• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništenje postupka javne nabavke – LOT 1 i 2

09.12.2022.

LOT 1

Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 04-11-4-1156/22-29 od 08.12.2022. godine, imenovane Rješenjem broj: 04-11-4-1156/22-4 od 04.11.2022. godine, Federalni ministar prostornog uređenja donosi:

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – LOT – 1

Poništava se postupak javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH” broj:39/14).

 

LOT – 2

Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 04-11-4-1156/22-30 od 08.12.2022. godine, imenovane Rješenjem broj: 04-11-4-1156/22-4 od 04.11.2022. godine, Federalni ministar prostornog uređenja donosi:

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – LOT – 2

Poništava se postupak javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH” broj:39/14).