Odluka i konačna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Odluka o izboru korisnika Broj: 04-11-6-380/22-79 Sarajevo, 13.07.2022. godine Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 32/22 od 27.04.2022. godine, i Zapisnika Komisije za ocjenu ispunjavanja uslova … Nastavi čitati Odluka i konačna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta