• B/H/S
  • ENG
Objave

Pokretanje postupka javnih nabavki u 2024. godini

04.03.2024.

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki u 2024 godini:

 

R/B Naziv predmeta nabavke
Usluge
1 Izbor nosioca izrade “Izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije” 02-19-1-111/24
2 Uspostavljanje i održavanje jedinstvene baze podataka” 02-19-1-218/24
20 Nadzor nad izvođenjem radova na implementaciji mjera energijske efikasnosti na objektima u Kantonu Sarajevo (sedam objekata Policijske akademije u Sarajevu, objekat Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog zavoda za geologiju, Poreske ispostave Novo Sarajevo i FIA Sarajevo) 04-19-302/24
21 Nadzor nad izvođenjem radova na implementaciji mjera energijske efikasnosti na pet objekata u Kantonu Sarajevo (FMUP sjedište, Federalna uprava policije, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS; Federalni zavod za agropedologiju, Federalni zavod za statistiku, KPU Sarajevo, Porezna ispostava Stari Grad, Federalni zavod za statistiku, Zavod za javno zdravstvo F BiH Centar za zaštitu od zračenja) 04-19-303/24
22 Nadzor nad izvođenjem radova na implementaciji mjera energijske efikasnosti na šest objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Ured za reviziju institucija u F BiH, FIA, KPU Mostar; KPU Mostar Porezna ispostava Mostar Zgrada zajedničkih institucija F BiH; Federalni agromediteranski zavod- Laboratorij za ispitivanje ispravnosti namirnica Buna;  Federalni hidrometeorološki zavod-mjerna stanica Mostar; Federalni agromediteranski zavod-uprava Mostar;Federalni agromediteranski zavod-Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij 04-19-304/24
Radovi
2 Nabavka izvođača radova za izvođenje radova na implementaciji mjera EE
-Federalna uprava policije, Policijska akademija, četiri objekta: Paviljon G; Paviljon C;  Paviljon D i Paviljon E
-Federalna uprava policije, Policijska akademija, tri objekta: Paviljon H; Paviljon B i Centar za forenzička ispitivanja
04-19-307/24
3 Nabavka izvođača radova za izvođenje radova na implementaciji mjera EE
-FMUP sjedište, Federalna uprava policije, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS
-Federalni zavod za agropedologiju, KPU Sarajevo, Porezna ispostava Stari Grad, Federalni zavod za statistiku, Zavod za javno zdravstvo F BiH Centar za zaštitu od zračenja
04-19-305/24
4 Nabavka izvođača radova za izvođenje radova na implementaciji mjera EE
-Federalna uprava civilne zaštite i Federalni zavod za geologiju
-Porezna ispostava Novo Sarajevo i FIA Sarajevo
04-19-306/24
5 Nabavka izvođača radova za izvođenje radova na implementaciji mjera EE
-Porezna ispostava Lukavac
04-19-309/24
6 Nabavka izvođača radova za izvođenje radova na implementaciji mjera EE
-Ured za reviziju institucija u F BiH, FIA, KPU Mostar; KPU Mostar Porezna ispostava Mostar Zgrada zajedničkih institucija F BiH; Federalni agromediteranski zavod- Laboratorij za ispitivanje ispravnosti namirnica Buna
-Federalni hidrometeorološki zavod-mjerna stanica Mostar; Federalni agromediteranski zavod-uprava Mostar; Federalni agromediteranski zavod-Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij
04-19-308/24