• B/H/S
  • ENG
Objave

Konačna lista korisnika – zaštita nacionalnih spomenika

13.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-379/22-82

Sarajevo, 13.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” broj: 04-11-6-379/22-81 od 13.07.2022. godine, utvrđena je konačna lista korisnika:

 

KONAČNA LISTA  KORISNIKA

 

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 Općina Ključ Adaptacija i uređenje sanitarnog čvora na Starom gradu Ključ 18.724,70
2 Franjevački samostan Sv. Katarine Kreševo Rekonstrukcija i sanacija prostorije franjevačke knjižnice i arhiva u samostanu Sv. Katarine Kreševo 50.000,00
3 Župa Sv. Ante Padovanskog Busovača Izrada i ugradnja vitraja na crkve Sv. Ante Padovanskog u Busovači 70.000,00
4 Grad Stolac Iluminacija Starog grada Stolac – faza 3 90.000,00
5 SPC Opština Travnik Konzervatorsko-restauratorsko-slikarski radovi na zidnom slikarstvu u Hramu Uspenju Presvete Bogorodice u Travniku 16.380,00
6 Srpsko pravoslavni manastir Žitomislić Prva faza obnove gostoprimnice sa restoranskim dijelom manastira Žitomsilić 50.000,00
7 Svetište Majke Božije Olovo Projekat sanacije, konstrukcije crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu 90.000,00
8 MIZ Livno Rekonstrukcija i rehabilitacija Lala-pašine džamije 60.000,00
9 Franjevački samostan Sv. Bonaventure Visoko Formiranje zbirki-Franjevačkog muzeja Visoko 60.000,00
10 Župa Sv. Mihovila Arkanđela Drinovci Projekat završetak uređenja crkve 70.000,00
11 MIZ Gračanica Hadži Džaferova džamija Lipljanska 80.000,00
12 UDR Tarikatski centar Hadži Sinanova tekija u Sarajevu Zamjena dotrajale krovne pokrivke na halvet i mejdan odaji i kuli Hadži Sinanove tekije 40.000,00
13 Općina Ilijaš Projekat revitalizacija historijskog područja Stari grad Dubrovnik – južna kula 80.000,00
14 Grad Gračanica Izvođenje sanacionih radova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici 70.000,00
15 Pravoslavna Mitropolija Dabrobosanska Manastir Udrim u Gostoviću Uređenje manastira Udrim – zidarsko kamenorezački radovi 80.000,00
16 Nadbiskupsko sjemenište  Petar Barbarić Travnik Zaštita zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić Travnik 90.000,00
17 Franjevački samostan Sv. Ante Sarajevo Unutarnje uređenje crkve Sv. Ante na Bistriku 43.235,00
18 Općina Pale -Prača Tekuće održavanje kulturno-historijskog spomenika BiH u Prači -Turbe Semiz Alipaše 40.611,30
19 Grad Bihać Tekuće održavanje konzervatorsko restauratorski radovi-hitna sanacija objekta “Građevina – Zgrada” građevinskog ureda u Bihaću 60.000,00
20 JU Zavičajni muzej Travnik Tekuće održavanje Srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik 40.000,00
21 Grad Konjic Sanacija partera i oborinske odvodnje na objektu Društveni dom 70.000,00
22 Agencija Stari grad Mostar Konzervacija i restauracija historijske građevine Karađoz- begova mosta u Blagaju 60.000,00
23 Vrhbosansko bogoslovno sjemenište Sarajevo Zamjena prozora i obnova fasade na istočnom krilu 70.000,00
24 Grad Ljubuški Zaštita nacionalnog spomenika Stari grad Ljubuški 70.000,00
25 Grad Goražde Izrada projektne dokumentacije za nacionalni spomenik Historijsko područje-nekropola sa stećcima u Hrančićima 18.000,00
26 Župa Uznesenja BDM Stup Obnova i uređenje župne crkve i svetišta 70.000,00
27 MIZ Mostar Rekonstrukcija munare  džamije Hadži Memije Cernice 58.049,00
28 Grad Čapljina Izrada elaborata konstruktivne sanacije i saniranje krova kule Gavrankapetanovića u Počitelju sa arhitektonskim osvjetljenjem 80.000,00
29 Općina Odžak Rekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice Beledija u Odžaku 60.000,00
30 Agencija Stari grad Mostar Redovno održavanje i izrada kataloga Nekropola sa stećcima u Gornjem Pologu kod Mostara 30.000,00
31 Grad Cazin Rekonstrukcija nacionalnog spomenika kuća Nurije Pozderca 90.000,00
32 Općina Kupres Konzervacija arheološkog područja – Otinovci sa ostacima crkava iz V , XV i XIX vijeka kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima 70.000,00
33 Grad Livno Projekt Stari grad u Livnu Bistrički grad 70.000,00
2.015.000,00