• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – utopljavanja zgrada radi uštede energije – 2023

27.04.2023.

Broj:  04-11-6-240/23-92
Sarajevo, 27.4.2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VIII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.19/23), Federalni ministar prostornog uređenja  d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”

 

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 260/2023 od 23.02.2023. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 Općina Hadžići Utopljavanje zgrade radi uštede energije u Dom kulture Pazarić 40.000,00
2 Grad Čapljina Provođenje mjera energetske učinkovitosti u JU Dom zdravlja Čapljina – zamjena dotrajalih dizalica topline – faza I 50.000,00
3 Općina Hadžići Projekat utopljavanja zgrade radi uštede energije u JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići 40.000,00
4 Grad Konjic Utopljavanje zgrade Gradske uprave Konjic 50.000,00
5 Općina Breza Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Sportskog kompleksa zgrad Partizan 40.000,00
6 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Sanacija podnih površina u bolnici 60.000,00
7 Općina Posušje Utopljavanje javnog objekta župe u Sutini, Posušje 40.000,00
8 Grad Visoko Izvođenje građevinsko- zanatskih radova – zamjena otvora (prozora i vrata) na objektu JU Predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 40.000,00
9 Grad Ljubuški Utopljavanje dvorane u OŠ Tina Ujevića 50.000,00
10 Grad Srebrenik Sanacija i utopljavanje ravnog krova na objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik 40.000,00
11 Općina Breza Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JU Centar za socijalni rad Breza 30.000,00
12 Općina Breza Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JP „Komunalno“ d.o.o. Breza 20.000,00
13 Grad Zenica Utopljavanje objekta JU Bosansko narodno pozorišta Zenica-sanacija i rekonstrukcija krova 50.000,00
14 Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku 50.000,00
15 Grad Široki Brijeg Utopljavanje zgrade Gimnazije fra Dominika Mandića 50.000,00
16 Općina Jajce Provođenje mjera povećanja energetske efikasnosti na zgradi općine Jajce 50.000,00
17 Grad Mostar Utopljavanje dvorane Amfiteatra Bijeli brijeg 30.000,00
18 Grad Zavidovići Sanacija dijela fasade zgrade Doma kulture Zavidovići

 

30.000,00
19 Grad Mostar Provođenje mjera energijske efikasnosti utopljavanje  školske sportske dvorane u Pologu, Mostar 50.000,00
20 Grad Bihać Provođenje mjere enrgetske efikasnosti administrativne zgrade grada Bihaća 50.000,00
21 Grad Široki Brijeg Utopljavanje objekta župe Presvetog Trojstva u Buhovu 40.000,00
22 Grad Mostar Provođenje mjera energijske efikasnosti – utopljavanje Srednje medicinske škole Sestara Milosrdnica Mostar 50.000,00
23 Općina Bosanski Petrovac Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave općine Bosanski Petrovac 40.000,00
24 Općina Pale u Federaciji BiH Ugradnja termoizolacije fasade na zgradi Općine 30.000,00
25 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Termoizolacija fasade, stropne i krovne konstrukcije na objektu JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ 40.000,00
26 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Termoizolacija fasade, stropne i krovne konstrukcije objekta, ugradnja kotla na pelet i zamjena rasvjetnih tijela na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde 30.000,00
27 Općina Novi Travnik Utopljavanje objekta JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. 50.000,00
28 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Utopljavanje Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku – objekt Područne škole u Donjem Svilaju 50.000,00
29 Grad Gradačac Primjena mjera energijskog pregleda na objektu Doma zdravlja u Gradačcu 50.000,00
30 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Utopljavanje školske sportske dvorane i anexa objekta Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku 50.000,00
31 Općina Kakanj Sanacioni radovi na utopljavanju i povećanju energijske efikasnosti starog objekta JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 40.000,00
32 Općina Čitluk Zamjena postojećih rasvjetnih tijela u ustanovi Dom zdravlja Čitluk s rasvjetnim tijelima s većim stupnjem energetske učinkovitosti 30.000,00
33 Općina Kreševo Utopljavanje objekta HKD „Napredak“ podružnica Kreševo 40.000,00
34 Općina Tešanj Utopljavanje objekta Vatrogasni dom Tešanj 30.000,00
35 Općina Grude Utopljavanje OŠ Ruđera Boškovića Grude- područna škola Ružići 40.000,00
36 Općina Olovo Projekat utopljavanja zgrade Doma zdravlja u Olovu 50.000,00
37 Općina Odžak Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak 50.000,00
38 Općina Bugojno Poboljšanje termičkih svojstava vanjskih otvora – prozora i vrata i sistema potrošnje električne energije rasvjete objekta Općine Bugojno 40.000,00
39 Općina Žepče OŠ „Žepče“, područna škola Vinište 50.000,00
40 Općina Žepče OŠ „Žepče“, područna škola „Begov Han“ 40.000,00
41 Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10- Policijska postaja Bosansko Grahovo Utopljavanje zgrade radi uštede energije 40.000,00
42 Općina Kupres Utopljavanje zgrade Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu 60.000,00
UKUPNO 1.800.000,00

 

II

Sredstva iz točke I ove Odluke  utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/23).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 (“Službene novine Federacije BiH” broj: 6/23).

 

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.

 

MINISTAR

Josip Martić