bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Oblasti


Ispit se može polagati iz sljedećih oblasti: 
 
1. Arhitekture, smjer:
Arhitektonsko-projektantski
Arhitektonsko-urbanistički
Arhitektonsko-inženjerski
 
2. Elektrotehnike, smjer:
Elektroenergetski
Telekomunikacija
Automatika i elektronika
Informatika i računarstvo
 
3. Građevinarstva, smjer:
Konstrukterski
Hidrotehnički
Saobraćajni
Geotehnika
Oraganizacija građenja i nadzor
 
4. Mašinstva, smjer:
Proizvodna tehnika
Procesna tehnika
Energetika
KGH tehnika (oblast grijanja, ventilacije, klimatizacije i hlađenja)
 
5. Saobraćaja, smjer:
Cestovni saobraćaj
Poštanski saobraćaj
Telekomunikacioni saobraćaj
Željeznički saobraćaj
 
Zadatak se pred komisijom dobije u roku za koji se kandidat prijavio. Rok za izradu projekta je 45 kalendarskih dana od dana prijema zadatka. Nakon predaje istog (2 primjerka format A4, jedan mentoru a jedan u Ministarstvo) zakazuje se usmena odbrana rada  nakon čega se polaže pravni dio (pitanja za pravni dio).

Nakon položenog stručnog ispita Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prilikom preuzimanja uvjerenja potrebno je priložiti federalnu taksu/taksenu markicu od 10 KM, koja se može kupiti u prijašnjem SDK kod Vječne Vatre u Sarajevu).