• B/H/S
  • ENG
Objave

Konačna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

13.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

Broj: 04-11-6-380/22-79

Sarajevo, 13.07.2022. godine

 

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” broj: 04-11-6-380/22-78 od 13.07.2022. godine, utvrđena je konačna  lista korisnika:

KONAČNA LISTA KORISNIKA

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 Općina Trnovo Sanacija klizišta Makljen na magistarlnom putu M18.1 150.000,00
2 Grad Tuzla Sanacija puta u naselju Orašje u Tuzli od posljedica klizišta i poplava 170.000,00
3 Grad Orašje Rekonstrukcija ceste Draganovci 190.000,00
4 Općina Usora Sanacija prometne infrastrukture sa sanacijom klizišta, lokalitet Alibegovci 120.000,00
5 Grad Bihać Sanacija klizišta u neselju Rekići MZ Vrsta faza 2 75.000,00
6 Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Sanacija ulice Napretkova, Gornji Vakuf-Uskoplje 100.000,00
7 Općina Kiseljak Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Lug 144.971,08
8 Općina Kiseljak Regulacija rijeke Lepenice i zaštita gradskog središta od poplava 100.000,00
9 Grad Gračanica Sanacija klizišta na putnom pravcu Malešići-Lukavica 150.000,00
10 Općina Olovo Projekat regulacije lijeve obale rijeke Stupčanice u naselju Olovske Luke 100.000,00
11 Grad Zavidovići Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica III faza 100.000,00
12 Grad Zavidovići Rekostrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica-Gornja Lovnica III faza 100.000,00
13 Grad Zavidovići Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica III faza 120.000,00
14 Grad Zavidovići Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naselje Stog 180.000,00
15 Općina Pale-Prača Sanacija klizišta Turkovog potoka-Gaz 24.492,49
16 Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići II faza 100.000,00
17 Općina Novo Sarajevo Sanacija klizišta K4 Hum 200.000,00
18 Općina Maglaj Sanacija i uređenje crkvenog dvorišta Leopolda Mandića 78.000,00
19 Općina Maglaj Sanacija poplavama i klizištima oštećenog puta Liješnica-Fojnica završetak sanacije 75.000,00
20 Općina Maglaj Maglaj-Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture 260.000,00
21 Općina Posušje Rješavanje problema poplava i odvodnje na području ulice fra Petra Bakule 180.000,00
22 Općina Busovača Izgradnja potpornog zida u dužini 300m na Babijak potoku u MZ Polje 74.015,26
23 Općina Busovača Sanacija i rekonstrukcija puteva koji su oštećeni zbog poplava 2019 na području općine Busovača 150.000,00
24 Grad Goražde Sanacija tri klizišta na području grada Goražda 70.000,00
25 Grad Ljubuški Sanacija klizišta potpornog zida i šahta uz propust 147.887,32
26 Općina Žepče Sanacija šteta od poplava i klizišta – naseljeno mjesto Bistrica 110.000,00
27 Općina Žepče Ulica pored željezničke pruge, od željezničke stanice do mosta na rijeci Krajnjači 260.000,00
28 Općina Žepče Sanacija lokalnog puta u MZ Vrbica 160.000,00
29 Kantonalna uprava Civilne zaštite BPK Goražde Sanacija klizišta prema selu Udovčići – općina Foča BiH, zaštita puta od bujičnih voda 47.778,57
30 Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde Sanacija klizišta na regionalnom putu R448a, Osanca-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda 120.000,00
31 Općina Novi Travnik Izgradnja potpornog zida uz rijeku Jaglenicu u Novom Travniku 94.097,50
32

33

Općina Foča Ustikolina FBiH Prevencija i sanacija klizišta u mjestu Bač – Mrđelići 30.000,00
Općina Kladanj Sanacija trupa lokalnog puta Kladanj-Brateljevići u naselju Omećetova kroz uređenje korita rijeke Drinjače izgradnjom potpornog zida 190.000,00
34 Općina Foča-Ustikolina FBiH Sanacija nekategorisanog puta u selu Mrđevići faza II 29.290,95
35

36

Općina Domaljevac Šamac Uređenje kanala Jadrice 109.260,22
Općina Kalesija Sanacija klizišta u naselju Zukići 160.000,00
37 Grad Srebrenik Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik – Gornji Srebrenik faza V 200.000,00
38 Općina Breza Sanacija dijela LC Breza – Mahmutović rijeka 150.000,00
39 Grad Livno Sanacija prometnice Megdan -Tušnica 190.000,00
40 Općina Odžak Obnova lokalne ceste u Trnjaku “Trnjak prepumpna stanica” 200.206,61
41 Općina Kupres Rekonstukcija lpkalnih puteva u naseljima Velike i Male Gredine 110.000,00
42 Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva ŽP Uređenje odvodne kanalske mreže na prostoru ŽP 190.000,00
43 Općina Grude Zašita centra Gruda od bujičnih voda 260.000,00
44 Grad Široki Brijeg Sanacija Ugrovačke ulice od poplava rijeke Ugrovače 190.000,00
45 Grad Široki Brijeg Sanacija šteta nastalih od bujica i erozija na cesti Dubrava – Privalj 220.000,00
46 Općina Fojnica Asfaltiranje puta Bakovići-Bistrica 100.000,00
47 Grad Cazin Program sancije šteta nastalih usljed poplava i klizišta u gradu Cazin 220.000,00
48 Grad Tuzla Projekat sanacije klizišta u ulici Bajrama Malkočevića u MZ Brčanaska Malta 150.000,00
6.650.000,00