REGISTAR

(verzija: 22.2.2018 13:04)

projektanata kojima je dato ovlaštenje

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova izrade projektne dokumentacije

1.

''Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Bosne Srebrene broj 127, Tuzla,

15.07.2015.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta za područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

2.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo.

30.07.2015.

izrada geotehničkih projekata.

3.

''ES HYDROTECHNICS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici  Azize Šaćirbegović broj 128, Sarajevo, Novo Sarajevo,

30.07.2015.

projektovanje građevina i zahvata iz područja hidrogradnje, i to:

-  zaštitni objekti - nasipi, obaloutvrde, uređena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retenzije, crpne stanice za odbranu od poplava i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica,

-  objekti za odvodnjavanje, osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje i drugi pripadajući objekti,

-  objekti za zaštitu voda od
zagađivanja - kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema,

-  objekti za iskorištavanje voda za:

           -     vodosnabdijevanje - vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, kaptaže sa odgovarajućom opremom, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

           -     navodnjavanje - dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža i drugi pripadajući objekti,

           -     korištenje vodnih snaga - brane i akumulacije, vodozahvati, dovodni i odvodni objekti i drugi pripadajući objekti i oprema,

           -     plovidbu - plovni putevi, prevodnice, ustave i drugi pripadajući objekti i oprema,

           -     ostale namjene - objekti za uzgoj riba, rekreacioni bazeni, jezera,

i to za sljedeće dijelove Glavnog projekta:

-        izrada projekta konstrukcija,

-        izrada hidromašinskog dijela projekta i

-        izrada elektro dijela projekta.

4

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

izdato 04.09.2015. godine i važi do 09.08.2019. godine.

izrada projekta  mašinskih (KGH) instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

5

''UNIONINVEST'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička broj 4, Sarajevo, Novo Sarajevo,

izdato dana 04.09.2015. godine i važi do 08.08.2019. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

6

KONS d.o.o. Ljubuški, sa sjedištem u ulici Put za Metković b.b., Ljubuški,

izdato dana 16.09.2015. godine i važi do 16.08.2019. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela gravnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

7

''D-PRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 11, Sarajevo-Centar,

izdato dana 16.09.2015. godine i važi do 16.08.2019. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

8

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 13.10.2015. godine i važi do 20.08.2019. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

9

''E+E+E-ENERGY'' d.o.o. Sarajevo,  sa sjedištem u ulici Hamida Svrze broj 8, Sarajevo, Stari Grad

izdato dana 14.10.2015. godine i važi do 05.07.2019. godine.

izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje.

10

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 10.11.2015. godine i važi do 21.09.2019. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje.

11

''DELING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Šići bb, Tuzla.

izdato dana 10.11.2015. godine i važi do 07.10.2019. godine.

-     projektovanje građevina i zahvata iz područja elektroenergetike
(VN, SN i NN elektroenergetskih objekata: TS, postrojenja i vodova i elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije male snage,) izuzev VN dalekovoda,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-       izrada arhitektonskog projekta,

-       izrada projekta konstrukcija,

-       izrada projekta elektro instalacija i

-       izrada projekta mašinskih konstrukcija (izuzev KGH instalacija).

-     izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura) i visokogradnje (stambene i nestambene građevine)

12

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo, Novo Sarajevo,

izdato dana 11.11.2015. godine i važi do 15.07.2019. godine.

izrada projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta elektroenergetskih građevina, i to:

-      izrada građevinskog dijela projekta (temeljenje i konstrukcije - oblast elektroenergetike),

-      izrada elektro dijela projekta (elektroinstalacije u građevinama, građevine elektroenergetike, informacijske i telekomunikacijske tehnike),

-      izrada mašinskog dijela projekta (za energetske građevine, skladištenja i prijenos tvari, mašinske instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije, tehniku i obradu vode, procesna i ostala postrojenja).

13

S.C.A.N. d.o.o., sa sjedištem u ulici Buzinski prilaz broj 38, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

izdato dana 19.11.2015. godine i važi do 24.09.2019. godine.

izrada projekta elektro instalacija (slaba struja) kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja plinske i naftne industrije.

14

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 19.11.2015. godine i važi do 17.10.2019. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrogradnje, i to:

15

PROJEKT D.D. NOVA GORICA, sa sjedištem u ulici Kidričeva broj 9A, Nova Gorica, Goriška, Republika Slovenija,

izdato dana 23.11.2015. godine i važi do 21.10.2019. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i projektovanja građevina i zahvata iz područja hidrogradnje, i to:

 

Područje niskogradnje:

-       ceste,

-       mostovi,

-       vijadukti,

-       nadputnjaci,

-       propusti,

-       podputnjaci,

-       potporne konstrukcije i

-       tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-       izrada projekta konstrukcija i

-       izrada građevinskog projekta cesta.

 

Područje hidrogradnje (komunalna infrastruktura):

-       vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

 

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela,

-    izrada projekta konstrukcija,

-    izrada hidromašinskog dijela projekta i

-    izrada elektro dijela projekta.

16

INTEGRA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb, Mostar,

izdato dana 23.11.2015. godine i važi do 19.04.2019. godine.

izrada projekta konstrukcija i građevinskog projekta cesta, kao sastavnog dijela glavnog projekta za područje niskogradnje, i to:

-  cesta,

-  nadputnjaka,

-  propusta,

-  podputnjaka i

-  potpornih konstrukcija.

17

''ROUTING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici I krajiškog korpusa broj 16, Banja Luka,

izdato dana 15.12.2015. godine i važi do 20.09.2019. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

područje niskogradnje:

-       izrada građevinskog projekta cesta.

područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-       izrada arhitektonskog dijela projekta.

18

AECOM INOCSA, S.L.U., sa sjedištem u ulici Quintana broj 2, Madrid, Španija,

izdato dana 15.12.2015. godine i važi do 28.10.2019. godine.

-       izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz elektroenergetike i

-       izrada projekta električnih visokonaponskih i niskonaponskih instalacija.

19

ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247, Mostar,

izdato dana 23.12.2015. godine i važi do 19.11.2019. godine.

izrada projekta električnih instalacija jake i slabe struje (uključivo i Tk instalacije) kao sastavnog dijela glavnog projekta.

20

ENERGOINVEST - SUE d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Tvornička broj 3, Sarajevo, Ilidža,

izdato dana 23.12.2015. godine i važi do 22.11.2019. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine - industrijski objekti), i to: izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.

21

ELVIK d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem u ulici Radnička bb, Srebrenik

izdato dana 31.12.2015. godine i važi do 09.08.2019. godine.

izrada projekta električnih instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:

-       elektroenergetskih građevina,

-       građevina visokogradnje (stambenih i nestambenih objekata) i

-       javne rasvjete.

22

23

''D-PRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 11, Sarajevo-Centar,

izdato dana 22.01.2016. godine i važi do 01.09.2019. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-       hidroinstalacije i hidrotehnički objekti uključujući unutrašnje i vanjske hidroinstalacije,

-       vodovod i kanalizacija za stambene i industrijske (nestambene) objekte,

-       vodne građevine za snabdijevanje industrijskom vodom i hemijsku pripremu vode,

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori),

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka: (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i zaobalne vode),

-       hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane, pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-       hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnja poljoprivrednih
površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali i pumpne stanice) i

-       deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.

24

''E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

izdato dana 28.01.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

25

IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

izdato dana 04.02.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

26

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
ulica Josipa Štadlera 32, Sarajevo. tel: 033/475-020 

Produženo važenje ovlaštenja do

05.01.2018.

Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

27

28

Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta

ul. Obala Maka Dizdara br. 2

tel: 033/254-100 

Produženo važenje ovlaštenja do

26.01.2018.

Projektovanje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

29

Interprojekt d.o.o. Mostar
ul. Maršala Tita br. 254 a
tel. 036 555 131

Produženo važenje ovlaštenja do

07.05.2018.

Geotehnički projekti

30

„Bosna – S“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Nova 26
Tel. 033 278 040   

Produženo važenje ovlaštenja do

07.05.2018.

Projektovanje iz područja mašinstva (izrada projekata postrojenja u industriji nafte i gasa) mašinstvo – projektovanje postrojenja u industriji nafte i gasa

 

31

„ELCOM“ d.o.o. Tuzla
Ul. Stupine B-5
Tel. 035 305 700   

Produženo važenje ovlaštenja do

07.05.2018. 

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: izrada projekata elektroinstalacija koje su segment konačnog proizvoda - sistema za automatsko upravljanje (područje elektrotehnika-energetika).

32

''EKO TEH'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Reljevska do broja 48, Sarajevo - Novi Grad,

izdato dana 04.02.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija, kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (izuzev tunela) i visokogradnje.

33

„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333

Produženo važenje ovlaštenja do

07.05.2022.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti energetike, elektrike i elektronike, što podrazumjeva:

izradu projekata iz područja telekomunikacije i automatike.

34

''SENDO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trg Heroja broj 35, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 11.02.2016. godine i važi do 02.01.2020. godine.

izrada hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-       hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-       hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

35

„Design & QC“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Marka Marulića br. 2
Tel. 033 212674   

Produženo važenje ovlaštenja do

10.05.2018.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti građevinarstva, područje niskogradnja, i to:

-        izrada projekta konstrukcije: tuneli, mostovi, propusti, vijadukti i

-        izrada građevinskog projekta: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

36

ARHI PLUS d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Fra Franje Miličevića broj 21,

izdato dana 11.02.2016. godine i važi do 03.01.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

37

„I.D.E..A“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Curak 2
Tel. 033 222 003

Produženo važenje ovlaštenja do

10.05.2018.

- arhitektonsko projektovanje i

- projektovanje vanjskog uređenja.

38

''INTEGRA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar,

izdato dana 23.02.2016. godine i važi do 23.01.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

39

UNIS Telekom d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića broj 50, Mostar,

izdato dana 23.02.2016. godine i važi do 28.01.2020. godine.

projektovanja iz oblasti telekomunikacija.

40

„DELING“ d.o.o. Tuzla
Ul. Šići bb
Tel. 035 320 100

Produženo važenje ovlaštenja do

26.05.2018. 

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to: izrada projekta električnih instalacija.

41

''INPROS'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Huse Maslića broj 12, Mostar,

izdato dana 08.03.2016. godine i važi do 30.01.2020. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode) i

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

42

''STUDIO NON STOP'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Augusta Brauna broj 14/II, Sarajevo - Centar,

izdato dana 17.03.2016. godine i važi do 06.02.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

43

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem u ulici Bužimska broj 23, Bihać,

izdato dana 29.03.2016. godine i važi do 03.03.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

44

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo
Ul. Stjepana Tomića 1
Tel. 033 663 398

Produženo važenje ovlaštenja do

11.08.2018.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti građevinarstva, područje niskogradnja, i to, izrada građevinskog projekta: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

45

''GRIJANJEINVEST'' d.o.o., sa sjedištem u
ulici Srpskih ratnika broj 24, Pale,

izdato dana 31.03.2016. godine i važi do 25.03.2020. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

46

''CET Energy'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trg Barcelone broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

izdato dana 04.04.2016. godine i važi do 26.03.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, iz područja elektroenergetike.

47

''NITAL'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Londža - Poslovni centar Roma broj 2, Zenica,

izdato dana 07.04.2016. godine i važi do 25.03.2020. godine.

izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     hidroenergetski objekti: vodozahvati, tuneli i brane, pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojevi, prelivi, slapišta, prečistači otpadnih voda i

-     termoenergetska postrojenja: kotlovska postrojenja, parne i plinske turbine, parovodi i plinovodi, filterska postrojenja.

48

INSTITUT ''IGMG'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Stupine B-11, Tuzla,

izdato dana 14.04.2016. godine i važi do 03.03.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

49

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Dr. Adolfa Goldberga broj 2, Zenica,

izdato dana 24.04.2016. godine i važi do 15.04.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

50

„CULON“ d.o.o Tuzla
Ul. Babice Laude 2
Tel. 035 312 780   

Produženo važenje ovlaštenja do

30.08.2018.

Izrada projekta elektro instalacija koji je sastavni dio glavnog projekta i to za područje elektroenergetike i automatike.

51

INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb
Ul. SR Njemačke 10
Tel. 00385 01 6329 600 

Produženo važenje ovlaštenja do

01.09.2018.

Obavljanje djelatnosti projektovanja u mašinstvu – projektovanje postrojenja u industriji nafte i gasa i za obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti elektrotehnike (automatika i upravljanje u industriji nafte i gasa)

52

DALEKOVOD, d.d., sa sjedištem u ulici Marijana Čavića broj 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

izdato dana 24.04.2016. godine i važi do 07.04.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-      izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje i

-      izrada projekta konstrukcija.

53

DRI upravljanje investicij d.o.o., sa sjedištem u ulici Kotnikova broj 40, Ljubljana, Republika Slovenija,

izdato dana 29.04.2016. godine i važi do 29.03.2020. godine.

-     izrada geotehničkih projekata i

-     projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje , i to:

-       ceste,

-       mostovi,

-       vijadukti,

-       nadputnjaci

-       podputnjaci,

-       propusti,

-       potporne konstrukcije i

-       tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta i

-     saobraćajni projekat cesta.

54

''E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

izdato dana 29.04.2016. godine i važi do 10.04.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

55

''ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Busovača,

izdato dana 16.05.2016. godine i važi do 16.05.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade elektro dijela projekta jake struje kao sastavnog dijela glavnog projekta,
i to:

-     elektroenergetika (VN, SN, i NN elektroenergetskih objekata, TS postrojenja i vodova i elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije male snage),

-     niskogradnja i

-     visokogradnja (stambene i nestambene građevine).

56

Arcelor Mittal Zenica d.o.o.,
ul. Kralja Tvrtka I br. 17
Tel: 032 467 000

Produženo važenje ovlaštenja do

28.10.2018.

Projektovanje u elektroenergetici – električne instalacije i projektovanje postrojenja i instalacija za plin i KGH – oblast mašinstvo

57

Elektrika S d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Kovačevac broj 114, Sarajevo, Ilidža,

izdato dana 17.05.2016. godine i važi do 16.05.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta jake struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja elektroenergetike i visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

58

“UMEL-DALEKOVODMONTAŽ” d.o.o. Tuzla,  
ul. Oslobodilaca do br. 2
Tel: 035 393 849

Produženo važenje ovlaštenja do

22.11.2018.

Projektovanje električnih instalacija u elektroenergetici

 

                                                                               

59

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo - Centar, ispunjava uslove za obavljanje

izdato dana 23.05.2016. godine i važi do 18.05.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta iz oblasti telekomunikacija.

59A

Institut IGH, d.d., sa sjedištem u ulici Janka Rakuše broj 1, Zagreb, RH

Produženo važenje ovlaštenja do

29.11.2018.

-   izrada geotehničkih projekata,

-   projektovanje građevina i zahvata iz područja hidrotehnike:

-   hidroenergetske građevine-vodozahvati, brane (male, srednje i velike visine), pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-   građevine pri regulacijama otvorenih vodotoka i ostale hidrotehničke građevine u koritu vodotoka-obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode,

-   građevine komunalne infrastrukture, vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih voda, odvodnja oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistema,

-   hidromeliracioni sistemi-navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina-cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice,

  i to:

- izrada projekta konstrukcije,

- hidrograđ./hidrotehnički dio projekta,

- hidromašinski i

- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

-   projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje:

-   ceste,

-   propusti,

-   mostovi,

-   vijadukti,

-   podputnjaci,

-   nadputnjaci,

-   potporne konstrukcije,

-   tuneli dužine do 500m (izuzev pripadajućih instalacija),

-   tuneli dužine preko 500m, uključujući pripadajuće instalacije,

i to:

- izrada projekta konstrukcije,

- projekta unutrašnje i vanjske odvodnje saobraćajnica,

- građevinskih projekata saobraćajnica,

- izradu saobraćajnih projekata,

- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

- izrada projekta mašinskih KGH instalacija i

- izrada hidrotehničkih projekata.

60

ELECTRA d.o.o. Sarajevo,
ul. Porodice Ribar 43,

Produženo važenje ovlaštenja do

 

08.12.2018.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: izrada projekata  sistema za automatsko upravljanje i projektiranje električnih instalacija u elektroenergetici (automatika i elektronika).

-          automatika i elektronika - sistema za automatsko upravljanje i

-          projektiranje električnih instalacija u elektroenergetici.

61

''Elko-Marić'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 294, Mostar.

izdato dana 23.05.2016. godine i važi do 18.05.2020. godine.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     izrada elektro dijela projekta:

-     VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja),

-     NN instalacija jake i slabe struje, zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja za područje niskogradnje i visokogradnje,

-     upravljanja i zaštite u električnim postrojenjima,

-     javne rasvjete,

-     solarnih elektrana,

-     centra daljinskog nadzora i upravljanja.

-     izrada projekta konstrukcija:

-     VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja).

62

''STEP'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Halilovići broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

izdato dana 30.05.2016. godine i važi do 25.05.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje.

63

INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.d. Tuzla
Ul. Bosne Srebrene 127
Tel. 035 282 144

Produženo važenje ovlaštenja do

17.12.2018.

Elektroenergetika – električne instalacije i poslove projektovanja u mašinstvu – proizvodno mašinstvo

64

INVESTINŽENJERING d.o.o. Zagreb
Ul. Trg žrtava fašizma 14
Tel. 00385 1 455 11 44

Produženo važenje ovlaštenja do

17.12.2018.

projektovanje konstrukcija visokogradnje i niskogradnje – oblast konstrukcija, projektovanje vodovoda i kanalizacije u visokogradnji, za vanjski vodovod i kanalizaciju – oblast hidroinstalacija, projektovanje postrojenja i instalacija za plin i KGH – oblast mašinstvo

65

66

“DIT” d.o.o. Tuzla
Ul. Mandžukovac br. 31
Tel. 035 314 440

Produženo važenje ovlaštenja do

23.12.2018. godine.

Izrada tehnološkog dijela projekta (tretmana pitkih, procesnih i otpadnih voda i gasova) koji je sastavni dio glavnog projekta.

67

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
ul. Matice hrvatske bb,
tel. 036 355 000

Produženo važenje ovlaštenja do

29.12.2018.

Izrada geotehničkih projekata

68

''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 28.06.2016. godine i važi do 26.06.2020. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom),

-    niskogradnje (ceste): odvodnja oborinskih voda - komunalna infrastruktura,

-    hidrogradnje:

-  hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-  objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-  hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

69

URBING d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vrazova broj 12/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 07.07.2016. godine i važi do 25.06.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

70

''AECOM INOCSA  S.L'', sa sjedištem u Madridu, u ulici Quintana broj 2, Španija

izdato dana 15.07.2016. godine i važi do 13.07.2020. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to građevina:

- niskogradnje (tuneli),

- hidrogradnje (hidroenergetske građevine) i

- visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

71

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem u ulici Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb),

 

izdato dana 25.07.2016. godine i važi do 01.07.2020. godine.

Projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog projekta,

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada projekta električnih instalacija,

-     izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-     izrada hidrotehničkog dijela projekta.

72

JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Aleja Alije Izetbegovića broj 29/VII, Tuzla,

izdato dana 27.07.2016. godine i važi do 25.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

-    hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice) i

-    hemijska postrojenja: postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti).

 

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta,

-   izrada tehnološkog dijela projekta.

73

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka,

izdato dana 27.07.2016. godine i važi do 06.07.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade:

-     hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta i

-     elektro dijela projekta jake i slabe struje,

koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-     građevina niskogradnje (transportna infrastruktura),

-     hidrotehničkih građevina,

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori),

-  objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-  hidroenergetski objekti,

-  hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih
površina - cjevni sistemi pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

-     visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-     elektroenergetike, elektrike i elektronike:

-     izrada projekata telekomunikacija i automatike,

-     izrada projekata el. instalacija elektroenergetskih građevina,

-     projektovanje DV svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, termoelektrana, vjetro i solarnih elektrana, postrojenja na bio masu, elektroenergetskih postrojenja, sistemi napajanja, sistemi automatizacije, zaštita elektroenergetskih postrojenja, sistemi uzbuda el. strojeva.

-     deponije, centri za postupanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.

74

IBE d.d. Ljubaljana
Ul. Hajdrihova 4
Tel. 00386 1 2510 527

31.01.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

31.01.2019.

-       izrada projekata mašinskih instalacija - oblast energetika,

-       projektovanje opreme i telekomunikacijskih uređaja i sistema,

-       izrada projekata električnih instalacija - oblast elektroenergetika,

-       projektovanje građevina i zahvata - oblast hidrotehničkih građevina i postrojenja (sve faze glavnog projekta),

-       izrada arhitektonskog dijela projekta - oblast niskogradnja i visokogradnja,

-       izrada projekata konstrukcija - oblast visokogradnja,

-       projektovanje energetskih i industrijskih građevina (sve faze glavnog projekta).

75

Aluco & Co d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put Famosa bb, Ilidža,

izdato dana 17.08.2016. godine i važi do 12.08.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

76

''AECOM INOCSA  S.L'', sa sjedištem u Madridu, u ulici Quintana broj 2, Španija,

izdato dana 23.08.2016. godine i važi do 08.08.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

77

“GEOSONDA” d.o.o. Zenica
ul. Masarykova 66 A
Tel. 032 243 400

01.02.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

01.02.2019. godine.

Izrada geotehničkih projekata

78

''VALTER-ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put Famosa broj 38, Ilidža.

izdato dana 23.08.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije i električne instalacije),

79

DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Zagreb
ul. Marijana Čavića 4
Tel. 00385 1 2411 100

24.02.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

24.02.2019. godine.

izrada elektro dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta za područje elektroenergetike
(električne instalacije, dalekovodi, trafostanice, elektroenergetska napajanja).

80

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo - Centar,

izdato dana 21.09.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

projektovanje iz oblasti telekomunikacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:

-  izrada arhitektonskog dijela projekta (zidanog/montažnog objekat za smještaj telekomunikacijske opreme i antenski stub),

-  izrada projekta konstrukcija i

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH).

81

''ENCO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Džavida Haverića broj 1A, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 21.09.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

82

ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, sa sjedištem u ulici Aerodromska broj 7, Kraljevo, Republika Srbija,         

izdato dana 29.09.2016. godine i važi do 26.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta (visoki i srednji napon) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

83

Stucky SA, sa sjedištem u ulici Rue du Lac 33, Renens (VD), Švajcarska

izdato dana 05.10.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike
(hidroenergetske građevine), i to:

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta,

-   izrada hidromašinskog dijela projekta i

-   izrada elektro dijela projekta.

84

''AMBIJENT'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Maršala Tita broj 8, Tuzla.

izdato dana 09.11.2016. godine i važi do 14.10.2020. godine.

-     izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine) i

-     zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

85

“Una Consulting” d.o.o. Bihać
ul. Bosanskih banova 23
Tel. 037 224 038

Produženo važenje ovlaštenja do

15.03.2019. godine.

izrada hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta složenih hidrotehničkih građevina, i to:

-      vodovodni sistemi,

-      kanalizacioni sistemi (sanitarnih i oborinskih otpadnih voda),

-      postrojenja za tretman sanitarnih otpadnih voda i

-      objekti regulacije otvorenih vodotoka u cilju zaštite od poplava.

86

“PolyPlan” d.o.o. Sarajevo
ul. Marka Marulića 2
Tel. 033 663 828

Produženo važenje ovlaštenja do

15.03.2019. godine.

Projektovanje KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje), područje visokogradnja.

87

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 11.11.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

88

DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Zagreb
ul. Marijana Čavića 4
Tel. 00385 1 2411 100

Produženo važenje ovlaštenja do

25.03.2019. godine

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta za područje elektroenergetike (dalekovodi svih naponskih nivoa i trafostanice).

89

TRAFFICON d.o.o. Zagreb
ul. Selska cesta 50
Tel. 00385 01 3640 322

Produženo važenje ovlaštenja do 25.03.2019. godine

-   izrada građevinskog projekta saobraćajnica,

-   izrada projekta unutrašnje i vanjske odvodnje saobraćajnica.

90

''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Nova broj 26, Sarajevo - Centar,

izdato dana 14.11.2016. godine i važi do 23.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta (automatika i elektronika) koji je sastavni dio glavnog projekta za područje industrije nafte i gasa.

91

''EMNA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hakije Kulenovića broj 8, Sarajevo - Centar,

izdato dana 14.11.2016. godine i važi do 19.10.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

92

93

JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka broj 106 a, Mostar,

izdato dana 28.11.2016. godine i važi do 25.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:

-     izrada projekta konstrukcija i

-     izrada elektro dijela projekta.

94

JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka broj 106 a, Mostar,

izdato dana 28.11.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavi dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike i niskogradnje, i to:

-  područje hidrotehnike (hidroenergetske građevine):

-     izrada hidromašinskog dijela projekta.

-  područje niskogradnje:

-     izrada projekta konstrukcija (propusti i potporne konstrukcije),

-     izrada građevinskog projekta pristupnih cesta gradilištu.

95

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo Šetalište broj 15, Sarajevo-Novo Sarajevo,

izdato dana 05.12.2016. godine i važi do 26.02.2020. godine.

projektovanje iz područja elektroenergetike, i to:

-   izrada arhitektonskog projekta,

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada projekta elektroenergetskih postrojenja, električnih instalacija i industrijske automatike,

-   izrada projekta mašinskih instalacija.

96

Steag Energy services GmbH, sa sjedištem u ulici Ruttenscheider Str. 1-3, Essen, Savezna Republika Njemačka,

izdato dana 07.12.2016. godine i važi do 17.11.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina, i to:

oblast energetike (termoelektrane - termo energetska postrojenja), i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada arhitektonskog dijela projekta,

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada mašinskog dijela projekta,

-   izrada elektro dijela projekta i

-   izrada hidrotehničkog dijela projekta.

97

''ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Kranjčevićeva br. 11,

izdato dana 12.12.2016. godine i važi do 10.03.2017. godine.

izrada projekata zaštite od požara.

98

TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 44, Zenica

izdato dana 16.12.2016. godine i važi do 24.12.2020. godine.

-   izrada projekata mašinskih instalacija,

-   izrada projekata instalacija za plin i naftu i KGH sisteme i

-   termoenergetska postrojenja.

99

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Ul. Rudarska 72
Tel. 035 321 800

Produženo važenje ovlaštenja do 24.05.2019. godine

Projektovanje pojedinih dijelova na građevinama i to: projektovanje električnih instalacija

100

''Elektroprijenos Bosne i Hercegovine'' akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u ulici Marije Bursać broj 7a, Banja Luka,

izdato dana 19.12.2016. godine i važi do 26.10.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:

-   izrada projekta konstrukcija i

-   izrada elektro dijela projekta.

101

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

izdato dana 28.12.2016. godine i važi do 28.12.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija iz područja niskogradnje (mostovi, tuneli i potporne konstrukcije).

102

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

izdato dana 28.12.2016. godine i važi do 28.12.2020. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

103

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Ul. Rudarska 72
Tel. 035 321 800

Produženo važenje ovlaštenja do 08.06.2019. godine

projektovanja sastavnog dijela glavnog projekta - procesna tehnika i proizvodni sistemi u energetici, rudarstvu i industriji u oblasti mašinstva

104

105

106

''VIZIJA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka broj 12/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 17.01.2016. godine i važi do 23.12.2020. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

107

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem u ulici Damira Tomljanovića Gavrana broj 11, Zagreb (Grad Zagreb),

Produženo važenje ovlaštenja do 10.06.2019. godine

-        izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje,

-        izrada projekta konstrukcija i elektro instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja elektroenergetike,

-        izrada projekta konstrukcija, mašinskih instalacija i elektro instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja termoenergetike i skladištenja i prijenosa tekućih i plinovitih tvari.

108

''TRACEST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bugojanska
broj 12, Sarajevo - Novo Sarajevo

izdato dana 18.01.2016. godine i važi do 23.01.2021. godine.

-     izrada građevinskog projekta cesta,

-     izrada projekta konstrukcija (područje niskogradnje i visokogradnje).

109

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU d.o.o. Sarajevo
ul. Gradačačka 142
tel. 033 610 600

Produženo važenje ovlaštenja do 21.06.2019. godine

projektovanja postrojenja i pojedinih dijelova na građevinama, i to: projektovanje postrojenja i cjevovoda iz oblasti nafte i gasa iz oblasti mašinstva

110

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem u ulici Damira Tomljanovića Gavrana broj 11, Zagreb (Grad Zagreb),

izdato dana 26.01.2017. godine i važi do 22.01.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

111

ESOTECH d.d., sa sjedištem u ulici Preloška cesta broj 1, Velenje, Slovenija

izdato dana 27.01.2017. godine i važi do 21.12.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje , i to:

-  elektro instalacije jake i slabe struje.

112

ESOTECH d.d., sa sjedištem u ulici Preloška cesta broj 1, Velenje, Slovenija

izdato dana 27.01.2017. godine i važi do 21.12.2020. godine.

izrada projekta mašinskih instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje.

113

Ecoplan d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb (zgrada ''INTEGRA'' IV kat), Mostar,

izdato dana 10.10.2017. godine i važi do 10.02.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     projekta konstrukcija,

-     mašinskog dijela projekta (KGH),

-     elektro dijela projekta i

-     hidrotehničkog dijela projekta.

114

INOCSA INGENIERIA S.L. Madrid, Španija
ul. Quintana 2
tel. +34 91 548 77 92

Produženo važenje ovlaštenja do 12.07.2019. godine

-   projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-        autoceste, brze ceste i magistralne ceste,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        propusti,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci i

-        podputnjaci,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-       projekat konstrukcija i

-       građeviniski projekat cesta.

-     izrada hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrogradnje, i to:

-        hidroenergetski objekti,

-        objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-        objekti komunalne infrastrukture i

-        hidromelioracioni sistemi.

-        izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

115

''FIVE EXTRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 34/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 08.02.2017. godine i važi do 24.12.2020. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

116

''ATRIUS PROJEKT'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u I ulica broj 61, Živinice,

izdato dana 03.03.2017. godine i važi do 03.03.2021. godine.

Izrada projekta konstrukcija iz područja niskogradnje (propusti, mostovi i potporne konstrukcije) i visokogradnje.

117

“PROVING” d.o.o. Sarajevo,
ul. Milana Preloga bb,
033/663-100

Produženo važenje ovlaštenja do 27.07.2019. godine

obavljanje djelatnosti projektovanja pojedinih dijelova na građevinama i to: izrada projekata zaštite od požara

118

AECOM d.o.o., sa sjedištem u ulici Tešanjska broj 24 A/XVI, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

izdato dana 07.03.2017. godine i važi do 06.03.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-   ceste,

-   mostovi,

-   vijadukti,

-   nadputnjaci

-   podputnjaci,

-   propusti,

-   potporne konstrukcije i

-   tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta.

119

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-96,
051/326-080

Produženo važenje ovlaštenja do 29.08.2019. godine

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata i izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-        Područje niskogradnje:

-       izrada projekta konstrukcija (mostovi, tuneli, potporne konstrukcije)

-       projekti cesta (autoceste, brze ceste i magistralne ceste):

-       izrada građevinskog projekta i

-       izrada saobraćajnog projekta.

-        Područje visokogradnje:

-       izrada projekta konstrukcija,

-       izrada projekta mašinskih KGH instalacija i

-       izrada arhitektonskog dijela projekta.

-        Izrada geotehničkih projekata.

120

''ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Busovača,

izdato dana 13.03.2017. godine i važi do 21.01.2021. godine.

Izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

121

AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg,

izdato dana 29.03.2017. godine i važi do 21.01.2021. godine.

Izrada elektro dijela projekta (slaba struja) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.

122

''INTEGRA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar,

izdato dana 29.03.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), , i to:

-    Izrada projekta konstrukcija, za područje niskogradnje: tuneli, mostovi i vijadukti.

-    Izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta, i to:

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori), drenaže sistemi, odvodnja cesta,

-     hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

-     građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

123

ARHITEKT d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Kneza Višeslava bb, Mostar,

izdato dana 04.04.2017. godine i važi do 10.03.2021. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

124

''STRUCON'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Jabučice broj 48, Sarajevo - Centar,

izdato dana 05.04.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  Područje niskogradnje: propusti, mostovi, vijadukti i potporne konstrukcije.

-  Područje hidrotehnike: građevine komunalne infrastrukture i građevine pri regulaciji otvorenih vodotoka.

125

''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ciglane broj 39, Banja Luka,

izdato dana 12.04.2017. godine i važi do 10.03.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta i projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike i visokogradnje,  i to:

-     izrade elektro dijela projekta koji je sastavi dio glavnog projekta elektroenergetskih postrojenja (instalacije jake struje) i

-     projekta konstrukcija iz područja elektroenergetike (DV i TS) i visokogradnje (nestambene građevine - montažne hale).

126

JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Aleja Alije Izetbegovića broj 29/VII, Tuzla,

izdato dana 03.05.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

-    hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice) i

-    hemijska postrojenja: postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti).

127

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Dr. Adolfa Goldberga broj 2, Zenica,

izdato dana 9.5.2017. godine i važi do 20.5.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike (hidrotehničkih građevina).

128

„DOOR-DESIGN“ d.o.o.
Sarajevo, ul. Gabelina 3,
033 558 000
061 135 741

03.10.2011.

obavljanje djelatnosti arhitektonskog projektovanja

129

''PERSPEKTIVA-INŽENJERING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Musala broj 12, Visoko,

izdato dana 26.05.2017. godine i važi do 06.05.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje
sanitarno - fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori).

130

''KALELEKTRIK'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Pašage Gogića bb, Živinice

izdato dana 26.05.2017. godine i važi do 11.05.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i graditeljstva, i to:

-     SN i NN el. instalacija (TS  20(10)/0,4 kV),

-     pripadajućih električnih vodova do TS i od TS,

-     instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite građevina visokogradnje (stambenih i nestambenih objekata),

-     projektovanje javne-ulične rasvjete.

131

''GRUPA.ARH'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Husrefa Redžića do broja 2, Sarajevo,

izdato dana 07.06.2017. godine i važi do 03.03.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

132

Krpo arhitekti - Projektni biro ''Delta'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Trg Ivana Krndelja broj 28, Mostar,

izdato dana 19.06.2017. godine i važi do 19.06.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

133

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem u ulici Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

izdato dana 19.06.2017. godine i važi do 28.05.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija iz oblasti energetike.

134

»CONRAM« d.o.o.
Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010

Produženo važenje ovlaštenja do 16.09.2019. godine

izrada projekta električnih instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to za:

-        područje niskogradnje (javna rasvjeta),

-        područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine - industrijske građevine) i

-        elektroenergetske građevine.

135

''EDING TELECOM'' Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ivanjska broj 8, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 28.06.2017. godine i važi do 11.05.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i telekomunikacija, i to:

-    VN, SN, i NN transformatorskih stanica i kablovskih instalacija nadzemnih i podzemnih,

-    instalacija jake i slabe struje iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-    telekomunikacija i automatika (sistemi za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi, centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima),

-    optičkih kablova nadzemnih i podzemnih (UGC, ADSS, OPGW) svih naponskih nivoa,

-    energetskih objekata za proizvodnju električne energije,

-    elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-    elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu
(pripadajuće transformatorske  stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastukturu),

-    sisteme zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,

-    električne instalacije u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izradu projekata instalacija sistema automatskog upravljanja).

136

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Zavisno Društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o.
Sarajevo, Blažujski drum bb,
+ 387 33 76 27 20

25.10.2011.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta – izrada projekata električnih instalacija u elektroenergetici, i to: projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica, projektiranje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije, projektiranje električnih instalacija naponskog nivoa do 1kV u zgradama i industrijskim građevinama (uključivo projektiranje vanjske i unutrašnje rasvjete)

137

IOG d.o.o., sa sjedištem u ulici Dr. Silve Rizvanbegović B2, Sarajevo - Ilidža,

izdato dana 18.07.2017. godine i važi do 01.08.2021. godine.

izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.

138

»GEOTEHNIČKI STUDIO«  d.o.o.
Zagreb, ul. Nikole Pavića br. 11,
Republika Hrvatska
+ 385 1 3879 141

09.11.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

06.10.2019. godine.

izrada geotehničkih projekata.

139

»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 36 38 00

14.11.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

14.11.2019. godine.

-    izrada projekata transportnih sistema,

-    izrada projekata posuda pod pritiskom i

-    izrada projekata mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

140

HSE INVEST d.o.o., sa sjedištem u Obrežna ulica broj 170, Maribor, Slovenija,

izdato dana 01.07.2017. godine i važi do 30.07.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja energetike i hidrotehnike (HE - hidroenergetski objekti), i to:

-     izrade projekta konstrukcija,
-     izrada hidrotehničkog dijela projekta,
-     izrada elektro dijela projekta jake i slabe struke i
-     mašinskog dijela projekta.

141

INSTITUT ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO d.o.o. Tuzla,
sa sjedištem u ulici Z. Cerića broj 1, Tuzla,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrada tehnološkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     tretman pitkih, procesnih i otpadnih voda i gasova,
-     hemijska postrojenja, postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materijala i opada,
-     tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti,
-     procesnih postrojenja i postrojenja u industriji.

142

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 07.08.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
-     deponija komunalnog otpada, industrijske deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.

143

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb, Visoko,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara, kao sastavnog dijela glavnog projekta.

144

''INK CONSTRUCTOR'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Cerska broj 45A (lokal broj 1 B), Banja Luka,

izdato dana 14.08.2017. godine i važi do 11.08.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (mostovi, potporne konstrukcije i tuneli) i hidrotehnike.

145

''ENOVA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Podgaj broj 14/I, Sarajevo - Centar, 

izdato dana 28.08.2017. godine i važi do 26.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-  izrada mašinskog (KGH) dijela projekta,

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

146

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici kralja Petra Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 30.07.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara, kao sastavnog dijela glavnog projekta.

147

»ZAGREBINSPEKT« d.o.o.
Mostar, Rudarska br. 247,
Bosna i Hercegovina
+ 387 36 334 280

28.12.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

08.12.2019. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta.

148

''INSTITUT SIK'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo, Novo Sarajevo

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 02.09.2021. godine.

izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga.

149

TECHNITAL S.P.A., sa sjedištem u ulici VIA CASSANO D'ADDA broj 27/1, Milano

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

-  izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,

-  izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije, propusti, mostovi, tuneli i vijadukti).

150

»A 3 d.o.o. Široki Brijeg«,
ul. Fra Didaka Buntića br. 74,
+387 39 700 650

08.02.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.01.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: konstruktivna faza iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

151

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica

izdato dana 04.09.2017. godine i važi do 02.09.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje i izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     projekta konstrukcija,

-     mašinskog dijela projekta (KGH),

-     elektro dijela projekta i

-     hidrotehničkog dijela projekta.

-     područje niskogradnje:

-     izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije, mostovi i propusti),

-     izrada građevinskog projekta cesta.

152

»RUDARSKI INSTITUT« d.d.
Tuzla, ul. Rudarska br. 72
+387 35 321 800

27.03.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

27.02.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata

153

''PRONASA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Stupska broj 19b-I, Sarajevo, Ilidža,

izdato dana 05.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada građevinskog projekta cesta,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).

154

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 11.08.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih  sistema i pripadajućih objekata.

155

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH),

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

156

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada građevinskog projekta cesta,

157

''ĆEMA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne BB, Tržni centar ''Robot'', Sarajevo, Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 20.12.2018. godine.

izrade arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje visokogradnje.

158

''GeoAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Joze Penave broj 3, Sarajevo, Ilidža

ovlaštenje važi do 11.02.2020. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

159

»INTERCLIMA« d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br.11A-Ilidža,
+387 33 464 677

14.05.2012.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje KGH instalacija - oblast mašinstvo

160

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 72, Tuzla

ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  niskogradnja: propusti,

-  deponije, kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom.

161

ZAGREBINSPEKT d.o.o.
Mostar, ul. Rudarska 247
+ 387 36 334 280

17.05.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.04.2020. godine.

izrada projekata zaštite od požara.

162

''MOUNTAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Binježevo bb, Sarajevo, Hadžići

ovlaštenje važi do 10.05.2018. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH).

163

PRO-MOST d.o.o., sa sjedištem na adresi Kralja Petra Krešimira IV broj 14, Mostar

ovlaštenje važi do 01.09.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: propusti, mostovi, vijadukti i potporne konstrukcije.

-  područje hidrotehnike: građevine komunalne infrastrukture i građevine pri regulaciji otvorenih vodotoka.

164

ZAŠTITAING d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Zalik bb, Mostar

ovlaštenje važi do 05.02.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

165

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 05.11.2021. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta (deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada).

166

''EURO - ASFALT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad

ovlaštenje važi do 04.11.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

167

ABB d.o.o. Zagreb
ul.  grada Vukovara 284
+387 33 523 531

19.07.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.04.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike (projektiranje električnih instalacija građevina i električnih instalacija industrijskih postrojenja) - razred 71.12 KD BiH 2010., za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

168

ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o.,
ul. Kovinska br. 30
Zagreb
+ 385 1 34 363 33

19.07.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

15.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje iz oblasti elektroenergetike (projektiranje električnih instalacija niskog i visokog napona DV, TS, HE, TE, vjetro i solarnih elektrana, postrojenja na bio masu, elektroenergetska postrojenja, sistemi napajanja, sistemi automatizacije, zaštita elektroenergetskih postrojenja, sistemi uzbuda električnih strojeva i inteligentni sistemi u zgradarstvu)

169

ROUGHTON INTERNATIONAL LIMITED, sa sjedištem na adresi A2 Omega Enterprise Park, Electron Way, Chandlers Ford, Hampshire, United Kingdom

ovlaštenje važi do 05.11.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste,

-        mostovi,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci

-        podputnjaci,

-        propusti,

-        potporne konstrukcije i

-        tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta,

-     saobraćajni projekat cesta,

-     odvodnja cesta.

170

ELCOR d.o.o. ELEKTROTEHNIČKI INŽENJERING GRUDE
ul. Franje Tuđmana br. 88
+387 63 327 747

06.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

18.06.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje niskonaponskih električnih instalacija u električnim postrojenjima, zgradama i industrijskim građevinama, projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih TS, postrojenja i vodova, projektiranje upravljanja u industrijskim postrojenjima, projektiranje malih (snage do 500 kW) fotonaponskih (solarnih) elektrana i projektiranje malih (snage do 1000 kW) fotonaponskih (solarnih) elektrana

171

Ecoplan d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb
(zgrada ''INTEGRA'' IV sprat)
+ 387  36 397 400

10.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.07.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

172

TOMIĆ-INŽENJERING d.o.o.
Ljubuški, ul. Stube bb,
+387 39 830 703

28.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.07.2020.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: konstruktivna faza iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

173

KOTO d.o.o., sa sjedištem na adresi Vojvode Stepe broj 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija

ovlaštenje važi do 20.10.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

174

''GEOPUT'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Kralja Nikole broj 13, Banja Luka

ovlaštenje važi do 15.11.2021. godine.

-  izrada građevinskog projekta cesta,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).

175

''UNIONINVEST INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Srđana Aleksića broj 2, Sarajevo - Novi Grad

ovlaštenje važi do 06.11.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     izrada projekta električnih instalacija,

-     izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-     izrada hidrotehničkog dijela projekta.

175a

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla

ovlaštenje važi do 04.11.2021. godine.

izrade hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

176

''GRADMONT'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem na adresi Donje Ledenice bb, Gradačac

ovlaštenje važi do 09.01.2022. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje.

177

MODUS PROJEKT d.o.o. Kakanj, sa sjedištem na adresi Alije Izetbegovića bb, Kakanj

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

178

''TIROL'' d.o.o. Tuzla, sa jedištem na adresi Inžinjerijske brigade bb/4/8, Tuzla

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada elektro dijela projekta (jaka struja).

179

''InvestProjekt'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Sarajevska broj 139, Zenica

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

180

UNIONINVEST d.d.
Sarajevo, ul. Grbavička 4
+387 33 220 153

22.10.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

13.09.2020. godine.

izrada elektro i hidromašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

181

ENCOS d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića broj 2, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 19.02.2022. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike,  i to:

-     hidroenergetski objekti,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-     objekti komunalne infrastrukture.

182

AGENCIJA KAMIR d.o.o.
ŠIROKI BRIJEG,
ul. Obilazna cesta br. 23,
+387 39 700 700

01.11.2012.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada projekata niskonaponskih električnih instalacija

183

DOO ''NEW SANATRON'' inženjering Novi Grad,
ul. Kulska bb, Bosanski Novi - Novi Grad,
+ 387 52 751 144

19.11.2012.

obavljanje djelatnosti projektiranja zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

184

''FIRING'' d.o.o. Visoko,
ul. Čajengradska bb,
+ 387 32 738 019

19.11.2012.

obavljanje djelatnosti projektiranja zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

185

PROJEKTNI BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.
Split ul. Hrvatskog Narodnog Preporoda 6,
+385 021  345 988

30.11.2012.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada konstruktivne faze projekta

186

EGIS INTERNATIONAL
PL Freres Montgolfier,
Guyancourt, Francuska 
+ 33 1 30 12 48 00

03.12.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

08.11.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje (projekti konstruktivne faze: mostova, tunela i potpornih konstrukcija), projekti saobraćajnica, i izrada geotehničkih projekata

187

Ecoplan d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb
(zgrada ''INTEGRA'' IV sprat)
+387 36 397 400

28.12.2012.

obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: arhitektonski dio projekta, konstruktivni dio projekta, mašinski dio projekta, elektro dio projekta i hidrotehnički dio projekta

188

SIEMENS d.o.o. Sarajevo
ul. Milana Preloga br. 12-b
+ 387 33 727 600

10.01.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i automatike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje električnih instalacija sistema zaštite, sistema lokalnog i daljinskog nadzora, upravljanja i automatizacije u NN, SN, VN i VVN elektroenergetskim objektima i projektiranje električnih instalacija jake i slabe struje, instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite u svim vrstama stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

189

PATERS d.o.o. Sarajevo
ul. Avde Hume br. 13
+ 387 33 213 248

25.01.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti mašinstva (KGH i gasne instalacije), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

190

Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla
ul. Bosne Srebrene br. 127
+387 35 280 682

28.01.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

19.12.2020.

obavljanje djelatnosti izrade projekata zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

191

HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo
ul. Marka Marulića do br. 2 ulaz A
+387 33 648 219

11.02.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje instalacija vodovoda i kanalizacije (hidro faza)

192

BS TS d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva broj 20

12.02.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

04.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroinstalacija (telekomunikacioni uređaji i informacioni sistemi i automatika), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

193

ETS d.o.o. Sarajevo
ul. Muhameda ef. Pandže 67
+387 33 258 800

18.02.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica i projektiranje kabelske instalacije,
- projektiranje električnih instalacija jake struje u svim vrstama stambenih, poslovnih i industrijskih objekata

194

ROUGHTON INTERNATIONAL LIMITED
str. A2 Omega Enterprise Park, Electron Way, Chandler's Ford,
Eastleight, Hampshire SO534SE,
Great Britain
+387 33 556 285

21.03.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekata koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje građevinskog dijela tunela izuzev elektro i mašinskog dijela projekta

195

Institut za građevinarstvo
"IG" d.o.o. Banja Luka
ul. Jug Bogdana bb
+387 51 326 064

18.04.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: izrada projekata zaštite od požara, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

196

AGENCIJA KAMIR d.o.o.
Široki Brijeg
ul. Obilazna cesta br. 32
+387 39 700 700

24.04.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada projekata telekomunikacijskih instalacija i instalacija automatike niskog napona

197

AIK-INŽENJERING d.o.o.
Banovići
ul. Begov potok bb
+387 35 871 165

27.06.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.03.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje saobraćajnica i pripadajućih objekata (izuzev elektro i mašinskog dijele projekta).

198

Hering d.d. Široki Brijeg
ul. Provo b.b.
+387 39 701 587

03.05.2013.

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti građevinarstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

199

A ELING d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb
Radna zona Zenica I
+387 32 446 470

16.05.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: izrada projekata zaštite od požara, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

200

LUDWIG PFEIFFER
Hoch - und Tiefbau
GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel, Germany
+49 561 95347 44

17.05.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije

201

NOX-BIRO d.o.o. Sarajevo
ul. Dženetića Čikma br. 6
+387 33 559 570

27.05.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje, za građevine i
zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje elektroenergetskih niskonaponskih električnih instalacija industrijskih i stambenih objekata

202

ZAGREBINSPEKT d.o.o.
Mostar, ul. Rudarska 247
+387 36 334 280

28.05.2013.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

203

GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
Zagreb, Republika Hrvatska
ul. Nikole Pavića br. 11
+385 1 3879 072

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje saobraćajnica, inžinjerskih objekata na cestama i tunela - izuzev elektro i mašinskog dijela projekta

204

GRADMONT d.o.o.
Gradačac,
ul. Donje Ledenice bb,
+387 35 821 450

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada konstruktivnog dijela projekta iz oblasti visokogradnje i izrada građevinskog dijela projekta iz oblasti niskogradnje (mostovi i inžinjerski objekti na cestama)

205

INKOPROM d.o.o.
Banja Luka,
ul. Nikole Pašića br. 60
+387 51 322 082

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada projekata mostova i tunela (izuzev elektro i mašinskog dijela projektovanja)

206

Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul.  Marka Marulića br. 2
+387 33 655 531

27.06.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

14.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

207

Elko-Marić d.o.o. Mostar
ul. Maršala Tita br. 294
+387 36 558 080

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projektovanje srednje i niskonaponskih trafostanica i pripadajućih kabelskih instalacija, iz oblasti niskogradnje,
- projektovanje niskonaponskih električnih instalacija jake struje u svim vrstama stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, iz oblasti visokogradnje

208

TERMOMATIK -
TOPLOTEHNIKA d.o.o.
Zenica,
ul. Juraja Neidharta br. 42,
+387 32 440 341

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje u oblasti vatrostalstva

209

PRONASA d.o.o. Sarajevo,
ul.Tvornička br. 3, Ilidža,
+387 33 627 651

29.07.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje saobraćajnica i pripadajućih objekata (propusti i potporne konstrukcije)

210

ABer Design d.o.o. Sarajevo,
ul. Ćemerlina br. 7,
+387 33 241 633

29.07.2013.

bavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje saobraćajnica i pripadajućih objekata (propusti i jednostavnije potporne konstrukcije).

211

PROJMETAL AD BEOGRAD,
Palilula, ul. Cvijićeva br. 127,
Republika Srbija,
+381 11 33 14 400

29.08.2013.

obavljanje djelatnosti projektovanje građevina i zahvata iz oblasti visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog projekta,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada projekta električnih instalacija,
- izrada projekta mašinskih instalacija (grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija),
- izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije

212

SIMING TRADE d.o.o. Foča,
ul. Branka Radičevića bb,
+387 58 220 240

08.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz elektroenergetike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje elektroenergetskih niskonaponskih električnih instalacija industrijskih i stambenih objekata i projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica i kabelske instalacije.

213

JP ZENICA d.o.o. Zenica,
ul. Mehmedalije Tarabara br. 15
+387 32 402 245

02.09.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavi dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
oblast niskogradnje:
- projektovanje saobračajnica i inžinjerskih objekata na cestama (propusti i potporne konstrukcije),
oblast visokogradnje:
- izrada arhitektonskog dijela projekta,
- izrada konstruktivnog dijela projekta,
- izrada elektro dijela projekta,
- izrada mašinskog (KGH) dijela projekta

214

EARTH d.o.o. export-import
Tuzla, Stupine B-1,
ul. Mehmedalije Maka Dizdara,
+387 35 255 016

08.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

215

DM PROJEKT d.o.o. Mostar
ul. Biskupa Čule bb
(zgrada spajalica)
+387 37 317 017

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.09.2021.

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

216

PETROLINVEST d.d.
Ilidža ul. Tvornička br. 3
+387 33 455 850

10.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje za objekte naftne petrohemijske i procesne industrije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada arhitektonskog projekta

217

CONING d.o.o. Sarajevo
ul. Radnička br. 70 A
+387 33 711 300

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

30.08.2021.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje (izrada arhitektonskog dijela projekta), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

218

INPROZ - Institut d.o.o.
Tuzla, ul. Armije BiH 15
+387 35 252 409

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

29.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektiranja zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

219

VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
u. Bosne Srebrene bb
(SKPC ''Mejdan'')
+387 35 369 000

10.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje (izrada projekta konstrukcije svih vrsta dimnjaka), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

220

AIK-INŽENJERING d.o.o.
Banovići, Begov potok bb
+387 35 871 165

05.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.09.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

221

GEOPUT d.o.o. Banja Luka
u. Kralja Nikole br. 13
+387 51 461 921

06.11.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projektovanje saobraćajnica i
- inžinjerskih objekata na saobraćajnicama (propusta i potpornih konstrukcija)

222

HABITAT d.o.o. Mostar
ul. S. Radića br. 114
+387 36 326 125

06.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.09.2021. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izrada arhitektonskog projekta,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada projekta električnih instalacija,
- izrada projekta mašinskih instalacija (grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija),
- izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije

223

Institut za elektroprivredu d.d., sa sjedištem na adresi Koturaška cesta broj 51, Zagreb (Grad Zagreb)

06.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

21.10.2021. godine.

-   izrada geotehničkih projekata,

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje:
pristupne ceste, propusti, potporne konstrukcije i mali mostovi raspona od 5 do 30m,

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti hidrotehnike: hidrograđevinska i konstruktivna faza projekta i

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike: izrada građevinskog i elektro dijela projekta.

224

Ludwig Pfeiffer Hoch-und
Tiefbau GmbH & Co. KG,
Kassel, Lilienthalstr. 33,
Hessen
Savezna Republika Njemačka
+ 49 561 95347 0

23.01.2014.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti hidrotehnike - složenih hidrotehničkih građevina (vodozahvata, transporta, skladištenja i tretmana voda), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izrada konstruktivnog dijela projekta,
- izrada hidromašinskog dijela projekta i
- izrada elektrotehničkog dijela projekta.

225

ENCOS d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 2,
+387 33 650 662

07.02.2014

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina - izrada hidrotehničkog dijela projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- oblast 71, grana 71.1, razred 71.12 prema KD BiH 2010, što podrazumjeva:
hidroenergetske građevine, regulacije rijeka sa hidrotehničkim objektima na otvorenim vodotocima i sistemi iz područja komunalne infrastrukture,
ne obuhvata:
- projekte razvoja i izrade strojeva,
- projekata iz područja niskogradnje i prometa,
- projekata iz područja energetike, elektrike, elektronike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije, sistem inžinjeringa i sigurnosnog inžinjeringa,
- projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja te projekata akustičnosti,
- geofizička, geološka i seizmička istraživanja i
- geodetske istraživačke djelatnosti.

226

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 92-98,

Produženo važenje ovlaštenja do

06.01.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje mašinstva (energetika), što podrazumjeva:

-        rafinerijska postrojenja, termoelektrane, toplane - energane, i male hidroelektrane.

227.

''DIVEL'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje cesta i mostova d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu - Centar u ulici Tešanjska broj 5a,

31.03.2014.

izrada geotehničkih projekata i projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje/prometa (sve vrste cesta i objekata na cestama), što podrazumjeva:

-        izrada građevinskih projekata saobraćajnica,

-        izrada projekata konstrukcija i

-        izrada saobraćajnih projekata.

228.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo,

15.04.2014.

projektovanje građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:

Oblast niskogradnje:

-    arhitektonski dio projekta,

-    projekat unutrašnjeg i vanjskog uređenja,

-    konstruktivni dio projekta,

-    mašinski dio projekta,

-    elektro dio projekta,

-    hidrotehnički dio projekta,

i to za područja:

-    putne infrastrukture (autoceste, brze ceste, magistralne ceste, regionalne ceste, lokalne ceste i ulice, parking površine i platoi),

-    željezničke pruge sa pratećim objektima,

-    aerodromske piste,

-    mostovi, vijadukti, tuneli, prolazi, propusti i potporne konstrukcije na cestama i željezničkim prugama,

-    luke, plovni kanali, regulacije rijeka, obaloutvrde, zaštitni nasipi, deponije i brane,

-    cjevovodi za potrebe vodosnabdjevanja, odvodnje oborinskih i sanitarno-fekalnih otpadnih voda, drenažnih sistema, navodnjavanja i uređaji za tretman otpadnih voda,

-    komunikacione i električne linije sa pratećim objektima niskogradnje,

-    lokalni cjevovodi i vodovi za transport specifičnih materija,

-    kompleksni građevinski objekti u industriji,

-    podzemne konstrukcije i objekti i

-    objekti za sport i rekreaciju.

Oblast visokogradnje:

-   arhitektonski dio projekta,

-   projekat unutrašnjeg i vanjskog uređenja,

-   konstruktivni dio projekta,

-   mašinski dio projekta,

-   elektro dio projekta i

-   hidrotehnički dio projekta.

i to za područja:

-      stambenih i

-      nestambenih građevina.

229.

HIDROING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i građenje, sa sjedištem u Splitu, Republika Hrvatska, na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 2,

23.04.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina (izrada hidrotehničkog dijela projekta), što podrazumjeva: vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

230.

''AIK-INŽENJERING'' d.o.o. za građevinarstvo Banovići, sa sjedištem u ulici Begov potok bb, Banovići,

Produženo važenje ovlaštenja do

21.04.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina - izrada hidrotehničkog dijela projekta (vodovod i kanalizacija), što podrazumjeva:

-      objekte komunalne infrastrukture iz područja vodosnabdijevanja, u koje se ubrajaju vodozahvati, cjevovodi, pumpne stanice, rezervoari i filter stanice,

-      sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda,

-      sistemi odvodnje oborinskih voda,

-      postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda i

-      drenažni sistemi.

231.

IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

28.03.2022. godine.

izrada geotehničkih projekata.

232.

''TRASA'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje cesta i mostova d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Džemala Bijedića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo

16.05.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, što podrazumjeva:

-      izrada građevinskog projekta saobraćajnica,

-      izrada projekta konstrukcija (svih vrsta mostova) izuzimajući tunele.

233.

''DIWANX'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vrazova broj 6, Sarajevu, Centar,

16.05.2014.

izrada arhitektonskog dijela projekta stambenih i nestambenih građevina,

234

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem u ulici Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb (Grad Zagreb).

Produženo važenje ovlaštenja do

13.02.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje/prometa, što podrazumjeva: projektovanje saobraćajnica i željezničkih pruga.

235.

''GEORAD'' d.o.o. za inženjering, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu Tuzla, sa sjedištem u ulici Albina i Franje Herljevića bb, Tuzla,

23.06.2014.

izrada geotehničkih projekata.

236.

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 254a, Mostar,

23.06.2014.

izrade projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika,

237.

''Vodovod'' društvo za vodovod i kanalizaciju, d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka 106, Mostar,

27.06.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina - izrada hidrotehničkog dijela projekta, i projekta konstrukcija, što podrazumjeva:

-     objekte komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice i rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže,

-     hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cijevni sistem pod pritiskom i kanali raznih vrsta).

238.

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Stjepana Tomića broj 1, Sarajevo, Centar

30.07.2014.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-        hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje i velike), pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi i slapišta,

-        objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka: (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i zaobalne vode),

-        objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

-        hidromelioracioni sistemi: (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cijevni sistemi pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

-        hemijska postrojenja: postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti) i

-        vodovi za električnu energiju i elektroinstalacijski sistemi: trafostanice i električni vodovi i oprema.

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-     izrada arhitektonskog projekta,

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada tehnološkog projekta,

-     izrada projekta električnih instalacija,

-     izrada projekta mašinskih instalacija i

-     izrada projekta vodovoda i kanalizacije.

239.

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita broj 254a, Mostar,

04.08.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to: izrada građevinskog projekta autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

240.

Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Kojšino broj 29, Tuzla,

04.08.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

 

Područje niskogradnje:

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-  izrada projekta konstrukcije i 

-  izrada građevinskog projekta autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada projekta konstrukcije. 

241.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sjedištem u ulici Nemanjina broj 6/IV, Beograd, Savski Venac, Republika Srbija

12.08.2014.

projektovanje građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA), i to:

-        autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta,

-        željezničkih pruga,

-        propusti,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        vijadukti i

-        potporne konstrukcije.

 

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada građevinskih projekata autocesta, brzih cesta, magistralnih cesta i željezničkih pruga,

-     izrada saobraćajnih projekata autocesta, brzih cesta, magistralnih cesta i željezničkih pruga,

-     izrada projekata instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione,
signalno-sigurnosne i mašinske) i

-     izrada projekata ugradnje opreme (elektroenergetske, telekomunikacione,
signalno-sigurnosne i mašinske).

242.

''BBM'' d.o.o. za građevinarstvo, rudarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu Sarajevo, sa sjedištem u ulici Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo, Centar,

12.08.2014.

izrada geotehničkih projekata.

243.

ZIDAR I SINOVI, društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, sa sjedištem u ulici Novoselska 12, Zagreb, (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

19.08.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje niskogradnje (saobraćajnice i tuneli) i visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-          izrada projekta elektroinstalacija i

-          izrada projekta ugradnje opreme (elektro opreme).

244.

''ARGENTARIA'' Društvo ograničene odgovornosti za projektovanje, inžinjering i trgovinu Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franje Račkog broj 3/I, Sarajevo, Centar,

19.08.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to: izrada arhitektonskog dijela projekta.

245

''TEHNO-BIRO'' d.o.o. za inžinjering i projektovanje Tuzla, sa sjedištem u ulici Kojšino 21, Tuzla,

22.09.2014.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-     izrada arhitektonskog projekta,

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada projekta instalacija:

-        električne,

-        mašinske (KGH) i

-        unutrašnjih instalacija ViK.

246.

ENERGOCONTROL društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb, Mostar,

22.09.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-     izrada projekata visokonaponskih i srednjenaponskih elektroenergetskih objekata (TS), postrojenja i vodova,

-     izrada projekata niskonaponskih električnih instalacija u električnim postrojenjima, stambenim i nestambenim građevina,

-     izrada projekata upravljanja i zaštita u električnim postrojenjima i

-     izrada projekata solarnih elektrana.

247.

''SARAJ INŽENJERING'' Društvo za inženjering i trgovinu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7-7a (IMPORTANNE CENTAR IV sprat, objekat 03), Sarajevo - Novo Sarajevo,

22.09.2014.

-       projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura), i to:

-        autoceste, brze ceste i magistralne ceste,

-        željezničke pruge,

-        propusti,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        vijadukti i

-        potporne konstrukcije.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-        izrada projekata konstrukcija,

-        izrada građevinskih projekata saobraćajnica i željezničkih pruga,

-        izrada saobraćajnih projekata saobraćajnica i željezničkih pruga i

-        izrada projekata instalacija i opreme u tunelima (mašinske i hidroinstalacije).

-       projektovanje cjevovoda i komunikacionih linija, i to:

-         magistralni cjevovodi za naftu i gas,

-         magistralni cjevovodi za vodu,

-         lokalni gasovodi,

-         lokalni vodovodi i

-         kanalizaciona mreža.

-        izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-          izrada projekta mašinskih instalacija (KGH) i

-          izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije.

248.

SAFEGE, sa sjedištem u ulici 15-27 du Port Parc de lile, 92000 NANTERRE, Francuska,

22.09.2014.

-        izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje niskogradnje/hidrogradnje: projektovanje vanjskih hidroinstalacija za vodosnabdijevanje i kanalizaciju te pratećih objekata,

-        projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to slijedeće dijelove glavnog projekta:

-        arhitektonski projekat,

-        projekat konstrukcija te

-        projekat instalacija:

-            električnih,

-            mašinskih i

-            instalacija vodovoda i kanalizacije.

249.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

22.09.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

Transportna infrastruktura:

-       autoceste, brze ceste, magistralne ceste i željezničke pruge,

-       propusti,

-       mostovi,

-       tuneli,

-       vijadukti i

-       potporne konstrukcije.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-         izrada projekata konstrukcija,

-         izrada građevinskih projekata saobraćajnica i željezničkih pruga

-         izrada saobraćajnih projekata saobraćajnica i željezničkih pruga.

250.

''TZI-INŽENJERING'' Privredno društvo za inžinjering, konsalting i projektovanje d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7-7a, Sarajevo - Novo Sarajevo

22.09.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

Transportna infrastruktura:

-        autoceste, brze ceste i magistralne ceste,

-        željezničke pruge,

-        propusti,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        vijadukti i

-        potporne konstrukcije.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-         izrada projekata konstrukcija,

-         izrada građevinskih projekata saobraćajnica (ceste i željezničke pruge) i

-         izrada geotehničkih projekata.

251.

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izrada geotehničkih projekata.

252.

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     izrada projekta konstrukcije (mostovi, tuneli i potporne konstrukcije). 

253.

''DIWANX'' Društvo za projektovanje, izvođenje, nadzor i inženjering d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Valtera Perića broj 6/I, Sarajevo-Centar,

21.10.2014.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrogradnje, i to:

-     komunalna infrastruktura iz područja vodosnabdijevanja, i to: cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari i filter stanice,

-     sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda,

-     postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i

-     drenažni sistemi.

254.

HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo b.b., Široki Brijeg,

21.10.2014.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta za područja niskogradnje/hidrogradnje i visokogradnje, i to:

-       Područje niskogradnje (transportna infrastruktura):

-        autoceste, brze ceste i magistralne ceste,

-        propusti,

-        mostovi,

-        vijadukti i

-        potporne konstrukcije,

-       Područje hidrogradnje:

-          građevine komunalne infrastrukture i

-          građevine pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-         Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

255.

''TRI BEST'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ramići bb, Banja Luka.

21.10.2014.

izrada projekata postrojenja liftova/električnih dizala,

256.

''HVAC DESIGN'' Društvo za projektovanje i inženjering d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trampina broj 10, Sarajevo-Centar,

31.10.2014.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-         izrada projekta elektro instalacija i

-         trafo stanica.

257.

AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., sa sjedištem u ulici Ulises 18, Madrid, Španija,

27.11.2014.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta građevina/postrojenja za prečišćavanje sanitarno - fekalnih i drugih voda, iz područja hidrogradnje (komunalna infrastruktura), i to za slijedeće dijelove glavnog projekta:

-      izrada arhitektonskog dijela projekta,

-      izrada projekta konstrukcija,

-      izrada tehnološkog dijela projekta,

-      izrada projekta instalacija:

-       električne i

-       hidro mašinske.

258.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Mostar,

27.11.2014.

izrada građevinskog projekta saobraćajnica.

259.

''DVOKUT - PRO'' Društvo za projektiranje vanjsku i unutarnju trgovinu, inženjering, gradjevinarstvo, zastupanje i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 11, Sarajevo-Centar,

29.12.2014.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    prateći objekti niskogradnje (rezervoari, lagune, nosači cjevovoda, šahtovi, sabirne jame), za projekte postrojenja za vodosnabdjevanje i tretman otpadnih voda, jednostavnije stambene i industrijske objekte, i prateće konstrukcije u okviru termotehničkih, termoenergetskih i elektroenergetskih objekata i instalacija.

260.

IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

29.12.2014.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

261.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

12.01.2015.

izrada projekta elektro instalacija, koji je sastavni dio glavnog projekta za područje niskogradnje i visokogradnje.

262.

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo,

10.02.2015.

izrada geotehničkih projekata.

263.

Društvo ''WINDOW arch.design,'' Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zagrebačka broj 53/II, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo,

10.02.2015.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

264.

FRACTAL d.o.o. za elektrotehnički i informatički inžinjering i konzalting, sa sjedištem u ulici Kupreška broj 37, Split (Grad Split), 

16.02.2015.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje elektroenergetike.

265.

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, sa sjedištem u ulici Babonićeva broj 32, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

19.02.2015.

izrada hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), i to:

-    odvodnja, vodovod i kanalizacija, drenažni i vodozaptivni sistem za sakupljanje procjednih voda odlagališta i recirkulacija procjednih voda.

266.

Univerzitet u Tuzli Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, sa sjedištem u ulici Univerzitetska broj 2, Tuzla.

11.03.2015.

Izrada geotehničkih projekata kao sastavnog dijela glavnog projekta.

267.

KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, d.d., sa sjedištem u ulici Fallerovo šetalište broj 22, Zagreb (Grad Zagreb), 

03.04.2015.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta VN i SN TS i elektroenergetskih prostrojenja, i to:

-    izrada projekta električnih instalacija u elektroenergetici (NN instalacije u objektima i postrojenjima, projektiranje sistema uzbuda generatora, VN i SN TS i elektroenergetskih prostrojenja) i

-    sistema napajanja, sistema automatizacije i zaštite elektroenergetskih postrojenja.

268.

''INK CONSTRUCTOR'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Cerska broj 45 A (lokal broj 1 B), Banja Luka,

10.04.2015

izrada građevinskog projekta cesta (autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta) kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje.

269.

TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Biskupa Čule bb, Mostar,

10.04.2015

Izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta

270.

''Elektroprijenos Bosne i Hercegovine'' akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u ulici Marije Bursać broj 7a, Banja Luka.

27.04.2015.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje elektroenergetike, i to:

izrada projekta razvodnih postrojenja, transformatorskih stanica naponskog nivoa 110kV do 400kV uz pripadajući dio SN postrojenja.

271.

''HIGRACON'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u sa sjedištem u ulici Hiseta broj 3, Sarajevo - Centar

25.05.2015

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-   hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-   objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-   objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-   hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

272.

''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrade geotehničkih projekata, koji je sastavni dio glavnog projekta.

273.

''D-PRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 11, Sarajevo-Centar,

26.05.2015.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje niskogradnje i visokogradnje - oblast mašinstvo, i to:

-        izrada mašinskog dijela projekta termotehničkih, termoenergetskih i elektroenergetskih objekata i energetske plinske i naftne instalacije,

-        procesna postrojenja i pogoni i posude pod pritiskom,

-        izrada mašinskog dijela projekta u HE i

-        izrada mašinskog KGH dijela projekta.

274.

''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Butmirska cesta broj 16, Sarajevo, Ilidža,

26.05.2015.

izrada geotehničkih projekata.

275.

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., sa sjedištem u ulici Fallerovo šetalište broj 22, Zagreb, (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

26.05.2015.

projektovanje iz oblasti elektroenergetike, mašinstva, građevinarstva i hidrotehnike, i to:

-     projektovanje energetskih objekata za proizvodnju električne energije: hidroelektrane i termoelektrane - odnosi se isključivo na elektro instalacije jake i slabe struje i mašinske instalacije, kogeneracijska postrojenja, energane i vjetroelektrane,

-     projektovanje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-     izrada projekata procesnih postrojenja,

-     izrada projekata postrojenja u industriji,

-     projektovanje elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu,

-     izrada projekata sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el. energije,

-     izrada projekata sistema automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,

-     izrada projekata sistema automatskog upravljanja u industrijskim objektima,

-     izrada projekata centara daljinskog nadzora i upravljanja u energetici,

-     izrada projekata SCADA  sistema,

-     izrada projekata sistema za upravljanje tržišnim aktivnostima za operatore prijenosnog i distributivnog sistema električne energije i plina,

-     izrada projekata sistema za upravljanje poslovnim procesima na tržištu prirodnog plina za opskrbljivače i voditelje bilančnih skupina,

-     izrada projekata postrojenja u željezničkom prometu, uključujući i elektrovučne podstanice, kontaktne mreže, sisteme za daljinsko upravljanje energijom i prometom, signalno - sigurnosne uređaje, putne prijelaze, telekomunikacijske sisteme, postrojenja za neprekidno napajanje, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, postojenja za predgrijavanje vagona, postojenja za grijanje skretnica,

-     izrada projekata za područje komunalne infrastrukture, uključujući i vodozahvate, pumpne stanice, objekte za tretman voda - odnosi se na hidromašinske i elektro instalacije,

-     izrada projekata konstrukcija objekata visokogradnje,

-     izrada projekata električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izrada projekata instalacija sistema automatskog upravljanja),

-     izrada projekata niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske kabelske instalacije,

-     izrada projekata instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije (KGH).

276.

SARAJ INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 7-7A (IMPORTANNE CENTAR IV sprat, objekat 03), Sarajevo - Novo Sarajevo.

01.06.2015.

projektovanje građevina i zahvata iz područja hidrogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-        hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-        objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-        objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-        hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

i to za sljedeće dijelove Glavnog projekta:

-        izrada projekta konstrukcija,

-        hidrograđevinski/hidrotehnički dio projekta,

-        izrada hidromašinskog dijela projekta i

-        izrada elektro dijela projekta.

277.

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Terezije broj 58, Sarajevo-Centar,

16.06.2015

izrada geotehničkih projekata.

278.

Privredno društvo ''IBIS'' d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u ulici Husein kapetana Gradaščevića bb, Zavidovići

29.06.2015.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-   objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode) i

-   objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

279.

ERING d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Partizanska broj 8, Živinice,

06.07.2015.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i automatike, i to:

-        izrada projekata srednjenaponskih i  niskonaponskih električnih instalacija (TS 20(10)/0.4 kV, projektiranje pripadajućih električnih vodova do TS i od TS do potrošača i razvod električnih instalacija u samim potrošačima, projektiranje ulične rasvjete i projektiranje automatizacije u procesnoj industriji).

280.

IPZ d.d., sa sjedištem u ulici Prilaz baruna Filipovića broj 21, Zagreb (Grad Zagreb).

 

29.10.2015.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura), i to:

-     ceste,

-     mostovi,

-     vijadukti,

-     nadputnjaci,

-     propusti,

-     podputnjaci,

-     potporne konstrukcije i

-     tuneli.

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-       izrada projekta konstrukcija,

-       izrada građevinskog projekata cesta i

-       izrada saobraćajnog projekta cesta.