bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

U pripremiGeotehnička istraživanja - prijedlog pravilnika
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pokrenulo izradu pravilnika iz oblasti geotehničkih istraživanja i ispitivanja te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inžinjerstva. U prvoj fazi izrade pravilnika, pripremljen je nacrt pravilnika, čiji tekst možete preuzeti klikom na naslov pravilnika:
 
Pravilnik je u potpunosti usklađeni sa EU direktivama i standardima iz ove oblasti. 
 
Molimo vas da nam u pisanoj formi dostavite vaše primjedbe i sugestije na nacrt navedenog pravilnika na adresu Titova 9a 71000 Sarajevo ili na email : info@fmpu.gov.ba.
Pravilnik je usvojen i objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" br.60/09


Fizika zgrade - pravilnici
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade odnosno energetske efikasnosti objekata. U prvoj fazi izrade seta pravilnika, pripremljen je nacrt teksta slijedećih pravilnika, čiji tekst možete preuzeti klikom na naslov pravilnika:
 
Pravilnici su u potpunosti usklađeni sa EU direktivama i standardima iz oblasti energijske efikasnosti. Novi pristup proračunima predstavlja, u određenoj mjeri, izmjenu dosadašnje filozofije. Napominjemo da, iako pravilnici stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, obaveza njihove primjene počinje tek 1.1.2011. godine što ostavlja dovoljan prelazni period za adaptaciju projektanata i drugih učesnika u građenju na novi evropski pristup proračunima. 
 
Molimo vas da nam u pisanoj formi dostavite vaše primjedbe i sugestije na nacrte navedenih pravilnika na adresu Titova 9a 71000 Sarajevo ili na email : info@fmpu.gov.ba.
 
*Pravilnici su usvojeni i objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 49/09 od 29.07.2009. godine


Uređenje gradilišta - Prijedlog uredbe
 
U toku su aktivnosti na usaglašavanju i donošenju UREDBE O UREÐENjU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAÐENjU.
Ovom Uredbom uređuju se uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionici u građenju građevina i zahvata za koje  odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.
Primjedbe i sugestije na predloženi tekst uredbe možete dostaviti e-mailom na: info@fmpu.gov.ba ili poštom na adresu Ministarstva: 
 
Federalno ministarstvo prostornog uredenja
ul. Maršala Tita br. 9a
71000 Sarajevo
 
UREDBA O UREÐENjU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAÐENjU - Prijedlog (Preuzmite ovdje)
* Uredba je usvojena i objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 48/09 od 27.07.2009. godine


Tehnički propisi za zidane konstrukcije
 
Federalni ministar prostornog uređenja donio je Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije.
Cilj izrade ovog Pravilnika je propisivanja tehničkih svojstava koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u zidane konstrukcije u skladu sa bosanskohercegovačkim BAS standardima i harmoniziranim evropskim zakonodavstvom.
 
Pravilnik je sačinjen u skladu sa obavezom iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. U izradi ovog Pravilnika učestvovali su predstavnici stručnih organizacija i naučnih institucija čime je zadovoljen uvjet da se izvrši njihova obavezna konsultacija.


Tehnički propisi za betonske konstrukcije  
 
Federalni ministar prostornog uređenja donio je Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije.
Cilj izrade ovog Pravilnika je propisivanja tehničkih svojstava koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u betonske konstrukcije u skladu sa bosanskohercegovačkim BAS standardima i harmoniziranim evropskim zakonodavstvom.
 
Pravilnik je sačinjen u skladu sa obavezom iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. U izradi ovog Pravilnika učestvovali su predstavnici stručnih organizacija i naučnih institucija čime je zadovoljen uvjet da se izvrši njihova obavezna konsultacija. 


 
Prostorni plan područja „Vranica“
 
Parlament Federacije BiH donio Odluku o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Vranica“, (Sl. novine FBiH broj 48/10).

 
Uredba o posebnim uslovima za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata  
 
Uredbom koju je donijela Federalna vlada na 75. sjednici održanoj 29.10.2008. godine utvrđuju se posebni uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stučnih poslova izrade planskih dokumenata.
Uslovi podrazumijevaju stručnu osposobljenost, potreban broj stručnih lica i tehničku opremljenost za obavljanje ovih poslova, a planski dokumenti čijom se izradom mogu baviti su prostorni i urbanistički planovi i detaljni planski dokumenti.
Ovlaštenje o ispunjavanju propisanih uvjeta izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na rok od pet godina. Ovo ministarstvo vodi i Registar privrednih društava i drugih pravnih lica kojima su izdata ovlaštenja. 
 
Tehnički propisi za čelik i čelične proizvode
 
Federalni ministar prostornog uređenja donio je Pravilnika o tehničkim propisima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije.
Cilj izrade ovog Pravilnika je propisivanja tehničkih svojstava koja moraju ispunjavati čelik i čelični proizvodi koji se ugrađuju u čelične konstrukcije u skladu sa bosanskohercegovačkim BAS standardima i harmoniziranim evropskim zakonodavstvom.
Ovaj pravilnik primjenjuje se na proizvode od čelika (vruće i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, štapovi, žice, čelični lijev), mehanički spojni elementi, dodatni materijal za zavarivanje, zatezni elementi visoke čvrstoće, konstrukcijski ležajevi itd.
U izradi ovog Pravilnika učestvovali su predstavnici stručnih organizacija i naučnih institucija čime je zadovoljen uvjet da se izvrši njihova obavezna konsultacija. 


Dvije uredbe iz oblasti građenja
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 65. sjednici dvije uredbe iz oblasti građenja, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Razlog donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije jeste u potrebi jasnijeg i preciznijeg definiranja pojedinih odredaba, te njihovo usaglašavanje sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.
U skladu sa potrebom usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada je danas donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načinu korištenja i održavanja građevina.
 
Predložene izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta
Vlada Federacije BiH je, na 64. sjednici održanoj 29.07.2008. u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.
Predloženim izmjenama i dopunama pojednostavljuje se procedura odobravanja građenja te se vrši usklađivanje postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim, propisima u Federaciji BiH, kao i s prijedlozima proisteklim iz Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade FBiH i USAID-a. U skladu s tim, uvode se novi pojmovi zoning plan i lokacijska informacija kojim bi se znatno skratila sadašnja procedura odobravanja na području za koji je izrađen detaljan planski dokument.
Također, predloženim dopunama Zakona uvode se instrumenti upravljanja građevinskim otpadom koji nastaje prilikom građenja ili uklanjanja građevina za koje ovo važno pitanje u kontekstu održivog razvoja nije bilo zakonski uređeno.
 
Pored toga, precizirana su pojedina rješenja, posebno ona koja se odnose na način korištenja građevinskog zemljišta, propisivanje mogućnosti i uslova da investitor vlastitim sredstvima uredi građevinsko zemljište i način reguliranja odnosa vezanih za ulaganje vlastitih sredstava.

 
Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federaciji BiH
 
Vlada je na svojoj 64. sjednici Zaključkom usvojila projekat izrade Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federaciji BiH ili tzv. Eurokodova. Svrha smjernica za primjenu Eurokodova tj. Evropskih normi za proračun konstrukcija iz oblasti građenja, je da se u nedostatku nacionalnih dodataka (bosanskohercegovačkih BAS standarda) obezbijede neophodne koncepcijske postavke, ali i praktične smjernice za izradu pravilnika prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i uvođenje Eurokodova u zakonsku regulativu Federacije BiH.
Nosilac pripreme Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u FBiH je Federalno ministarstvo protornog uređenja koje će imenovati grupu stručnjaka za stručno praćenje, usmjeravanje i ocjenu pojedinačnih smjernica za sve dijelove Eurokodova. 
 
Nosilac izrade Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u FBiH bit će izabran putem javnog tendera. 
 

Pravilnik o dimnjacima
 
U toku je procedura donošenja Pravilnika o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama, zasnovana na članu 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08), kojim će se, u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisati tehnička svojstva za dimnjake u građevinama, zahtjevi za projektovanje, izvođenje, upotrebu, održavanje dim­nja­ka i drugi zahtjevi za dimnjake, te tehnička svojstva i drugi zah­tjevi za građevinske proizvode namijenjene ugradnji u dimnjake.
Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama je drugi pravilnik i oblasti građenja, koji donosi federalni ministar prostornog uređenja, a kojim se modernizuje zakonska regulativa i uvode evropski standardi iz oblasti građenja.