• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za podnošenje prijava za uvrštavanje na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu izvješća o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima

15.11.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/17) i članaka 32., 36. i 39. Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18) Federalni ministar prostornog uređenja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za uvrštavanje na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu izvješća o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima

I

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe da podnesu prijavu za uvrštavanje na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu izvješća o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima (u daljem tekstu: Povjerenstvo za neovisnu kontrolu), u skladu sa Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18).

II

Stručne osobe koje podnose prijavu za uvrštavanje na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu izvješća moraju, sukladno članku IV ovoga javnog poziva, dostaviti dokaze o slijedećem:

  1. Diplomu o završenom minimalno VII stupnju stručne spreme ili drugom ciklusu Bolonjskog procesa, odnosno dokaz da je steklo zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, a tiče se djelovanja koje je predmet rada Povjerenstva za neovisnu kontrolu;
  2. Dokaz o radnom iskustvu – najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva;
  3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  4. Uvjerenja o uspješno završenom odgovarajućem programu stručnog osposobljavanja Modul 1, odnosno Modul 2 koji je propisan Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje enegijskih audita i energijsko certificiranje zgrada („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18);
  5. Potvrdu ovlaštene pravne osobe kao dokaz o radnom iskustvu – najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kroz angažman na drugi način, na poslovima provođenja energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izradi više od dvadeset energijskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom; ili
  6. Potvrdu organizacije/institucije o radnom iskustvu u oblasti kreiranja propisa – najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u oblasti kreiranja propisa energijske učinkovitosti (energijskih pregleda, energijskog certificiranja, kreiranje, priprema i primjena pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske učinkovitosti);

III

Ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja će od kandidata koji zadovoljavaju propisane uvjete javnog poziva izabrati stručne osobe koje će biti uvrštene na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu.

IV

Povjerenstvo za neovisnu kontrolu će činiti dva člana sa Liste eksperata koji moraju zadovoljavati uvjete pod 1., 2., 3., 4. i 6., i dva člana sa Liste eksperata koji moraju zadovoljavati uvjete pod 1., 2., 3., 4. i 5.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke II. Javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objave istog u dnevnim listovima visokog tiraža i web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Hamdije Ćemerlića 2

71000 Sarajevo

Sa naznakom „Prijava za uvrštavanje na Listu eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za neovisnu kontrolu izvješća o provedenim energijskim auditima i izdatim energijskim certifikatima“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.