• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2023

27.04.2023.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Broj: 04-11-6-241/23-76

Sarajevo, 24.04.2023. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

 Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 19/23 od 17.03.2023. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-241/23-  od 21.04.2023. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijava ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva ili su prijave neblagovremene ili neuredne:

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1 Grad Konjic Sanacija klizišta i izrada potpornog zida u naselju Orahovica Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (neusklađenost obrazaca 1 i 3 sa troškovnikom)
2 Općina Trnovo Potporne konstrukcije za sniježne lavine, tipovi mreža za zaštitu puteva na lokaciji Usoviti do 1 i Usoviti do 2 Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nedostaje dokaz o sufinanciranju  od strane Zavoda za izgradnju KS)
3 Općina Ilijaš Projekat sanacije klizišta Alića Gaj općina Ilijaš (prva faza),iIzrada projektne dokumentacije za klizište Alića gaj (druga faza) Ne ispunjava opće uvjete- nedostaje troškovnik
4 MIZ Kakanj Sanacija  kliziša u haremu džamije u Kraljevoj sutjesci Ne ispunjava opće uvjete- neovlašteni podnositelj nedostaje opis projekta
5 Grad Zavidovići Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica-IV faza Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen upis u registar
6 Grad Zavidovići Rekonstrukcija  i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica-IV faza Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen upis u registar
7 Općina Busovača Izrada izvještaja o geološkim i geomehaničkim ispitivanjima tla klizišta „Granice-Busovača“ u općini Busovača Ne ispunjava opće uvjete – nije predmet javnog poziva
8 Općina Jajce Sanacija klizišta na lokalnom putu u MZ Bulići Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nije urađena projektna dokumentacija, troškovnik sanacije klizišta urađen aproksimativno od strane nadležne općinske službe)
9 Općina Maglaj Most mira-prva faza Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (aplikacija nije sukladna predmetu i svrsi javnog poziva, nije urađen glavni projekt, troškovnikom se traže sredstva za intervencije na pristupnim lokalnim cestama)
10 Općina Stolac Stabilizacija stijenske mase kao posljedica razornog potresa u Gradu Stocu Ne ispunjava opće uvjete- nedostaje troškovnik
nedostaje izjava o sufinanciranju
11 Grad Gradačac Sanacija trupa puta i dijela uticajnog klizišta u naselju Mahmut Mahala, grad Gradačac Ne ispunjava opće uvjete- neovjeren troškovnik
12 Općina Fojnica Neblagovremena prijava
13 Općina Fojnica Neblagovremena prijava

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522  ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba