(verzija: 21.2.2018 15:45)

EVIDENCIJA IZDATIH RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA

ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/12),

                                                                                                                                                                                                                                                      

r/b

NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA

BROJ I DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA

VRSTA STRUČNIH POSLOVA ZA KOJE JE IZDATO RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA

NAPOMENA

 

1.

'ZAGREBINSPEKT'' d.o.o. Mostar,
sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247, Mostar,

UPI/03-23-2-107/17
od 21.06.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

2.

''MAHER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Jukićeva broj 98, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-180/17 od 10.07.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

3.

''ZZP'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Franje Markovića broj 14, Tuzla

UPI/03-23-2-256/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

4.

''BAUPARTNER'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Termoelektrana bb., Lukavac

UPI/03-23-2-291/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

3)  izrada elaborata zaštite od požara;                                  4)  izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

 

5.

'Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene  broj 127, Tuzla

UPI/03-23-2-315/17 od 18.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

6.

'FILLING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Sagrđije broj 61, Sarajevo - Stari Grad,

UPI/03-23-2-283/17
Sarajevo, 30.11.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

7.

'PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Milana Preloga bb, Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-317/17
Sarajevo, 07.12.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

8.

'ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske bb, Busovača

UPI/03-23-2-406/17 od 16.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

9.

'Institut za sigurnost i okoliš'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Stupine B2, ulica Mehmedalije Maka Dizdara, Poslovni prostor A6, Tuzla

UPI/03-23-2-8/18 od 24.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

10.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar

UPI/03-23-2-8/18 od 31.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

11.

''FILLING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Sagrđije br. 61,

UPI/03-23-2-286/12 AK od 22.10.2012. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

12.

'Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli u ulici Bosne Srebrene br. 127,


UPI/03-23-2-292/12 AK od 13.11.2012. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

13.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u
Sarajevu - Centar, u ulici Kranjčevićeva br. 11,

UPI/03-23-2-319/12 AK od 11.12.2012. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

14.

'INZA lab'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu - Centar, u ulici Edhema Mulabdića br. 10,

UPI/03-23-2-280/12 AK od 19.12.2012. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja,

15.

'ABBA'' Bihać, sa sjedištem u Bihaću, u ulici Jablanska br. 297,

UPI/03-23-2-341/12 AK od 15.01.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja,

16.

'ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem u Busovači u ulici Matice hrvatske bb,

UPI/03-23-2-372/12 AK od 28.01.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

17.

'DSC'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Ante Fiamenga br. 14B,

UPI/03-23-2-374/12 AK od 08.02.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja.

18.

'TEHNOSIGURNOST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo u ulici Sakiba Nišića broj 7,

UPI/03-23-2-15/13 AK od 11.02.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

19.

'MONSUN'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, u ulici Modrac br. 32,

UPI/03-23-2-347/12 AK od 18.02.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja,

20.

'VATROSISTEMI'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novi Grad u ulici Safeta Zajke br. 304,

UPI/03-23-2-397/12 AK od 28.02.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

21.

'A ELING'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, u ulici Zmaja od Bosne bb, Radna zona Zenica I,

UPI/03-23-2-39/13 AK od 25.03.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

22.

'EXPERT'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u Vitezu, u ulici Kulina Bana b.b.,

UPI/03-23-2-49/13 AK od 27.03.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

23.

'ARHITEKT'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u Zenici, u ulici Šerbin Sokak  br. 21,

UPI/03-23-2-68/13 AK od 15.04.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja,

24.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, u ulici Leopolda Mandića 9/I,

UPI/03-23-2-10/13 AK od 23.04.2013. godine

3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

25.

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo u ulici Zmaja od Bosne br. 34,

UPI/03-23-2-380/12 AK od 17.06.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

26.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, u ulici Rudarska br. 72,

UPI/03-23-2-158/13 AK od 17.07.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

 

 

 

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/13)

27.

'PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Milana Preloga bb, Sarajevo-Novi Grad,

UPI/03-23-2-263/13 AK
od 04.11.2013. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

28.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo, u ulici Vilsonovo šetalište broj 15

UPI/03-23-2-297/13 AK
od 27.01.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

29.

SIGURNOSNI INŽINJERING  d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u Širokom Brijegu, u ulici Put za Timal bb

UPI/03-23-2-309/13 AK
od 05.02.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

30.

''INZA lab'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ilidža, u ulici Vitomira Lukića br. 12a,

UPI/03-23-2-303/13 AK
Sarajevo, 17.02.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

 

 

 

31.

'DSC'' Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ante Fiamenga 14 B, Sarajevo, Novo Sarajevo

UPI/03-23-2-53/14 AK
Sarajevo, 27.03.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

32.

D.O.O. ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem u Bihaću, u ulici Bužimska br. 23,

UPI/03-23-2-241/13 AK
Sarajevo, 06.02.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

33.

d.o.o. ''ABBA'' Bihać, sa sjedištem u ulici Jablanska broj 297, Bihać

UPI/03-23-2-8/14 AK
Sarajevo, 28.4.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

34.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo, u ulici Vilsonovo šetalište broj 15,

UPI/03-23-2-297/13 AK
Sarajevo, 27.01.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

35.

Društvo za projektovanje, inžinjering, izgradnju i promet ''ARHITEKT'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u ulici Šerbin Sokak broj 21, Zenica,

UPI/03-23-2-101/14 AK
Sarajevo, 02.07.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

36.

'GRANULO-RE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bojnička broj 47, Ilidža,

UPI/03-23-2-241/14 AK
Sarajevo, 29.09.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

37.

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica,

UPI/03-23-2-238/14 AK
Sarajevo, 17.02.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

38.

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Biskupa Čule bb, Mostar,

UPI/03-23-2-14/15 AK
Sarajevo, 16.03.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

 

 

39.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

Broj: UPI/03-23-2-365/12 AK
Sarajevo, 17.04.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

 

 

 

40.

''TQM'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u ulici Partizanski put bb (Upravna zgrada JP Rad Lukavac), Lukavac, 

UPI/03-23-2-257/15 AK
Sarajevo, 26.11.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

41.

'E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez, 

UPI/03-23-2-249/15 AK
Sarajevo, 02.03.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

42.

TehnoNorm d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici put
29 HUD broj 29A, Mostar,

UPI/03-23-2-167/16 AK
Sarajevo, 19.08.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

43.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

44.

'ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara do B-11 p.p. broj 143/I, PZC Stupine, Tuzla,

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

 

45.

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb, Visoko,

UPI/03-23-2-339/16 AK
Sarajevo, 17.01.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.