija d.o.o. Bihać

1.

Pozivaju se vlasnici ili posjednici nekretnina i nosioci drugih stvarnih prava na nekretninama koje se nalaze u obuhvatu vjetroelektrane »Derala«, kao i nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnim obuhvatom, radi izjašnjavanja o svim činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za radove na izgradnji vjetroelektrane „Derala“, ukupne instalirane snage do 52,8 MW (8 vjetroegragata pojedinačne snage do 6,6 MW), područje općine Bosansko Grahovo.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat i spis predmeta izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

5.

Ukoliko zainteresovane stranke u postupku ne pristupe uvidu u idejni projekat u navedenom roku, smatra se da im je pružena mogućnost uvida u idejni projekat, u skladu sa odredbama čl. 92. i 133. Zakona o upravnom postupku.

Broj: UP1-03-19-2-1558/23