(verzija: 07.05.2018 14:20)

EVIDENCIJA IZDATIH RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA

ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/12),

                                                                                                                                                                                                                                                      

r/b

NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA

BROJ I DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA

VRSTA STRUČNIH POSLOVA ZA KOJE JE IZDATO RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA

1.

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo u ulici Zmaja od Bosne br. 34

UPI/03-23-2-380/12 AK od 17.06.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
2) izradu elaborata zaštite od požara,
3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,
4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,
6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i
8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

2.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, u ulici Rudarska br. 72

UPI/03-23-2-158/13 AK od 17.07.2013. godine

1) izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,

2) izradu elaborata zaštite od požara,


3) pregled i ocjenu projektne dokumentacije, izdavanje stručne ocjene i mišljenja,


4) pružanje konsultantskih usluga pravnim i fizičkim licima kod izrade projektne dokumentacije, kao i općih akata,


6) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama i izvještavanja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama, unutarnjih i spoljnjih planova intervencija u skladu sa važećim propisima, i


8) pregled građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara u cilju izdavanja stručnih mišljenja.

3.

d.o.o. ''ABBA'' Bihać, sa sjedištem u ulici Jablanska broj 297,

Bihać

UPI/03-23-2-8/14 AK
Sarajevo, 28.4.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

4.

Društvo za projektovanje, inžinjering, izgradnju i promet ''ARHITEKT'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u ulici Šerbin Sokak broj 21, Zenica

UPI/03-23-2-101/14 AK
Sarajevo, 02.07.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;


2) izrada plana zaštite od požara;


3) izrada elaborata zaštite od požara;


4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

5.

'GRANULO-RE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bojnička broj 47,

Ilidža

UPI/03-23-2-241/14 AK
Sarajevo, 29.09.2014. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

6.

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara broj 15,

Zenica

UPI/03-23-2-238/14 AK
Sarajevo, 17.02.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;


3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i


8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

7.

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Biskupa Čule bb,

Mostar

UPI/03-23-2-14/15 AK
Sarajevo, 16.03.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

8.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96,

Banja Luka

UPI/03-23-2-365/12 AK
Sarajevo, 17.04.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;


4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

6) izrada općih akata zaštite od požara;


7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju;

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine i


9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim,  međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

9.

''TQM'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u ulici Partizanski put bb (Upravna zgrada JP Rad Lukavac),

Lukavac

UPI/03-23-2-257/15 AK
Sarajevo, 26.11.2015. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

10.

“E.M.G. VITING“ d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b.,

Vitez

UPI/03-23-2-249/15 AK
Sarajevo, 02.03.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;


4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i


8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

11.

TehnoNorm d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici put
29 HUD broj 29A,

Mostar

UPI/03-23-2-167/16 AK
Sarajevo, 19.08.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

12.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2,

Sarajevo, Novo Sarajevo

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i


8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

13.

'ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara do B-11 p.p. broj 143/I, PZC Stupine,

Tuzla

UPI/03-23-2-346/16 AK
Sarajevo, 26.12.2016. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

14.

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb,

Visoko

UPI/03-23-2-339/16 AK
Sarajevo, 17.01.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i


8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

15.

'ZAGREBINSPEKT'' d.o.o. Mostar,
sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247,

Mostar

UPI/03-23-2-107/17
od 21.06.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

16.

''MAHER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Jukićeva broj 98,

Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-180/17 od 10.07.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

17.

'ZZP'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Franje Markovića broj 14,

Tuzla

UPI/03-23-2-256/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

18.

'BAUPARTNER'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Termoelektrana bb.,

Lukavac

UPI/03-23-2-291/17
Sarajevo, 09.10.2017. godine

3)  izrada elaborata zaštite od požara;

4)  izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

19.

'Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene  broj 127,

Tuzla

UPI/03-23-2-315/17 od 18.10.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;


3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;

6) izrada općih akata zaštite od požara;


7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

20.

'FILLING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Sagrđije broj 61,

Sarajevo - Stari Grad,

UPI/03-23-2-283/17
Sarajevo, 30.11.2017. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

21.

'PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Milana Preloga bb,

Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-317/17
Sarajevo, 07.12.2017. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;


3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

22.

'ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske bb,

Busovača

UPI/03-23-2-406/17 od 16.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

23.

'Institut za sigurnost i okoliš'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Stupine B2, ulica Mehmedalije Maka Dizdara, Poslovni prostor A6,

Tuzla

UPI/03-23-2-8/18 od 24.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;

6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

24.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11,

Sarajevo - Centar

UPI/03-23-2-8/18 od 31.01.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

25.

'VATROSISTEMI'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Safeta Zajke broj 115,

Sarajevo - Novi Grad

UPI/03-23-2-14/18
Sarajevo, 5.3.2018. godine.

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;

3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;

5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;

6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i


8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

26.

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem na adresi
Bužimska broj 23,

Bihać


UPI/03-23-2-55/18 od 12.3.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

27.

'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11,

Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-390/17 od
 22.3.2018. godine.

5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama.

28.

'PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zovik broj 6,

Sarajevo, Hadžići

UPI/03-23-2-83/18
od 27.03.2018. godine

1) izrada procjene ugroženosti od požara;

2) izrada plana zaštite od požara;


3) izrada elaborata zaštite od požara;

4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;


6) izrada općih akata zaštite od požara;

7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i

8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.