(verzija: 13.07.2018)

EVIDENCIJA IZDATIH RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA

ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/13),

                                                                                                                                                                                                                                                      

r/b

NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA

BROJ I DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA

VRSTA STRUČNIH POSLOVA ZA KOJE JE IZDATO RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA

 

 

 

 

1.

d.o.o. ''ABBA'' Bihać, sa sjedištem na adresi Jablanska broj 297, Bihać,

UPI/03-23-2-149/18
Sarajevo, 28.6.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

2.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, u ulici Rudarska br. 72,

UPI/03-23-2-158/13 AK od 17.07.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

3.

'ARHITEKT'' Zenica d.o.o., sa sjedištem na adresi Šerbin Sokak broj 21, Zenica,

UPI/03-23-2-161/18 od 7.6.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

4.

Društvo za projektovanje, inžinjering, izgradnju i promet ''ARHITEKT'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u ulici Šerbin Sokak broj 21, Zenica,

UPI/03-23-2-101/14 AK
Sarajevo, 02.07.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

5.

'GRANULO-RE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bojnička broj 47, Ilidža,

UPI/03-23-2-241/14 AK
Sarajevo, 29.09.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

6.

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica,

UPI/03-23-2-238/14 AK
Sarajevo, 17.02.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

7.

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Biskupa Čule bb, Mostar,

UPI/03-23-2-14/15 AK
Sarajevo, 16.03.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

8.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

UPI/03-23-2-365/12 AK
Sarajevo, 17.04.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

9.

''TQM'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u ulici Partizanski put bb (Upravna zgrada JP Rad Lukavac), Lukavac,

UPI/03-23-2-257/15 AK
Sarajevo, 26.11.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

10.

'E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

UPI/03-23-2-249/15 AK
Sarajevo, 02.03.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

11.

TehnoNorm d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici put
29 HUD broj 29A, Mostar,

UPI/03-23-2-167/16 AK
Sarajevo, 19.08.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

12.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

13.

'ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara do B-11 p.p. broj 143/I, PZC Stupine, Tuzla,

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

14.

'A ELING'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb, Radna zona Zenica I, Zenica,

UPI/03-23-2-130/18 od
 22.6.2018. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

15.

'ZAGREBINSPEKT'' d.o.o. Mostar,
sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247, Mostar,

UPI/03-23-2-107/17
od 21.06.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

16.

''MAHER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Jukićeva broj 98, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-180/17 od 10.07.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

17.

INPROZ - Institut d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Armije BiH broj 15, Tuzla,

UPI/03-23-2-175/17
Sarajevo, 17.08.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

18.

'MULTITEH-INŽENJERING'' d.o.o. Zenica,
sa sjedištem u ulici Envera Čerkeza broj 2, Zenica,

UPI/03-23-2-255/17
Sarajevo, 28.08.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

19.

'ZZP'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Franje Markovića broj 14, Tuzla

UPI/03-23-2-256/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

20.

'BAUPARTNER'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Termoelektrana bb., Lukavac

UPI/03-23-2-291/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

3)  izrada elaborata zaštite od požara;                                  4)  izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

21.

'Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene  broj 127, Tuzla

UPI/03-23-2-315/17 od 18.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

22.

ZAŠTITAING d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi
Zalik bb, Mostar,

UPI/03-23-2-193/17
Sarajevo, 01.11.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

23.

'FILLING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Sagrđije broj 61, Sarajevo - Stari Grad,

UPI/03-23-2-283/17
Sarajevo, 30.11.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

24.

'PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Milana Preloga bb, Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-317/17
Sarajevo, 07.12.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

25.

'ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske bb, Busovača

UPI/03-23-2-406/17 od 16.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

26.

'Institut za sigurnost i okoliš'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Stupine B2, ulica Mehmedalije Maka Dizdara, Poslovni prostor A6, Tuzla

UPI/03-23-2-8/18 od 24.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

27.

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb, Visoko,

UPI/03-23-2-339/16 AK
Sarajevo, 17.01.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

28.

'PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zovik broj 6, Sarajevo, Hadžići,

UPI/03-23-2-83/18
od 27.03.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

29.

d.o.o. ''ABBA'' Bihać, sa sjedištem na adresi Jablanska broj 297, Bihać,

UPI/03-23-2-149/18
od 28.06.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

30.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-390/17 od
 22.3.2018. godine.

5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama.

31.

'PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zovik broj 6, Sarajevo, Hadžići,

UPI/03-23-2-83/18
od 27.03.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

32.

'INZA lab'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Vitomira Lukića broj 12a, Sarajevo, Ilidža,

UPI/03-23-2-61/18
od 26.04.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

33.

'DSC'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ante Fiamenga broj 14B, Sarajevo - Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-1271/18
od 11.05.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.