bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Zaštita nacionalnih spomenika

Zaštita od daljeg propadanja i obnova srednjovjekovne utvrde Starog grada Jajce


 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 20. do 26. januara 2004. godine, donijela je
 
ODLUKU I 
 
Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čini historijsko područje koje obuhvata objekte fortifikacione arhitekture koji se nalaze pored graditeljske cjeline - Tvrđava u Jajcu koja je proglašena nacionalnim spomenikom odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija), broj: 06-6-504/03-1 od 21. januara 2003. godine («Službeni glasnik BiH», broj 15/03).Sanacija bedema nacionalnog spomenika „Stari grad“ u Travniku

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4 Aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39 stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. do 31. januara 2005. godine donijela je
 
ODLUKU I 
 
Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik čini graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku koja obuhvata: pristupni most, bedeme i objekte unutar bedema, kao i pokretno nasljeđe koje se nalazi u inventarnoj knjizi Zavičajnog muzeja u Travniku i dio je muzejske zbirke. S obzirom na to da je spomenik jednim dijelom arheološki neistražen, predstavlja potencijalno nalazište (arheološki rezervat) pokretnog arheološkog materijala.
 


Sanacija i zaštita nacionalnog spomenika Soko džamije u Gračanici

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 12. maja 2003. godine, donijela je
 
ODLUKU I 

Građevinska cjelina Stara džamija Soko u Sokolu, Gračanica proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. br. 2817/2 i 2871/1, broj posjedovnog lista 518, k.o. Soko, opština Gračanica, Federacija Bosne I Hercegovine, Bosna i Hercegovina Nacionalni spomenik se sastoji od džamije i harema.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02).
 Sanacija i zaštita zidina nacionalnog spomenika srednjovjekovnog grada Bužima

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 7. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU I
 
Graditeljska cjelina - stari grad Bužim u Bužimu, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvaća k.č.1322, k.o. Bužim 2, općina Bužim, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02).