EVIDENCIJA IZDATIH RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA

ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

(verzija: 31.12.2019 10:13)

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara

("Službene novine Federacije BiH", broj 69/13),

                                                                                                                                                                                                                                                      

r/b

NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA

BROJ I DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA

VRSTA STRUČNIH POSLOVA ZA KOJE JE IZDATO RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA

 

 

 

 

1.

d.o.o. “ABBA“ Bihać, sa sjedištem na adresi Jablanska broj 297, Bihać,

UPI/03-23-2-149/18
Sarajevo, 28.6.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

2.

“EXPERT“ d.o.o. Vitez, sa sjedištem na adresi Kulina Bana b.b., Vitez,

UPI/03-23-2-155/18 od 8.8.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

3.

“ARHITEKT“ Zenica d.o.o., sa sjedištem na adresi Šerbin Sokak broj 21, Zenica,

UPI/03-23-2-161/18 od 7.6.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

4.

“Bosna – S“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Nova broj 26, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-345/18 od 19.12.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

5.

CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar,

UPI/03-23-2-320/18 od 31.1.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

6

SIGURNOSNI INŽENJERING d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem na adresi Put za Timal b.b., Široki Brijeg,

UPI/03-23-2-33/19 od 8.3.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

6a

CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar,

UPI/03-23-2-320/18 od 31.1.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

7.

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica,

UPI/03-23-2-174/19 od 8.7.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,

6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

8.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96,
Banja Luka

UPI/03-23-2-174/19 od 8.7.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
6) izrada općih akata zaštite od požara,                                         

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

9.

'TQM'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem na adresi  Modrac b.b., Lukavac

UPI/03-23-2-339/19 od 5.12.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

10.

'E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

UPI/03-23-2-249/15 AK
Sarajevo, 02.03.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

11.

TehnoNorm d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici put
29 HUD broj 29A, Mostar,

UPI/03-23-2-167/16 AK
Sarajevo, 19.08.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

12.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

13.

'ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Drage Karamana bb

(u kolektivnom SPO ''IRAC VI'')

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

14.

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb, Visoko,

UPI/03-23-2-339/16 AK
Sarajevo, 17.01.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

15.

'ZAGREBINSPEKT'' d.o.o. Mostar,
sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247, Mostar,

UPI/03-23-2-107/17
od 21.06.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

16.

''MAHER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda ef. Pandže broj 61, Sarajevo

UPI/03-23-2-180/17 od 10.07.2017. godine,

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

17.

INPROZ - Institut d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Armije BiH broj 15, Tuzla,

UPI/03-23-2-175/17
Sarajevo, 17.08.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

18.

'MULTITEH-INŽENJERING'' d.o.o. Zenica,
sa sjedištem u ulici Envera Čerkeza broj 2, Zenica,

UPI/03-23-2-255/17
Sarajevo, 28.08.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

19.

'ZZP'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Franje Markovića broj 14, Tuzla

UPI/03-23-2-256/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

20.

'BAUPARTNER'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Termoelektrana bb., Lukavac

UPI/03-23-2-291/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

3)  izrada elaborata zaštite od požara;                                  4)  izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

21.

'Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene  broj 127, Tuzla

UPI/03-23-2-315/17 od 18.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

22.

ZAŠTITAING d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi
Zalik bb, Mostar,

UPI/03-23-2-193/17
Sarajevo, 01.11.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

23.

'FILLING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Sagrdžije broj 61, Sarajevo - Stari Grad,

UPI/03-23-2-283/17
Sarajevo, 30.11.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

24.

'PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Milana Preloga bb, Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-317/17
Sarajevo, 07.12.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

25.

'ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske bb, Busovača

UPI/03-23-2-406/17 od 16.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

26.

'Institut za sigurnost i okoliš'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Stupine B2, ulica Mehmedalije Maka Dizdara, Poslovni prostor A6, Tuzla

UPI/03-23-2-8/18 od 24.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

27.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar

UPI/03-23-2-8/18 od 31.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

28.

'VATROSISTEMI'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Safeta Zajke broj 115, Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-14/18
Sarajevo, 5.3.2018. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

29.

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem na adresi
Bužimska broj 23, Bihać


UPI/03-23-2-55/18 od 12.3.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

30.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-390/17 od
 22.3.2018. godine.

5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama.

31.

'PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zovik broj 6, Sarajevo, Hadžići,

UPI/03-23-2-83/18
od 27.03.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

32.

Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Vitomira Lukića broj 12a, Sarajevo, Ilidža,

UPI/03-23-2-322/18
Sarajevo, 5.12.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

33.

'DSC'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ante Fiamenga broj 14B, Sarajevo - Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-1271/18
od 11.05.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

34.

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, d.o.o. Sarajevo,
sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne broj 34, Sarajevo - Novo Sarajevo

UPI/03-23-2-205/18
od 23.7.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

35.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla,

UPI/03-23-2-212/18
od 23.7.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

36.

ZIK d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi  Sv. Leopolda Mandića 9/I, Mostar

UPI/03-23-2-392/18
od 31.1.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

37.

'TEHNOSIGURNOST'' d.o.o. Sarajevo,
sa sjedištem na adresi Sakiba Nišića broj 5, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo

UPI/03-23-2-353/18
od 12.2.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

38.

'A ELING'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb, Radna zona Zenica I, Zenica,

UPI/03-23-2-130/18
od 22.6.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

39.

'GRANULO-RE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Bojnička broj 47, Ilidža,

UPI/03-23-2-289/18
od 15.10.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

40.

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Biskupa Čule b.b., Mostar

UPI/03-23-2-24/19
Sarajevo, 21.3.2019. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.