• B/H/S
  • ENG
Objave

Preliminarna lista korisnika – zaštita nacionalnih spomenika

01.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Broj: 04-11-6-379/22-75

Sarajevo, 01.07.2022. godine

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava za Program utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” broj: 04-11-6-379/22-73 od 30.06.2022. godine, utvrđena je preliminarna lista korisnika:

PRELIMINARNA LISTA  KORISNIKA

Red.broj Podnositelj prijave Naziv projekta
1. Općina Ključ Adaptacija i uređenje sanitarnog čvora na Starom gradu Ključ
2. Franjevački samostan Sv. Katarine Kreševo Rekonstrukcija i sanacija prostorije franjevačke knjižnice i arhiva u samostanu Sv. Katarine Kreševo
3. Župa Sv. Ante Padovanskog Busovača Izrada i ugradnja vitraja na crkvi Sv. Ante Padovanskog u Busovači
4. Grad Stolac Iluminacija Starog grada Stolac – faza 3
5. SPC Opština Travnik Konzervatorsko-restauratorsko-slikarski radovi na zidnom slikarstvu u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Travniku
6. Srpsko pravoslavni manastir u Žitomisliću Prva faza obnove gostoprimnice sa restoranskim dijelom manastira Žitomsilić
7. Svetište Majke Božije Olovo Projekat sanacije, konstrukcije crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Olovu
8. MIZ Livno Rekonstrukcija i rehabilitacija Lala-pašine džamije
9. Franjevački samostan Sv. Bonaventure Visoko Formiranje zbirki-Franjevačkog muzeja Visoko
10. Župa Sv. Mihovila Arkanđela Drinovci Projekat završetak uređenja crkve
11. MIZ Gračanica Hadži Džaferova džamija Lipljanska
12. UDR Tarikatski centar Hadži Sinanova tekija u Sarajevu Zamjena dotrajale krovne pokrivke na halvet i mejdan odaji i kuli Hadži Sinanove tekije
13. Općina Ilijaš Projekat revitalizacija historijskog područja Stari grad Dubrovnik – južna kula
14. Grad Gračanica Izvođenje sanacionih radova na nacionalnom spomeniku Konak u Gračanici
15. Pravoslavna Mitropolija Dabrobosanska Manastir Udrim u Gostoviću Uređenje manastira Udrim – zidarsko kamenorezački radovi
16. Nadbiskupsko sjemenište  “Petar Barbarić” Travnik Zaštita zgrade Nadbiskupskog sjemeništa “Petar Barbarić” Travnik
17. Franjevački samostan Sv. Ante Sarajevo Unutarnje uređenje crkve Sv. Ante na Bistriku
18. Općina Pale -Prača Tekuće održavanje kulturno-historijskog spomenika BiH u Prači -Turbe Semiz Alipaše
19. Grad Bihać Tekuće održavanje konzervatorsko restauratorski radovi-hitna sanacija objekta “Građevina – Zgrada” građevinskog ureda u Bihaću
20. JU Zavičajni muzej Travnik Tekuće održavanje Srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik
21. Grad Konjic Sanacija partera i oborinske odvodnje na objektu Društveni dom
22. Agencija Stari grad Mostar Konzervacija i restauracija historijske građevine Karađoz- begova mosta u Blagaju
23. Vrhbosansko bogoslovno sjemenište Sarajevo Zamjena prozora i obnova fasade na istočnom krilu
24. Grad Ljubuški Zaštita nacionalnog spomenika Stari grad Ljubuški
25. Grad Goražde Izrada projektne dokumentacije za nacionalni spomenik Historijsko područje-nekropola sa stećcima u Hrančićima
26. Župa Uznesenja BDM Stup Obnova i uređenje župne crkve i svetišta
27. MIZ Mostar Rekonstrukcija munare  džamije Hadži Memije Cernice
28. Grad Čapljina Izrada elaborata konstruktivne sanacije i saniranje krova kule Gavrankapetanovića u Počitelju sa arhitektonskim osvjetljenjem
29. Općina Odžak Rekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice Beledija u Odžaku
30. Agencija Stari grad Mostar Redovno održavanje i izrada kataloga Nekropola sa stećcima u Gornjem Pologu kod Mostara
31. Grad Cazin Rekonstrukcija nacionalnog spomenika kuća Nurije Pozderca
32. Općina Kupres Konzervacija arheološkog područja – Otinovci sa ostacima crkava iz V , XV i XIX vijeka kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima
33. Grad Livno Projekt Stari grad u Livnu Bistrički grad
34. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju zgrade HKD Napredak u Sarajevu

 

Na preliminarnu listu  korisnika, podnositelji prijava mogu uložiti žalbu Komisiji  za rješavanje prigovora, koju u tu svrhu imenuje Federalni ministar prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave  liste  na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba