bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Pravilnici


Oblast građevinarstva
 
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine (''Službene novine Federacije BiH'', br: 83/07 )
 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ("Službene novine FBiH" br. 58/14 i 89/18 )
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 38/08)
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama ("Službene novine FBiH" br. 49/08 )
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 69/08)
 
Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 86/08)
 
Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 86/08)
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata ("Službene novine FBiH" br. 6/09)
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama ("Službene novine FBiH", br. 49/09)
 
Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina ("Službene novine FBiH, br. 49/09)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09)

Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine FBiH" br. 60/09)

Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10 )

Pravilnik o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 49/10 i 64/11 )

Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 88/10, 64/11 i 44/16 )

Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 88/10 )

Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode ("Službene novine FBiH", br. 02/11 )

Pravilnik o kontrolnom postupku i načinu provođenja kontrolnog postupka za građevinske proizvode ("Službene novine FBiH", br. 28/11 )

Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda ("Službene novine FBiH", br. 44/17 i 95/18 )   


Smjernice iz oblasti građevinarstva

Smjernice za provođenje energijskog pregleda za nove i postojeće objekte s jednostavnim i složenim tehničkim  sistemom (august 2009. godine)

Smjernice za zbrinjavanje građevinskog otpada (maj 2009. godine)
 

Stambeni odnosi 
 
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja visine protuvrjednosti ili druge stvari i prava na zamjenu za nacionalizirani stan ("Službene novine FBiH" br. 14/09)
 
Stručni ispiti
 
Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (''Službene novine Federacije BiH'', br: 41/18)  
 
Interni akti 
 
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja (Mart 2006. godine,  Juni 2007. godine)   
 
Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju uposlenih (Decembar 2007. godine)

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima (August 2008. godine, Mart 2009. godine)  

Pravilnik o procedurama i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura (Decembar 2007. godine)

Pravilnik o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova (August 2006. godine )

Pravilnik o direktnom sporazumu (Septembar 2008. godine)

Pravilnik o procedurama za pristup informacijama i komunikaciji sa okruženjem (August 2006.)

Pravilnik o pripravničkom stažu (Januar 2008. godine)

Vodič za pristup informacijama (Novembar 2007. godine)

Kodeks poslovnog ponašanja (August 2006. godine)