• B/H/S
  • ENG
Objave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu

05.06.2020.

Projekat energetske efikasnosti u BiH
Implementacija mjera energetske efikasnosti BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH

Objavljeno:  05.06. 2020. godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)

Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj kredita: 5393-BA; br.  5538-BA
Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik)
Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-49-W-19-FBIH

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je putem Ugovora o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava u okviru Projekta upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik).

Hercegovačko-neretvanski kanton namjerava da aplicira za kreditna sredstva kod Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektu  Narodni univerzitet Konjic/Društveni dom u Konjicu (Nacionalni spomenik).

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od:  Obnavljanje javnog objekta na području Hercegovačko neretvanjskog Kantona kroz unapređenje energijske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske i elektro radove. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta uključuju zamjenu fasadnih otvora (cca. 500 m2, 146 komada), termo izolacija fasade (cca. 1000 m2), ugradnju gromobranskih instalacija, ugradnja termoizolacije stropa negrijanog prostora (cca 1850 m2) i vanjskih zidova sa unutrašnje stane (cca 630 m2).

3. Kvalifikacioni zahtjevi:

  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
  2. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva  (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 170.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
  3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 1.700.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2017 – januar 2019),
  4. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 500.000,00 KM u periodu između 01. janura 2015 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 450.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 200.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;

4.   Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Nacionalno javno nadmetanje (NCB – National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke, izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.
6. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
7. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 26.06.2020. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 26.06.2020. godine u 12.05h.
8. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 10.000,00 KM.
9. Gore pomenuta adresa je:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548
Fax: 00387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba