bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Misija ministarstva

Osnovna djelatnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja je planiranje prostora i izrada planskih dokumenata te njihova provedba kroz vid korištenja zemljišta.
 
 
Planski dokumenti određuju svrsishodno organiziranje, korištenje i namjenu zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora. Prostorno planiranje je optimalni raspored ljudi, dobara i djelatnosti na teritoriju radi njegove optimalne upotrebe. Prostornim planom se određuju dugoročni ciljevi i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem od značaja na neko područje. Izrada prostornih planova je zakonska obaveza na osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH .
 
 
Korištenjem zemljišta podrazumjeva se izgradnja građevina i izvođenje drugih zahvata u urbanim područjima i na građevinskom zemljištu. Građenjem građevine u smislu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, podrazumijeva se: izgradnja nove građevine, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, sanacija, rehabilitacija, izvođenje drugih zahvata u prostoru, uklanjanje građevine, pripremni radovi, promjena namjene građevine ili zemljišta i građenje privremenih građevina, osim radova tekućeg održavanja, radova sanacije koji se mogu smatrati tekućim održavanjem i konzervacije građevine. Za objekte od značaja za Federaciju Bosne I Hercegovine , Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističke saglasnosti.
 
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je takođe nadležno za odobravanje radova radi zaštite nacionalnih spomenika, koji su kao takvi proglašeni od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
 
 
Zaštita nacionalnih spomenika je neophodna kako bi se budućim generacijama ostavilo sačuvano kulturno historijsko naslijeđe naroda Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđenim posebnim zakonima u FBiH. Svako, a posebno nadležni organi Federacije BiH, kantona i gradske i opčinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju. Vlada Federacije svake godine odobrava sredstva za zaštitu nacionalnih spomenika kojima se sufinansiraju projekti zaštite. 
 
Ministarstvo također, postupa kao organ uprave drugog stepena u predmetima rješavanja žalbi stranaka izjavljenih protiv prvostepenih rješenja donesenih na osnovu:
Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/98, 38/98, 19/99)
Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/05, 2/08)
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02, 54/04, 36/06 i 51/07)
Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Federacije BiH" br. 69/05 )