• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka i konačna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

13.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Odluka o izboru korisnika

Broj: 04-11-6-380/22-79

Sarajevo, 13.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” broj: 04-11-6-380/22-78 od 13.07.2022. godine, utvrđena je konačna  lista korisnika:

KONAČNA LISTA KORISNIKA

R. Br.Podnositelj prijaveNaziv projektaIZNOS ZA DODJELU
1Općina TrnovoSanacija klizišta Makljen na magistarlnom putu M18.1150.000,00
2Grad TuzlaSanacija puta u naselju Orašje u Tuzli od posljedica klizišta i poplava170.000,00
3Grad OrašjeRekonstrukcija ceste Draganovci190.000,00
4Općina UsoraSanacija prometne infrastrukture sa sanacijom klizišta, lokalitet Alibegovci120.000,00
5Grad BihaćSanacija klizišta u neselju Rekići MZ Vrsta faza 275.000,00
6Općina Gornji Vakuf-UskopljeSanacija ulice Napretkova, Gornji Vakuf-Uskoplje100.000,00
7Općina KiseljakRekonstrukcija lokalnog puta u naselju Lug144.971,08
8Općina KiseljakRegulacija rijeke Lepenice i zaštita gradskog središta od poplava100.000,00
9Grad GračanicaSanacija klizišta na putnom pravcu Malešići-Lukavica150.000,00
10Općina OlovoProjekat regulacije lijeve obale rijeke Stupčanice u naselju Olovske Luke100.000,00
11Grad ZavidovićiSanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica III faza100.000,00
12Grad ZavidovićiRekostrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica III faza100.000,00
13Grad ZavidovićiRekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica III faza120.000,00
14Grad ZavidovićiIzgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naselje Stog180.000,00
15Općina Pale-PračaSanacija klizišta Turkovog potoka-Gaz24.492,49
16Grad ZavidovićiSanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići II faza100.000,00
17Općina Novo SarajevoSanacija klizišta K4 Hum200.000,00
18Općina MaglajSanacija i uređenje crkvenog dvorišta Leopolda Mandića78.000,00
19Općina MaglajSanacija poplavama i klizištima oštećenog puta Liješnica-Fojnica završetak sanacije75.000,00
20Općina MaglajMaglaj-Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture260.000,00
21Općina PosušjeRješavanje problema poplava i odvodnje na području ulice fra Petra Bakule180.000,00
22Općina BusovačaIzgradnja potpornog zida u dužini 300m na Babijak potoku u MZ Polje74.015,26
23Općina BusovačaSanacija i rekonstrukcija puteva koji su oštećeni zbog poplava 2019 na području općine Busovača150.000,00
24Grad GoraždeSanacija tri klizišta na području grada Goražda70.000,00
25Grad LjubuškiSanacija klizišta potpornog zida i šahta uz propust147.887,32
26Općina ŽepčeSanacija šteta od poplava i klizišta – naseljeno mjesto Bistrica110.000,00
27Općina ŽepčeUlica pored željezničke pruge, od željezničke stanice do mosta na rijeci Krajnjači260.000,00
28Općina ŽepčeSanacija lokalnog puta u MZ Vrbica160.000,00
29Kantonalna uprava Civilne zaštite BPK GoraždeSanacija klizišta prema selu Udovčići – općina Foča BiH, zaštita puta od bujičnih voda47.778,57
30Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK GoraždeSanacija klizišta na regionalnom putu R448a, Osanca-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda120.000,00
31Općina Novi TravnikIzgradnja potpornog zida uz rijeku Jaglenicu u Novom Travniku94.097,50
32Općina Foča Ustikolina FBiHPrevencija i sanacija klizišta u mjestu Bač – Mrđelići30.000,00
33Općina KladanjSanacija trupa lokalnog puta Kladanj-Brateljevići u naselju Omećetova kroz uređenje korita rijeke Drinjače izgradnjom potpornog zida190.000,00
34Općina Foča-Ustikolina FBiHSanacija nekategorisanog puta u selu Mrđevići faza II29.290,95
35Općina Domaljevac ŠamacUređenje kanala Jadrice109.260,22
36Općina KalesijaSanacija klizišta u naselju Zukići160.000,00
37Grad SrebrenikSanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik – Gornji Srebrenik faza V200.000,00
38Općina BrezaSanacija dijela LC Breza – Mahmutović rijeka150.000,00
39Grad LivnoSanacija prometnice Megdan -Tušnica190.000,00
40Općina OdžakObnova lokalne ceste u Trnjaku “Trnjak prepumpna stanica”200.206,61
41Općina KupresRekonstukcija lpkalnih puteva u naseljima Velike i Male Gredine110.000,00
42Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva ŽPUređenje odvodne kanalske mreže na prostoru ŽP190.000,00
43Općina GrudeZašita centra Gruda od bujičnih voda260.000,00
44Grad Široki BrijegSanacija Ugrovačke ulice od poplava rijeke Ugrovače190.000,00
45Grad Široki BrijegSanacija šteta nastalih od bujica i erozija na cesti Dubrava – Privalj220.000,00
46Općina FojnicaAsfaltiranje puta Bakovići-Bistrica100.000,00
47Grad CazinProgram sancije šteta nastalih usljed poplava i klizišta u gradu Cazin220.000,00
48Grad TuzlaProjekat sanacije klizišta u ulici Bajrama Malkočevića u MZ Brčanaska Malta150.000,00
UKUPNO:6.650.000,00