bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Opće infomacije


Federalno ministarstvo prostornog uređenja u skladu sa članom 30. stav 2
PRAVILNIKA o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (''Službene novine Federacije BiH'', br: 41/18) i

organizira stručni ispit  za diplomirane inžinjere, inžinjere i tehničare arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja sa najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima i zadacima iz struke.

Stručni ispit organizuje se u četiri ispitna roka i to:
1)  Januarski,
2) Aprilski,
3) Septembarski i
4) Novembarski.
 
Za januarski ispitni rok prijave se predaju početkom januara, a najkasnije do 10. januara.

Za ostale ispitne rokove prijave se predaju najkasnije do 31. marta, avgusta, odnosno oktobra.

Uz prijavu (preuzmite obrazac PRIJAVE i popunite elektronski*) se prilažu sljedeći dokumenti:
uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa podacima na kojim je poslovima i zadacima radio jednu godinu po sticanju diplome, odnosno svjedodžbe,
ovjerenu fotokopiju diplome, odnosno svjedodžbe, odnosno nostrificiranu diplomu ako je stečena u inozemstvu (u zemljama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine),
orginalni primjerak uplatnice na iznos od 600,00 KM,
federalna administrativna taksa u iznosu od 7 KM.
(federalna upravna taksa - biljeg  može se kupiti u ispostavama Finansijsko-informatičke agencije)
vjenčani list (ukoliko je kandidatkinja promjenila prezime nakon diplomiranja)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ako prilažete kopije dokumenata, obavezno pazite da su ovjerene od strane nadležnog organa.
--------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Kandidati koji su ranije položili ispit općeg znanja (pravni propisi) uFederalnom ministarstvu pravde, odnosno Agenciji za državnu službu FBiH, kao sastavni dio stručnog upravnog ispita za radnike u organimauprave, NISU oslobođeni polaganja općeg dijela ispita (pravni dio) uokviru  stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva,elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja.
 
U slučaju da kandidat ne odgovori postavljenom zadatku u pismenom dijelu posebnog dijela Ispita, odnosno ne pokaže zadovoljavajuće znanje u posebnom (stručnom) dijelu Ispita, nema pravo na popravni ispit.
 
Ako u općem dijelu Ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje, dužan je za polaganje popravnog ispita, a prije navedenog ispitnog roka, dostaviti dokaz o izvršenoj uplati (original uplatnice):
 
- za opći (pravni) dio: 250,00 KM   
 
Kontakt osoba: Sanda Ibrahimović
                       e-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba
                       telefon: 033/726 536 
 
Uplata od 600,00 KM vrši se na:
ŽR 102 050 000 010 66 98 kod Union Banke DD Sarajevo
Vrsta prihoda: 72 25 91
Budžetska organizacija: 230 1001
Općina: (Šifra općine uplatioca)
Poziv na broj: 1000049100
 
Doktori i magistri nauka (OVA ODREDBA SE NE ODNOSI NA ZVANJA STEČENA PO BOLONJSKOM REŽIMU STUDIJA) iz oblasti: arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja su OSLOBOÐENI polaganja stručnog ispita,  ali je potrebno da podnesu zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita , uz koji prilažu:
 
ovjerenu kopiju diplome dodiplomskog studija, odnosno nostrificirane diplome ukoliko su dodiplomski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, (u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 1991. godine),
ovjerenu kopiju diplome postdiplomskog studija, odnosno nostrificirane diplome, ukoliko su zvanje magistra ili doktora nauka iz navedenih oblasti stekli izvan Bosne i Hercegovine, (u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 1991. godine),
kopiju doktorskog ili magistarskog rada 
te federalnu administrativnu taksu od 7 KM [(federalna upravna taksa - biljeg  može se kupiti u ispostavama Finansijsko-informatičke agencije. Ako se uplaćuje putem žiroračuna, Vrsta prihoda je 722 112 a budžetska organizacija 999 9999)]
 
 
*Napomena: Elektronski popunjenju prijavu uz ostalu traženu dokumentaciju dostaviti putem pošte ili lično na adresu Ministarstva: Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo