REGISTAR

verzija: petak, 19. juni 2020.

projektanata kojima je dato ovlaštenje

 

 r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova izrade projektne dokumentacije

1.

ZGI d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 247, Mostar

ovlaštenje važi do 19.12.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-      izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta za područje hidrotehnike,

-      izrada projekta električnih instalacija jake i slabe struje (uključivo i Tk instalacije).

2.

''SENDO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Trg Heroja broj 35, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 23.1.2024. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta,  i to:

-  područje hidrotehnike:

-     hidroenergetski objekti,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-     objekti komunalne infrastrukture,

-     hidroinstalacije i hidrotehnički objekti,

-     vodovod i kanalizacija za stambene i industrijske objekte,

-     vodne građevine za snabdijevanje vodom,

-     hidromelioracioni sistemi.

-  deponije komunalnog otpada.

3.

''DELING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Šići b.b., Tuzla

ovlaštenje važi do 3.1.2024. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja elektroenergetike, i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

izrada arhitektonskog dijela projekta,

izrada projekta konstrukcija,

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struke,

izrada mašinskog dijela projekta.

4

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

9.8.2023. godine.

izrada projekta  mašinskih (KGH) instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

5

''UNIONINVEST'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička broj 4, Sarajevo, Novo Sarajevo,

izdato dana 04.09.2015. godine i važi do 08.08.2019. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-        izrada arhitektonskog projekta,

-        izrada projekta konstrukcija,

-        izrada projekta instalacija:

-       električnih,

-       mašinskih (KGH) i

-       unutrašnjih instalacija ViK.

6

''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem na adresi Lučina b.b., Jajce

ovlaštenje važi do 23.1.2024. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

7

''DELING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Šići b.b., Tuzla

ovlaštenje važi do 3.1.2024. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje.

8

ARHI PLUS d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Fra Franje Miličevića broj 21, Mostar

ovlaštenje važi do 23.1.2024. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

9

''AKSA'' d.o.o. ZENICA, sa sjedištem na adresi Londža broj 128b, PC Roma II, Zenica

ovlaštenje važi do 17.3.2024. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-   izrada arhitektonskog dijela projekta,

-   izrada projekta konstrukcija.

10

KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO p.o., sa sjedištem na adresi Josipa Štadlera 32, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad

važi do 6.4.2024. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

11

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla

važi do 16.3.2024. godine.

izrade geotehničkih projekata.

12

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo, Novo Sarajevo,

Produženo važenje ovlaštenja do

15.7.2023. godine.

izrada projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta elektroenergetskih građevina, i to:

-      izrada građevinskog dijela projekta (temeljenje i konstrukcije - oblast elektroenergetike),

-      izrada elektro dijela projekta (elektroinstalacije u građevinama, građevine elektroenergetike, informacijske i telekomunikacijske tehnike),

-      izrada mašinskog dijela projekta (za energetske građevine, skladištenja i prijenos tvari, mašinske instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije, tehniku i obradu vode, procesna i ostala postrojenja).

13

ZGI d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 247, Mostar

ovlaštenje važi do 13.4.2024. godine.

izrada projekata zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta.

14

''GEOAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Joze Penave broj 3, Sarajevo, Ilidža

ovlaštenje važi do 13.4.2024. godine.

izrada geotehničkih projekata.

15

''TEHNOPETROL'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Đorđa Mihajlovića broj 4, Tuzla

ovlaštenje važi do 18.4.2024. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti mašinstva, i to:

-  izrada projekta transportnih sistema,

-  izrada projekta posuda pod pritiskom,

-  izrada projekta mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

16

INTEGRA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

19.4.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija i građevinskog projekta cesta, kao sastavnog dijela glavnog projekta za područje niskogradnje, i to:

-  cesta,

-  nadputnjaka,

-  propusta,

-  podputnjaka i

-  potpornih konstrukcija.

17

''ROUTING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici I krajiškog korpusa broj 16, Banja Luka,

Produženo važenje ovlaštenja do

20.9.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

područje niskogradnje:

-       izrada građevinskog projekta cesta.

-       izrada projekta konstrukcija.

područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-       izrada arhitektonskog dijela projekta.

područje hidrotehnike:

-          izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta.

18

CET Energy d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Trg Barcelone broj 2, Sarajevo-Novi Grad

ovlaštenje važi do 27.5.2024. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike i telekomunikacija, i to:

-       EE postrojenja, industrijska postrojenja, zaštita i upravljanje, daljinsko upravljanje i nadzor, mjerenje, pomoćno napajanje, električne instalacije.

19

''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi  Drage Karamana b.b. (u kolektivnom SPO ''IRAC VI''), Tuzla

ovlaštenje važi do 22.10.2023. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

20

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi
Dr. Adolfa Goldbergera 2, Zenica

ovlaštenje važi do 23.5.2024. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

21

TERMO KONTROL D.O.O. Bijeljina, sa sjedištem na adresi Kulina Bana b.b., Bijeljina,

ovlaštenje važi do 1.7.2024. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

22

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 72, Tuzla,

izdato dana 13.01.2016. godine i važi do 05.12.2019. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

23

''D-PRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 11, Sarajevo-Centar,

izdato dana 22.01.2016. godine i važi do 01.09.2019. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-       hidroinstalacije i hidrotehnički objekti uključujući unutrašnje i vanjske hidroinstalacije,

-       vodovod i kanalizacija za stambene i industrijske (nestambene) objekte,

-       vodne građevine za snabdijevanje industrijskom vodom i hemijsku pripremu vode,

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori),

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka: (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i zaobalne vode),

-       hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane, pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-       hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnja poljoprivrednih
površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali i pumpne stanice) i

-       deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.

24

''E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

izdato dana 28.01.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

25

IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

izdato dana 04.02.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 26

''SARAJ INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Skenderija broj 48, Sarajevo, Centar

ovlaštenje važi do 18.11.2022. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje i visokogradnje,
i to:

-   Niskogradnja:

-   ceste,

-   željezničke pruge,

-   propusti,

-   mostovi,

-   nadputnjaci,

-   podputnjaci,

-   tuneli,

-   vijadukti i

-   potporne konstrukcije,

-   cjevovodi za naftu i gas sa pratećim objektima

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada građevinskih projekata cesta i želj. pruga,

-  izrada saobraćajnih projekata cesta i želj. pruga,

-  izrada hidrotehničkog i mašinskog dijela projekta.

-  Visokogradnja, i to:

-  izrada arhitektonskog projekta,

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

27

ArcelorMittal Zenica, d.o.o., sa sjedištem na adresi Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, Zenica,

ovlaštenje važi do 3.1.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-  izrada elektro dijela projekta,

-  izrada mašinskog dijela projekta (postrojenja i instalacija za plin i KGH).

 28

TOP SISTEM d.o.o., sa sjedištem na adresi Jagodišće broj 7, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

ovlaštenje važi do 28.1.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, građevina plinske i naftne industrije, i to:

-  izrada mašinskog dijela projekta (procesna tehnika).

 29

TECHNO ENGINEERING 2C - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, sa sjedištem na adresi VIALE DEL POLICLINICO 131, poštanski broj 00161, RIM (RM), Italia

 

 

 

ovlaštenje važi do 14.1.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  aerodromi i aerodromske piste - polijetno slijetne staze.

 30

''DIT'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Mandžukovac broj 31, Tuzla,

ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

-  izrada tehnološkog dijela glavnog projekta (tretman pitkih, procesnih i otpadnih voda i gasova).

 31

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem na adresi Mehmeda Džanića, Lamela 1., Bihać,

ovlaštenje važi do 28.1.2023. godine.

izrada projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:

-  izrada elektro dijela projekta i

-  izrada mašinskog (KGH) dijela projekta.

 32

''EKO TEH'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Reljevska do broja 48, Sarajevo - Novi Grad,

izdato dana 04.02.2016. godine i važi do 07.01.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija, kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (izuzev tunela) i visokogradnje.

 33

„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333

Produženo važenje ovlaštenja do

07.05.2022.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti energetike, elektrike i elektronike, što podrazumjeva:

izradu projekata iz područja telekomunikacije i automatike.

34

''SENDO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trg Heroja broj 35, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 11.02.2016. godine i važi do 02.01.2020. godine.

izrada hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-       hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-       hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

 35

„Design & QC“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Marka Marulića br. 2
Tel. 033 212674   

Produženo važenje ovlaštenja do

10.05.2018.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti građevinarstva, područje niskogradnja, i to:

-        izrada projekta konstrukcije: tuneli, mostovi, propusti, vijadukti i

-        izrada građevinskog projekta: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

 36

ARHI PLUS d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Fra Franje Miličevića broj 21,

izdato dana 11.02.2016. godine i važi do 03.01.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

 37

HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u Provo b.b., Široki Brijeg

ovlaštenje važi do 23.11.2022. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje.

 38

''INTEGRA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

23.1.2024.

izrada geotehničkih projekata.

 39

UNIS Telekom d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića broj 50, Mostar,

izdato dana 23.02.2016. godine i važi do 28.01.2020. godine.

projektovanja iz oblasti telekomunikacija.

 40

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje.

 41

''INPROS'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Huse Maslića broj 12, Mostar,

izdato dana 08.03.2016. godine i važi do 30.01.2020. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta hidrotehničkih građevina, i to:

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode) i

-       objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

 42

''STUDIO NON STOP'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Augusta Brauna broj 14/II, Sarajevo - Centar,

izdato dana 17.03.2016. godine i važi do 06.02.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 43

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem u ulici Bužimska broj 23, Bihać,

izdato dana 29.03.2016. godine i važi do 03.03.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 44

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje u industriji nafte i gasa.

 45

''GRIJANJEINVEST'' d.o.o., sa sjedištem u
ulici Srpskih ratnika broj 24, Pale,

izdato dana 31.03.2016. godine i važi do 25.03.2020. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 46

''CET Energy'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trg Barcelone broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

izdato dana 04.04.2016. godine i važi do 26.03.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, iz područja elektroenergetike.

 47

''NITAL'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Londža - Poslovni centar Roma broj 2, Zenica,

izdato dana 07.04.2016. godine i važi do 25.03.2020. godine.

izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     hidroenergetski objekti: vodozahvati, tuneli i brane, pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojevi, prelivi, slapišta, prečistači otpadnih voda i

-     termoenergetska postrojenja: kotlovska postrojenja, parne i plinske turbine, parovodi i plinovodi, filterska postrojenja.

 48

INSTITUT ''IGMG'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Stupine B-11, Tuzla,

izdato dana 14.04.2016. godine i važi do 03.03.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

 49

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Dr. Adolfa Goldberga broj 2, Zenica,

izdato dana 24.04.2016. godine i važi do 15.04.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 50

''UMEL DALEKOVODMONTAŽA'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Oslobodilaca broj 2, Tuzla,

ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  područje elektroenergetike: DV i TS svih naponskih nivoa, razvodna postrojenja, te NN mreže, elektroenergetskih i optičkih kablova (OPGW, ADSS i UGC) nadzemnih i podzemnih, svih naponskih nivoa i uzemljivača.

-  područje niskogradnje i visokogradnje.

 51

Yuksel Proje Uluslararasi AS, sa sjedištem na adresi Birlik Mahallesi, 450 Cadde, No:23, Cankaya, Ankara, Republika Turska,

ovlaštenje važi do 18.2.2023. godine.

 

-      područje niskogradnje: ceste, propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli, vijadukti i potporne konstrukcije, i to:

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada hidrotehničkog dijela projekta,

-   izrada građevinskog i saobraćajnog projekta cesta,

-   izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

-   izrada projekta mašinskih instalacija.

-      područje hidrotehnike:

-         izrada projekta konstrukcija

-         hidrograđevinski/hidrotehnički dio projekta

-         hidromašinski dio projekta,

-         izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.

-        područje visokogradnje i to:

-        izrada arhitektonskog dijela projekta,

-        izrada projekta konstrukcija

-        izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje

-        hidrotehnički dio projekta,

-        izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija.

-        izrada elektro dijela projekta iz elektroenergetike,

-        izrada geotehničkih projekata.

 52

DALEKOVOD, d.d., sa sjedištem u ulici Marijana Čavića broj 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

izdato dana 24.04.2016. godine i važi do 07.04.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-       izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje i

-       izrada projekta konstrukcija.

 53

DRI upravljanje investicij d.o.o., sa sjedištem u ulici Kotnikova broj 40, Ljubljana, Republika Slovenija,

izdato dana 29.04.2016. godine i važi do 29.03.2020. godine.

-     izrada geotehničkih projekata i

-     projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje , i to:

-        ceste,

-        mostovi,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci

-        podputnjaci,

-        propusti,

-        potporne konstrukcije i

-        tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta i

-     saobraćajni projekat cesta.

 54

''E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez, sa sjedištem u ulici Sadovača b.b., Vitez,

izdato dana 29.04.2016. godine i važi do 10.04.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

 55

''ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Busovača,

izdato dana 16.05.2016. godine i važi do 16.05.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade elektro dijela projekta jake i slabe  struje kao sastavnog dijela glavnog projekta,
i to:

-     elektroenergetika (VN, SN, i NN elektroenergetskih objekata, TS postrojenja i vodova i elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije male snage),

-     niskogradnja i

-     visokogradnja (stambene i nestambene građevine).

 56

''CPK'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ulica Cerska broj 2, Banja Luka,

ovlaštenje važi do 20.3.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-   ceste,

-   propusti,

-   mostovi,

-   vijadukti i

-   potporne konstrukcije.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada građevinskog projekta cesta.

 57

Elektrika S d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Kovačevac broj 114, Sarajevo, Ilidža,

Produženo važenje ovlaštenja do

16.5.2024. godine.

izrada elektro dijela projekta jake struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

 58

''TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Biskupa Čule b.b., Mostar,

ovlaštenje važi do 4.4.2023. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

 59

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo - Centar, ispunjava uslove za obavljanje

izdato dana 23.05.2016. godine i važi do 18.05.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta iz oblasti telekomunikacija.

 60

FRACTAL d.o.o., sa sjedištem na adresi Kupreška broj 37, Split (Grad Split), Republika Hrvatska

ovlaštenje važi do 24.3.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

 61

''Elko-Marić'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 294, Mostar.

izdato dana 23.05.2016. godine i važi do 18.05.2020. godine.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-     izrada elektro dijela projekta:

-     VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja),

-     NN instalacija jake i slabe struje, zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja za područje niskogradnje i visokogradnje,

-     upravljanja i zaštite u električnim postrojenjima,

-     javne rasvjete,

-     solarnih elektrana,

-     centra daljinskog nadzora i upravljanja.

-     izrada projekta konstrukcija:

-     VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja).

 62

''STEP'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Halilovići broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

Produženo važenje ovlaštenja do

28.5.2024. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje.

 63

INT BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne broj 7, (zgrada Importanne centar), Sarajevo,
Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 22.3.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  izrada arhitektonskog dijela projekta i

-  izrada elektro dijela projekta.

 64

SAFEGE, sa sjedištem na adresi Parc de l'ile 15/27, rue du port 92022 Nanterre Cedex, Francuska,

ovlaštenje važi do 25.3.2023. godine.

-  projektovanje građevina i zahvata iz područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada hidrotehničkog dijela projekta,

-     izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

-     izrada projekta mašinskih instalacija.

-  izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike (vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata).

 65

''ROADING'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u ulici Sprečanski put bb, Gračanica,

izdato dana 27.06.2016. godine i važi do 25.05.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-     hidrograđevinske radove na izvođenju regulacija vodotoka i to: nasipa, obaloutvrda, uređenih korita vodotoka, odvodnih i obodnih (lateralnih) kanala i

-     radovi na izvođenju vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice), kanalizacijskih sistema, sistema odvodnje oborinskih voda i drenažnih sistema.

 66

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem na adresi Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb),

ovlaštenje važi do 25.4.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

 67

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem na adresi Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb),

ovlaštenje važi do 25.4.2023. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-        područje niskogradnje: ceste, propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli, vijadukti i potporne konstrukcije, i to:

-        izrada projekta konstrukcija,

-        izrada hidrotehničkog dijela projekta,

-        izrada građevinskog i saobraćajnog projekta cesta,

-        izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

-        izrada projekta mašinskih instalacija.

-        područje hidrotehnike:

-        izrada projekta konstrukcija

-        hidrograđevinski/hidrotehnički dio projekta

-        hidromašinski dio projekta,

-        izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.

68

''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 28.06.2016. godine i važi do 26.06.2020. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom),

-    niskogradnje (ceste): odvodnja oborinskih voda - komunalna infrastruktura,

-    hidrogradnje:

-   hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-   objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-   objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-   hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice).

69

URBING d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vrazova broj 12/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 07.07.2016. godine i važi do 25.06.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

70

''AECOM INOCSA  S.L'', sa sjedištem u Madridu, u ulici Quintana broj 2, Španija

izdato dana 15.07.2016. godine i važi do 13.07.2020. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to građevina:

-  niskogradnje (tuneli),

-  hidrogradnje (hidroenergetske građevine) i

-  visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

71

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem u ulici Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb),

 

izdato dana 25.07.2016. godine i važi do 01.07.2020. godine.

Projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog projekta,

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada projekta električnih instalacija,

-     izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-     izrada hidrotehničkog dijela projekta.

72

JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Aleja Alije Izetbegovića broj 29/VII, Tuzla,

izdato dana 27.07.2016. godine i važi do 25.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-     hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

-     hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice) i

-     hemijska postrojenja: postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti).

 

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta,

-    izrada tehnološkog dijela projekta.

73

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka,

Produženo važenje ovlaštenja do

6.7.2024. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade:

-     hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta i

-     elektro dijela projekta jake i slabe struje,

koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-     građevina niskogradnje (transportna infrastruktura),

-     hidrotehničkih građevina,

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori),

-  objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-  hidroenergetski objekti,

-  hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih
površina - cjevni sistemi pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

-     visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-     elektroenergetike, elektrike i elektronike:

-     izrada projekata telekomunikacija i automatike,

-     izrada projekata el. instalacija elektroenergetskih građevina,

-     projektovanje DV svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, termoelektrana, vjetro i solarnih elektrana, postrojenja na bio masu, elektroenergetskih postrojenja, sistemi napajanja, sistemi automatizacije, zaštita elektroenergetskih postrojenja, sistemi uzbuda el. strojeva.

-     deponije, centri za postupanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada'.

-      

-     građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

 74

IBE d.d., sa sjedištem na adresi Hajdrihova ulica broj 4, Ljubljana, Slovenija,

ovlaštenje važi do 6.4.2023. godine.

projektovanja građevina i zahvata, i to:

-  područje niskogradnje, i to: ceste, željezničke pruge, propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli, vijadukti i potporne konstrukcije.

-  područje hidrotehnike.

-  područje visokogradnje (stambene i nestambene
građevine - industrijski i javni objekti).,

-  područje energetike.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-  izrada arhitektonskog dijela projekta,

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta,

-  izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,

-  izrada projekta mašinskih instalacija.

 75

Aluco & Co d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put Famosa bb, Ilidža,

izdato dana 17.08.2016. godine i važi do 12.08.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 76

''AECOM INOCSA  S.L'', sa sjedištem u Madridu, u ulici Quintana broj 2, Španija,

izdato dana 23.08.2016. godine i važi do 08.08.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

 77

''Una Consulting'' d.o.o. Bihać, sa sjedištem na adresi Bosanskih banova broj 23, Bihać,

ovlaštenje važi do 7.4.2023. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

 78

''VALTER-ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put Famosa broj 38, Ilidža.

izdato dana 23.08.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije i električne instalacije),

 79

''INK CONSTRUCTOR''
d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ulica Cerska broj 45A (lokal broj 1B), Banja Luka,

ovlaštenje važi do 7.4.2023. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

80

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo - Centar,

izdato dana 21.09.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

projektovanje iz oblasti telekomunikacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:

-  izrada arhitektonskog dijela projekta (zidanog/montažnog objekat za smještaj telekomunikacijske opreme i antenski stub),

-  izrada projekta konstrukcija i

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH).

81

''ENCO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Džavida Haverića broj 1A, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 21.09.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

82

ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, sa sjedištem u ulici Aerodromska broj 7, Kraljevo, Republika Srbija,           

izdato dana 29.09.2016. godine i važi do 26.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta (visoki i srednji napon) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

83

Stucky SA, sa sjedištem u ulici Rue du Lac 33, Renens (VD), Švajcarska

izdato dana 05.10.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike
(hidroenergetske građevine), i to:

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta,

-   izrada hidromašinskog dijela projekta i

-   izrada elektro dijela projekta.

84

''AMBIJENT'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Maršala Tita broj 8, Tuzla.

izdato dana 09.11.2016. godine i važi do 14.10.2020. godine.

-     izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine) i

-     zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

 85

''PANACON'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 1/A, Ilidža, Sarajevo - Ilidža

ovlaštenje važi do 15.5.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-    mostovi,

-    propusti,

-    vijadukti,

-    potporne konstrukcije.

 86

''HKP CONSULTING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ul. Kralja Petra II Karađorđevića broj 9a, Banja Luka

ovlaštenje važi do 10.6.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i hidrotehnike,  i to:

-     područje niskogradnje, i to: ceste, željezničke pruge, građevine i zahvati za postupanje sa otpadom.

-     područje hidrotehnike.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada projekta odvodnje cesta,

-    izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,

-    izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,

-    izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projeka.

 87

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 11.11.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.

 88

''CULON'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rade Uhlika broj 97, Tuzla

ovlaštenje važi do 11.6.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta (elektroenergetika i automatika) koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    izrada projekata industrijskih elektroenergetskih postrojenja,

-    izrada projekata iz industrijske utomatike,

-    izrada projekata unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija.

 89

''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 16, Sarajevo, Sarajevo - Ilidža

ovlaštenje važi do 14.6.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

 90

''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Nova broj 26, Sarajevo - Centar,

izdato dana 14.11.2016. godine i važi do 23.09.2020. godine.

izrada elektro dijela projekta (automatika i elektronika) koji je sastavni dio glavnog projekta za područje industrije nafte i gasa.

 91

''EMNA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hakije Kulenovića broj 8, Sarajevo - Centar,

izdato dana 14.11.2016. godine i važi do 19.10.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 92

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

izdato dana 14.11.2016. godine i važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, mašinstva, hidrotehnike i građevinarstva (visokogradnje), i to:

-  područje elektroenergetike:

-     izvođenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa (TS i DV) do 400 kV,

-     izvođenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),

-     izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - elektro i mašinka faza izvođenja,

-     izgradnja TK i SCADA sistema,

-  područje mašinstva:

-     izgradnja procesnih postrojenja i objekata za skladištenje,

-     izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija i gasnih mreža,

-  područje hidrotehnike (uključujući sve faze izvođenja):

-       hidroenergetski objekti,

-       objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-       objekti komunalne infrastrukture,

-       hidromelioracioni sistemi,

-  područje građevinarstva (visokogradnja - stambene i nestambene građevine):

-     izvođenje građevinskih radova (konstruktivni elementi),

-     izvođenje elektro instalacija (naponskog nivoa do 35 kV),

-     izvođenje mašinskih (KGH) instalacija,

-     uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

 93

JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka broj 106 a, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do 25.6.2024. godine

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:

-     izrada projekta konstrukcija i

-     izrada elektro dijela projekta.

 94

JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka broj 106 a, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do 22.9.2024. godine

izrada projekta koji je sastavi dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike i niskogradnje, i to:

-  područje hidrotehnike (hidroenergetske građevine):

-     izrada hidromašinskog dijela projekta.

-  područje niskogradnje:

-     izrada projekta konstrukcija (propusti i potporne konstrukcije),

-     izrada građevinskog projekta pristupnih cesta gradilištu.

 95

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo Šetalište broj 15, Sarajevo-Novo Sarajevo,

izdato dana 05.12.2016. godine i važi do 26.02.2020. godine.

projektovanje iz područja elektroenergetike, i to:

-   izrada arhitektonskog projekta,

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada projekta elektroenergetskih postrojenja, električnih instalacija i industrijske automatike,

-   izrada projekta mašinskih instalacija.

 96

Steag Energy services GmbH, sa sjedištem u ulici Ruttenscheider Str. 1-3, Essen, Savezna Republika Njemačka,

izdato dana 07.12.2016. godine i važi do 17.11.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina, i to:

oblast energetike (termoelektrane - termo energetska postrojenja), i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada arhitektonskog dijela projekta,

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada mašinskog dijela projekta,

-   izrada elektro dijela projekta i

-   izrada hidrotehničkog dijela projekta.

97

''TRAFFICON'' d.o.o. Odžak, sa sjedištem na adresi Titova b.b., Odžak,

ovlaštenje važi do 18.4.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada građevinskog projekta cesta,

-  izrada projekta konstrukcija (propusti, mostovi i potporne konstrukcije).

 98

TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 44, Zenica

izdato dana 16.12.2016. godine i važi do 24.12.2020. godine.

-    izrada projekata mašinskih instalacija,

-    izrada projekata instalacija za plin i naftu i KGH sisteme i

-    termoenergetska postrojenja.

 99

''IRD INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Trg Republike Srpske broj 8 (zgrada ''Integra'', XIII sprat) Banja Luka

ovlaštenje važi do 16.6.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste, željezničke pruge,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        propusti,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci,

-        podputnjaci.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-     izrada projekta konstrukcija i

-     izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga.

100

''Elektroprijenos Bosne i Hercegovine'' akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u ulici Marije Bursać broj 7a, Banja Luka,

izdato dana 19.12.2016. godine i važi do 26.10.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:

-     izrada projekta konstrukcija i

-     izrada elektro dijela projekta.

101

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

izdato dana 28.12.2016. godine i važi do 28.12.2020. godine.

izrada projekta konstrukcija iz područja niskogradnje (mostovi, tuneli i potporne konstrukcije).

102

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

izdato dana 28.12.2016. godine i važi do 28.12.2020. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

103

Privredno društvo ''IBIS'' d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem na adresi Husein kapetana Gradaščevića b.b., Zavidovići,

ovlaštenje važi do 17.6.2023. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

104

''ZAGREBINSPEKT'' poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 247, Mostar,

izdato dana 26.12.2016. godine i važi do 16.12.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  oblast mašinstvo (proizvodno, procesno i KGH).

105

''ProKonsIng'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

izdato dana 05.01.2016. godine i važi do 06.01.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

106

''VIZIJA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka broj 12/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 17.01.2016. godine i važi do 23.12.2020. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

107

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 26.7.2023. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

 

108

''TRACEST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bugojanska
broj 12, Sarajevo - Novo Sarajevo

izdato dana 18.01.2016. godine i važi do 23.01.2021. godine.

-     izrada građevinskog projekta cesta,

-     izrada projekta konstrukcija (područje niskogradnje i visokogradnje).

109

 

 

 

110

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem u ulici Damira Tomljanovića Gavrana broj 11, Zagreb (Grad Zagreb),

izdato dana 26.01.2017. godine i važi do 22.01.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

111

ESOTECH d.d., sa sjedištem u ulici Preloška cesta broj 1, Velenje, Slovenija

izdato dana 27.01.2017. godine i važi do 21.12.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje , i to:

-  elektro instalacije jake i slabe struje.

112

ESOTECH d.d., sa sjedištem u ulici Preloška cesta broj 1, Velenje, Slovenija

izdato dana 27.01.2017. godine i važi do 21.12.2020. godine.

izrada projekta mašinskih instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje.

113

Ecoplan d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb (zgrada ''INTEGRA'' IV kat), Mostar,

izdato dana 10.10.2017. godine i važi do 10.02.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     projekta konstrukcija,

-     mašinskog dijela projekta (KGH),

-     elektro dijela projekta i

-     hidrotehničkog dijela projekta.

114

INOCSA INGENIERIA S.L. Madrid, Španija
ul. Quintana 2
tel. +34 91 548 77 92

Produženo važenje ovlaštenja do 12.07.2019. godine

-   projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-        autoceste, brze ceste i magistralne ceste,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        propusti,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci i

-        podputnjaci,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-        projekat konstrukcija i

-        građeviniski projekat cesta.

-     izrada hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrogradnje, i to:

-        hidroenergetski objekti,

-        objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-        objekti komunalne infrastrukture i

-        hidromelioracioni sistemi.

-        izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

115

''FIVE EXTRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 34/I, Sarajevo - Centar,

izdato dana 08.02.2017. godine i važi do 24.12.2020. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

116

''ATRIUS PROJEKT'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u I ulica broj 61, Živinice,

izdato dana 03.03.2017. godine i važi do 03.03.2021. godine.

Izrada projekta konstrukcija iz područja niskogradnje (propusti, mostovi i potporne konstrukcije) i visokogradnje.

117

“PROVING” d.o.o. Sarajevo,
ul. Milana Preloga bb,
033/663-100

Produženo važenje ovlaštenja do 27.07.2019. godine

obavljanje djelatnosti projektovanja pojedinih dijelova na građevinama i to: izrada projekata zaštite od požara

118

AECOM d.o.o., sa sjedištem u ulici Tešanjska broj 24 A/XVI, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

izdato dana 07.03.2017. godine i važi do 06.03.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-   ceste,

-   mostovi,

-   vijadukti,

-   nadputnjaci

-   podputnjaci,

-   propusti,

-   potporne konstrukcije i

-   tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta.

119

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-96,
051/326-080

Produženo važenje ovlaštenja do 29.08.2019. godine

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata i izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-        Područje niskogradnje:

-       izrada projekta konstrukcija (mostovi, tuneli, potporne konstrukcije)

-       projekti cesta (autoceste, brze ceste i magistralne ceste):

-       izrada građevinskog projekta i

-       izrada saobraćajnog projekta.

-        Područje visokogradnje:

-       izrada projekta konstrukcija,

-       izrada projekta mašinskih KGH instalacija i

-       izrada arhitektonskog dijela projekta.

-        Izrada geotehničkih projekata.

120

''ESTA'' d.o.o. Busovača, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Busovača,

izdato dana 13.03.2017. godine i važi do 21.01.2021. godine.

Izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

121

AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg,

izdato dana 29.03.2017. godine i važi do 21.01.2021. godine.

Izrada elektro dijela projekta (slaba struja) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.

122

''INTEGRA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar,

izdato dana 29.03.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), , i to:

-    Izrada projekta konstrukcija, za područje niskogradnje: tuneli, mostovi i vijadukti.

-    Izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta, i to:

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori), drenaže sistemi, odvodnja cesta,

-     hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),

-     građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

123

ARHITEKT d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Kneza Višeslava bb, Mostar,

izdato dana 04.04.2017. godine i važi do 10.03.2021. godine.

Izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

124

''STRUCON'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Jabučice broj 48, Sarajevo - Centar,

izdato dana 05.04.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  Područje niskogradnje: propusti, mostovi, vijadukti i potporne konstrukcije.

-  Područje hidrotehnike: građevine komunalne infrastrukture i građevine pri regulaciji otvorenih vodotoka.

125

''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ciglane broj 39, Banja Luka,

izdato dana 12.04.2017. godine i važi do 10.03.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta i projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike i visokogradnje,  i to:

-     izrade elektro dijela projekta koji je sastavi dio glavnog projekta elektroenergetskih postrojenja (instalacije jake struje) i

-     projekta konstrukcija iz područja elektroenergetike (DV i TS) i visokogradnje (nestambene građevine - montažne hale).

126

JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Aleja Alije Izetbegovića broj 29/VII, Tuzla,

izdato dana 03.05.2017. godine i važi do 06.04.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,

-    hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice) i

-    hemijska postrojenja: postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti).

127

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Dr. Adolfa Goldberga broj 2, Zenica,

izdato dana 9.5.2017. godine i važi do 20.5.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike (hidrotehničkih građevina).

128

''PATERS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avde Hume broj 13, Sarajevo - Centar,

izdato dana 18.05.2017. godine i važi do 05.05.2021. godine.

izrada mašinskog KGH dijela projekta (klimatizacija, grijanje, hlađenje i gasne instalacije) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

129

''PERSPEKTIVA-INŽENJERING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Musala broj 12, Visoko,

izdato dana 26.05.2017. godine i važi do 06.05.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje
sanitarno - fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori).

130

''KALELEKTRIK'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Pašage Gogića bb, Živinice

izdato dana 26.05.2017. godine i važi do 11.05.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i graditeljstva, i to:

-     SN i NN el. instalacija (TS  20(10)/0,4 kV),

-     pripadajućih električnih vodova do TS i od TS,

-     instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite građevina visokogradnje (stambenih i nestambenih objekata),

-     projektovanje javne-ulične rasvjete.

131

''GRUPA.ARH'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Husrefa Redžića do broja 2, Sarajevo,

izdato dana 07.06.2017. godine i važi do 03.03.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

132

Krpo arhitekti - Projektni biro ''Delta'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Trg Ivana Krndelja broj 28, Mostar,

izdato dana 19.06.2017. godine i važi do 19.06.2021. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

133

INSTITUT IGH, d.d., sa sjedištem u ulici Janka Rakuše broj 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

izdato dana 19.06.2017. godine i važi do 28.05.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija iz oblasti energetike.

134

»CONRAM« d.o.o.
Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010

Produženo važenje ovlaštenja do 16.09.2019. godine

izrada projekta električnih instalacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to za:

-        područje niskogradnje (javna rasvjeta),

-        područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine - industrijske građevine) i

-        elektroenergetske građevine.

135

''EDING TELECOM'' Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ivanjska broj 8, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 28.06.2017. godine i važi do 11.05.2021. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i telekomunikacija, i to:

-    VN, SN, i NN transformatorskih stanica i kablovskih instalacija nadzemnih i podzemnih,

-    instalacija jake i slabe struje iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-    telekomunikacija i automatika (sistemi za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi, centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima),

-    optičkih kablova nadzemnih i podzemnih (UGC, ADSS, OPGW) svih naponskih nivoa,

-    energetskih objekata za proizvodnju električne energije,

-    elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-    elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu
(pripadajuće transformatorske  stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastukturu),

-    sisteme zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,

-    električne instalacije u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izradu projekata instalacija sistema automatskog upravljanja).

136

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Zavisno Društvo „Eldis Tehnika“ d.o.o.
Sarajevo, Blažujski drum bb,
+ 387 33 76 27 20

25.10.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

10.10.2019. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta – izrada projekata električnih instalacija u elektroenergetici, i to: projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica, projektiranje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije, projektiranje električnih instalacija naponskog nivoa do 1kV u zgradama i industrijskim građevinama (uključivo projektiranje vanjske i unutrašnje rasvjete).

137

IOG d.o.o., sa sjedištem u ulici Dr. Silve Rizvanbegović B2, Sarajevo - Ilidža,

izdato dana 18.07.2017. godine i važi do 01.08.2021. godine.

izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.

138

»GEOTEHNIČKI STUDIO«  d.o.o.
Zagreb, ul. Nikole Pavića br. 11,
Republika Hrvatska
+ 385 1 3879 141

09.11.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

06.10.2019. godine.

izrada geotehničkih projekata.

139

»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 36 38 00

14.11.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

14.11.2019. godine.

-       izrada projekata transportnih sistema,

-       izrada projekata posuda pod pritiskom i

-       izrada projekata mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

140

HSE INVEST d.o.o., sa sjedištem u Obrežna ulica broj 170, Maribor, Slovenija,

izdato dana 01.07.2017. godine i važi do 30.07.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja energetike i hidrotehnike (HE - hidroenergetski objekti), i to:

-     izrade projekta konstrukcija,
-     izrada hidrotehničkog dijela projekta,
-     izrada elektro dijela projekta jake i slabe struke i
-     mašinskog dijela projekta.

141

INSTITUT ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO d.o.o. Tuzla,
sa sjedištem u ulici Z. Cerića broj 1, Tuzla,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrada tehnološkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-        tretman pitkih, procesnih i otpadnih voda i gasova,

-        hemijska postrojenja, postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materijala i opada,

-        tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti,

-        procesnih postrojenja i postrojenja u industriji.

142

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 07.08.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-        unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-        deponija komunalnog otpada, industrijske deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.

143

''FIRING'' d.o.o. Visoko, sa sjedištem u ulici Čajengradska bb, Visoko,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara, kao sastavnog dijela glavnog projekta.

144

''INK CONSTRUCTOR'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Cerska broj 45A (lokal broj 1 B), Banja Luka,

izdato dana 14.08.2017. godine i važi do 11.08.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (mostovi, potporne konstrukcije i tuneli) i hidrotehnike.

145

''ENOVA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Podgaj broj 14/I, Sarajevo - Centar, 

izdato dana 28.08.2017. godine i važi do 26.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-  izrada mašinskog (KGH) dijela projekta,

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

146

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici kralja Petra Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 30.07.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara, kao sastavnog dijela glavnog projekta.

147

»ZAGREBINSPEKT« d.o.o.
Mostar, Rudarska br. 247,
Bosna i Hercegovina
+ 387 36 334 280

28.12.2011.

Produženo važenje ovlaštenja do

08.12.2019. godine.

 

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta.

148

''INSTITUT SIK'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo, Novo Sarajevo

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 02.09.2021. godine.

izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga.

149

TECHNITAL S.P.A., sa sjedištem u ulici VIA CASSANO D'ADDA broj 27/1, Milano

izdato dana 30.08.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

-  izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,

-  izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije, propusti, mostovi, tuneli i vijadukti).

150

»A 3 d.o.o. Široki Brijeg«,
ul. Fra Didaka Buntića br. 74,
+387 39 700 650

08.02.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.01.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: konstruktivna faza iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

151

JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica

izdato dana 04.09.2017. godine i važi do 02.09.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje i izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     projekta konstrukcija,

-     mašinskog dijela projekta (KGH),

-     elektro dijela projekta i

-     hidrotehničkog dijela projekta.

-     područje niskogradnje:

-     izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije, mostovi i propusti),

-     izrada građevinskog projekta cesta.

152

»RUDARSKI INSTITUT« d.d.
Tuzla, ul. Rudarska br. 72
+387 35 321 800

27.03.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

27.02.2020. godine.

izrada geotehničkih projekata.

153

''PRONASA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Stupska broj 19b-I, Sarajevo, Ilidža,

izdato dana 05.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada građevinskog projekta cesta,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).

 

154

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 11.08.2021. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih  sistema i pripadajućih objekata.

155

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH),

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

156

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

izdato dana 13.09.2017. godine i važi do 27.08.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada građevinskog projekta cesta,

 

157

''ĆEMA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne BB, Tržni centar ''Robot'', Sarajevo, Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 20.12.2018. godine.

izrade arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje visokogradnje.

158

''GeoAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Joze Penave broj 3, Sarajevo, Ilidža

ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

159

»INTERCLIMA« d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br.11A-Ilidža,
+387 33 464 677

14.05.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.04.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje KGH instalacija - oblast mašinstvo

160

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 72, Tuzla

ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  niskogradnja: propusti,

-  deponije, kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom.

161

ZAGREBINSPEKT d.o.o.
Mostar, ul. Rudarska 247
+ 387 36 334 280

17.05.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.04.2020. godine.

izrada projekata zaštite od požara.

162

''MOUNTAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Binježevo bb, Sarajevo, Hadžići

ovlaštenje važi do 10.05.2018. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-  izrada mašinskog dijela projekta (KGH).

163

PRO-MOST d.o.o., sa sjedištem na adresi Kralja Petra Krešimira IV broj 14, Mostar

ovlaštenje važi do 01.09.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: propusti, mostovi, vijadukti i potporne konstrukcije.

-  područje hidrotehnike: građevine komunalne infrastrukture i građevine pri regulaciji otvorenih vodotoka.

164

ZAŠTITAING d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Zalik bb, Mostar

ovlaštenje važi do 05.02.2021. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

165

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 05.11.2021. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta (deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada).

166

''EURO - ASFALT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad

ovlaštenje važi do 04.11.2021. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

 

167

ABB d.o.o. Zagreb
ul.  grada Vukovara 284
+387 33 523 531

19.07.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.04.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike (projektiranje električnih instalacija građevina i električnih instalacija industrijskih postrojenja) - razred 71.12 KD BiH 2010., za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

168

ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o.,
ul. Kovinska br. 30
Zagreb
+ 385 1 34 363 33

19.07.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

15.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje iz oblasti elektroenergetike (projektiranje električnih instalacija niskog i visokog napona DV, TS, HE, TE, vjetro i solarnih elektrana, postrojenja na bio masu, elektroenergetska postrojenja, sistemi napajanja, sistemi automatizacije, zaštita elektroenergetskih postrojenja, sistemi uzbuda električnih strojeva i inteligentni sistemi u zgradarstvu)

169

ROUGHTON INTERNATIONAL LIMITED, sa sjedištem na adresi A2 Omega Enterprise Park, Electron Way, Chandlers Ford, Hampshire, United Kingdom

ovlaštenje važi do 05.11.2021. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste,

-        mostovi,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci

-        podputnjaci,

-        propusti,

-        potporne konstrukcije i

-        tuneli,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta: 

-     projekat konstrukcija,

-     građevinski projekat cesta,

-     saobraćajni projekat cesta,

-     odvodnja cesta.

170

ELCOR d.o.o. ELEKTROTEHNIČKI INŽENJERING GRUDE
ul. Franje Tuđmana br. 88
+387 63 327 747

06.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

18.06.2020. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektiranje niskonaponskih električnih instalacija u električnim postrojenjima, zgradama i industrijskim građevinama, projektiranje srednjenaponskih i niskonaponskih TS, postrojenja i vodova, projektiranje upravljanja u industrijskim postrojenjima, projektiranje malih (snage do 500 kW) fotonaponskih (solarnih) elektrana i projektiranje malih (snage do 1000 kW) fotonaponskih (solarnih) elektrana.

171

Ecoplan d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb
(zgrada ''INTEGRA'' IV sprat)
+ 387  36 397 400

10.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.07.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

172

TOMIĆ-INŽENJERING d.o.o.
Ljubuški, ul. Stube bb,
+387 39 830 703

28.08.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

23.07.2020.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to: konstruktivna faza iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

173

KOTO d.o.o., sa sjedištem na adresi Vojvode Stepe broj 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija

ovlaštenje važi do 20.10.2020. godine.

izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

174

''GEOPUT'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Kralja Nikole broj 13, Banja Luka

ovlaštenje važi do 15.11.2021. godine.

-  izrada građevinskog projekta cesta,

-  izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).

175

''UNIONINVEST INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Srđana Aleksića broj 2, Sarajevo - Novi Grad

ovlaštenje važi do 06.11.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta,

-     izrada projekta električnih instalacija,

-     izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-     izrada hidrotehničkog dijela projekta.

175a

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla

ovlaštenje važi do 04.11.2021. godine.

izrade hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-     objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

 

176

''GRADMONT'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem na adresi Donje Ledenice bb, Gradačac

ovlaštenje važi do 09.01.2022. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje.

177

MODUS PROJEKT d.o.o. Kakanj, sa sjedištem na adresi Alije Izetbegovića bb, Kakanj

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

178

''TIROL'' d.o.o. Tuzla, sa jedištem na adresi Inžinjerijske brigade bb/4/8, Tuzla

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-     izrada elektro dijela projekta (jaka struja).

178A

''Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

179

''InvestProjekt'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Sarajevska broj 139, Zenica

ovlaštenje važi do 08.01.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

180

UNIONINVEST d.d.
Sarajevo, ul. Grbavička 4
+387 33 220 153

22.10.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

13.09.2020. godine.

izrada elektro i hidromašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

181

ENCOS d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića broj 2, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 19.02.2022. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike,  i to:

-     hidroenergetski objekti,

-     objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-     objekti komunalne infrastrukture.

182

PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o., sa sjedištem na adresi Palmotićeva broj 45, Zagreb (Grad Zagreb)

ovlaštenje važi do 14.03.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

183

''MIG ELEKTRO'' d.o.o. Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Radnička ulica broj 9, Mrkonjić Grad

ovlaštenje važi do 14.03.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (DV i TS), i to:

-  izrada elektro dijela projekta jake struje.

184

ARTING BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Nikole Šopa broj 9, Sarajevo, Ilidža

ovlaštenje važi do 12.04.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta.

185

eLABORO d.o.o., sa sjedištem na adresi Ante Starčevića broj 24/B, Split, Grad Split,

ovlaštenje važi do 16.04.2022. godine.

izrada projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, i to:

-     arhitektonsko - građevinski dio projekta (izuzev projekta konstrukcija, unutrašnjih instalacija ViK-a i elektro i mašinskih KGH instalacija).

186

EGIS INTERNATIONAL
PL Freres Montgolfier,
Guyancourt, Francuska 
+ 33 1 30 12 48 00

03.12.2012.

Produženo važenje ovlaštenja do

08.11.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje (projekti konstruktivne faze: mostova, tunela i potpornih konstrukcija), projekti saobraćajnica, i izrada geotehničkih projekata.

187

''EURO PROST'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u ulici Srednja Miričina bb, Gračanica,

ovlaštenje važi do 20.3.2021. godine.

izrada projekta dizala i pokretnih traka kao sastavnog dijela glavnog projekta.

188

''HABITAT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Stjepana Radića broj 114, Mostar

ovlaštenje važi do 30.4.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     izrada građevinskog projekta cesta.

-     izrada saobraćajnog projekta cesta.

189

''HABITAT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Stjepana Radića broj 114, Mostar

ovlaštenje važi do 30.4.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike,
i to:

-     VN, SN, i NN elektroenergetski objekti,

-     TS postrojenja i vodovi,

-     elektroenergetski objekti za proizvodnju električne energije,

-     sistemi zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije i telekomunikacije.

190

Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla
ul. Bosne Srebrene br. 127
+387 35 280 682

28.01.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

19.12.2020.

obavljanje djelatnosti izrade projekata zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

191

''HABITAT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Stjepana Radića broj 114, Mostar

ovlaštenje važi do 30.4.2022. godine.

izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-  objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

192

BS TS d.o.o. Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva broj 20

Sarajevo

12.02.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

04.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroinstalacija (telekomunikacioni uređaji i informacioni sistemi i automatika), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

193

''EG ENERGOGROUP'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kemala Kapetanovića broj 45, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 30.4.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta stambenih i nestambenih građevina,

194

''ELCOM'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi M.M. Dizdara-Stupine B-2, Tuzla,

ovlaštenje važi do 29.4.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike,
i to:

-     unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,

-     elektroenergetskih postrojenja,

-     elektroinstalacije (informacioni sistemi, telekomunikacije i automatika),

-     industrijske automatike.

195

DIVEL d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Tešanjska broj 5a, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 23.4.2022. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

Projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste,

-     propusti,

-     mostovi,

-     nadputnjaci,

-     podputnjaci,

-     tuneli,

-     vijadukti i

-     potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-        izrada projekta konstrukcija,

-        izrada građevinskih projekata cesta i

-        izrada saobraćajnih projekata cesta.

195A

IGH d.o.o., sa sjedištem na adresi Bišće polje bb, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

14.7.2022. godine.

Projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-          propusti,

-          mostovi,

-          tuneli,

-          nadvožnjaci,

-          podvožnjaci,

-          vijadukti i

-          potporne konstrukcije.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-          izrada projekta konstrukcija.

196

''Design & QC'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića broj 25D, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 23.4.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, , i to:

-     ceste,

-     propusti,

-     mostovi,

-     tuneli,

-     potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-       izrada projekta konstrukcija,

-       izrada građevinskog projekta cesta.

197

AIK-INŽENJERING d.o.o.
Banovići
ul. Begov potok bb
+387 35 871 165

27.06.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.03.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: projektovanje saobraćajnica i pripadajućih objekata (izuzev elektro i mašinskog dijele projekta).

198

''DIWANX'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Vrazova broj 6, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 21.4.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

199

''I.D.E..A'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Curak broj 2, Sarajevo

ovlaštenje važi do 18.6.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

200

''GEORAD'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Albina i Franje Herljevića bb, Tuzla,

ovlaštenje važi do 18.6.2022. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

 

201

''TRASA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Tešanjska broj 5a, Sarajevo - Centar

ovlaštenje važi do 30.5.2022. godine.

-    Izrada geotehničkih projekata.

-    Projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste,

-  propusti,

-  mostovi,

-  nadputnjaci,

-  podputnjaci,

-  tuneli,

-  vijadukti i

-  potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada građevinskog projekta cesta.

202

ZAGREBINSPEKT d.o.o.
Mostar, ul. Rudarska 247
+387 36 334 280

28.05.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

21.03.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

203

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96,
Banja Luka,

ovlaštenje važi do 30.5.2022. godine.

izrada hidromašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

204

''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Nova broj 26, Sarajevo - Centar

ovlaštenje važi do 16.6.2022. godine.

izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta postrojenja u industriji nafte i gasa.

205

''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 254a, Mostar,

ovlaštenje važi do 13.7.2022. godine.

Izrada geotehničkih projekata.

206

Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul.  Marka Marulića br. 2
+387 33 655 531

27.06.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

14.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

207

''ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar

ovlaštenje važi do 9.8.2022. godine.

izrada projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta.

208

''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Nova broj 26, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 3.8.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta postrojenja u industriji nafte i gasa, petrohemijske i procesne industrije, i to:

-  projekti elektroenergetskih postrojenja visokog, srednjeg i niskog napona (uključujući transformatorske stanice, obnovljive izvore energije i električne unutrašnje i vanjske instalacije),

-  projekti sistema zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskog pražnjenja,

-  projekti sistema automatskog upravljanja, sistema električne zaštite i sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,

-  projekti sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata

-  projekti sistema katodne zaštite.

209

ACS Studio d.o.o., sa sjedištem na adresi Milana Karanovića broj 53, Banja Luka,

ovlaštenje važi do 1.9.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

210

AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem na adresi Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg,

ovlaštenje važi do 30.8.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje, koji je sastavni dio glavnog projekta.

211

''ARGENTARIA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Franje Račkog broj 3/I, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 27.8.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

212

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Stjepana Tomića broj 1, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 30.8.2022. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

213

''URBIS CENTAR'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 101 A, Banja Luka,

ovlaštenje važi do 4.8.2022. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

214

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem na adresi Bužimska broj 23, Bihać

ovlaštenje važi do 3.8.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje i hidrotehnike, i to:

-    područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-     izrada arhitektonskog dijela projekta i

-     izrada projekta unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

-    područje hidrotehnike, i to:

-      izrada hidrograđevinskog projekta komunalne infrastrukture: vodovodna i kanalizaciona mreža (vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata).

215

DM PROJEKT d.o.o. Mostar
ul. Biskupa Čule bb
(zgrada spajalica)
+387 37 317 017

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

12.09.2021.

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

216

PETROLINVEST d.d.
Ilidža ul. Tvornička br. 3
+387 33 455 850

10.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje za objekte naftne petrohemijske i procesne industrije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada arhitektonskog projekta

217

CONING d.o.o. Sarajevo
ul. Radnička br. 70 A
+387 33 711 300

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

30.08.2021.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje (izrada arhitektonskog dijela projekta), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

218

INPROZ - Institut d.o.o.
Tuzla, ul. Armije BiH 15
+387 35 252 409

10.10.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

29.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti projektiranja zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

219

VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
u. Bosne Srebrene bb
(SKPC ''Mejdan'')
+387 35 369 000

10.10.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti visokogradnje (izrada projekta konstrukcije svih vrsta dimnjaka), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

220

AIK-INŽENJERING d.o.o.
Banovići, Begov potok bb
+387 35 871 165

05.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.09.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

221

''PolyPlan'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića broj 2, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 26.7.2023. godine.

izrada mašinskog (KGH) dijela projekta.

222

HABITAT d.o.o. Mostar
ul. S. Radića br. 114
+387 36 326 125

06.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

16.09.2021. godine.

obavljanje djelatnosti projektovanja građevina i zahvata iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izrada arhitektonskog projekta,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada projekta električnih instalacija,
- izrada projekta mašinskih instalacija (grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija),
- izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije

223

Institut za elektroprivredu d.d., sa sjedištem na adresi Koturaška cesta broj 51, Zagreb (Grad Zagreb)

06.11.2013.

Produženo važenje ovlaštenja do

21.10.2021. godine.

-   izrada geotehničkih projekata,

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje:
pristupne ceste, propusti, potporne konstrukcije i mali mostovi raspona od 5 do 30m,

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti hidrotehnike: hidrograđevinska i konstruktivna faza projekta i

-   izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike: izrada građevinskog i elektro dijela projekta.

224

TING d.o.o., sa sjedištem na adresi Kulina Bana b.b., Žepće,

ovlaštenje važi do 11.10.2022. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje

225

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96

ovlaštenje važi do 30.8.2022. godine.

izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja hidrotehnike

226

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 92-98,

Produženo važenje ovlaštenja do

06.01.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta za područje mašinstva (energetika), što podrazumjeva:
rafinerijska postrojenja, termoelektrane, toplane - energane, i male hidroelektrane.

227.

''KLAUS LEHMAN GmbH'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem na adresi Grabovac bb, Gračanica,

ovlaštenje važi do 1.9.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (DV, TS i SN postrojenja).

228.

MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški, sa sjedištem na adresi Međugorska broj 34, Ljubuški

ovlaštenje važi do 18.3.2024. godine.

izrada projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

229.

''URBIS CENTAR'' d.o.o. Banja Luka,
sa sjedištem na adresi Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 101 A

ovlaštenje važi do 30.8.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-    ceste,

-    željezničke pruge,

-    propusti,

-    mostovi,

-    vijadukti i

-    potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada projekta konstrukcija,

-    izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga.

230.

''AIK-INŽENJERING'' d.o.o. za građevinarstvo Banovići, sa sjedištem u ulici Begov potok bb, Banovići,

 

Produženo važenje ovlaštenja do

21.04.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina - izrada hidrotehničkog dijela projekta (vodovod i kanalizacija), što podrazumjeva:

-      objekte komunalne infrastrukture iz područja vodosnabdijevanja, u koje se ubrajaju vodozahvati, cjevovodi, pumpne stanice, rezervoari i filter stanice,

-      sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda,

-      sistemi odvodnje oborinskih voda,

-      postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda i

-      drenažni sistemi.

231.

IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

28.03.2022. godine.

izrada geotehničkih projekata.

232.

Institut GIT d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Kojšino broj 29, Tuzla,

ovlaštenje važi do 27.7.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-      izrada projekta konstrukcija,

-      izrada građevinskog projekta cesta.

233.

''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Dolina broj 2/II, Sarajevo, Centar

ovlaštenje važi do 27.7.2022. godine.

-    izrada geotehničkih projekata i

-    projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste,

-  željezničke pruge,

-  propusti,

-  mostovi,

-  nadputnjaci,

-  podputnjaci,

-  tuneli,

-  vijadukti i

-  potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-   izrada projekta konstrukcija,

-   izrada projekata unutrašnje i vanjske odvodnje cesta,

-   izrada građevinskih projekata cesta i željezničkih pruga.

234

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem u ulici Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb (Grad Zagreb).

 

Produženo važenje ovlaštenja do

13.02.2022. godine.

 

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje/prometa, što podrazumjeva: projektovanje saobraćajnica i željezničkih pruga.

235.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 18.10.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste,

-     željezničke pruge,

-     propusti,

-     mostovi,

-     nadputnjaci,

-     podputnjaci,

-     tuneli,

-     vijadukti i

-     potporne konstrukcije,

i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-        izrada projekta konstrukcija,

-        izrada građevinskih projekata cesta i željezničkih pruga,

-        izrada saobraćajnih projekata cesta i željezničkih pruga.

236.

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 254a, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

02.05.2022. godine.

izrade projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika,

237.

''Vodovod'' društvo za vodovod i kanalizaciju, d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Mile Budaka 106, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

26.05.2022. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta hidrotehničkih građevina - izrada hidrotehničkog dijela projekta, i projekta konstrukcija, što podrazumjeva:

-     objekte komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice i rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže,

-     hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cijevni sistem pod pritiskom i kanali raznih vrsta).

238.

ENERGOCONTROL d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Biskupa Čule b.b., Mostar,

ovlaštenje važi do 19.10.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-   izrada projekata visokonaponskih i srednjenaponskih objekata (TS), postrojenja i vodova,

-   izrada projekata niskonaponskih električnih instalacija u električnim postrojenjima, stambenim i nestambenim građevinama,

-   izrada projekata upravljanja i zaštita u električnim postrojenjima.

239.

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita broj 254a, Mostar,

Produženo važenje ovlaštenja do

30.6.2022.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to: izrada građevinskog projekta autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

240.

ELEKTROPROJEKT d.d., sa sjedištem u ulici Alexandera von Humboldta broj 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

ovlaštenje važi do 21.10.2022. godine.

-     izrada projekata iz područja elektrotehnike (informacijska i telekomunikacijska tehnika) i elektroenergetike (električne instalacije),

-     projektovanje građevina i zahvata iz područja hidrotehnike (obuhvata kompletno područje hidrotehničkih građevina odnosno izradu svih dijelova glavnog projekta),

-     projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje (obuhvata sve građevine visokogradnje odnosno izradu svih dijelova glavnog projekta),

-     izrada projekata mašinskih instalacija (oblast termoenergetskih objekata i postrojenja) i

-     izrada arhitektonskih projekata.

241.

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sjedištem u ulici Nemanjina broj 6/IV, Beograd, Savski Venac, Republika Srbija

Produženo važenje ovlaštenja do

14.8.2022. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz oblasti niskogradnje (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA), i to:

-        autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta,

-        željezničkih pruga,

-        propusti,

-        mostovi,

-        tuneli,

-        vijadukti i

-        potporne konstrukcije.

 

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-     izrada projekta konstrukcija,

-     izrada građevinskih projekata autocesta, brzih cesta, magistralnih cesta i željezničkih pruga,

-     izrada saobraćajnih projekata autocesta, brzih cesta, magistralnih cesta i željezničkih pruga,

-     izrada projekata instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione,
signalno-sigurnosne i mašinske) i

-     izrada projekata ugradnje opreme (elektroenergetske, telekomunikacione,
signalno-sigurnosne i mašinske).

242.

DOO ''EUROING'' Bihać, sa sjedištem na adresi Mehmeda Džanića, Lamela 1., Bihać,

ovlaštenje važi do 4.11.2022. godine.

izrada građevinskog projekta cesta, kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje.

243.

''PPG'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 22.11.2022. godine.

-  izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to za građevine:

-  mostovi,

-  nadputnjaci,

-  podputnjaci,

-  tuneli,

-  vijadukti i

-  potporne konstrukcije.

-  izrada geotehničkih projekata.

244.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske b.b., Mostar,

ovlaštenje važi do 22.11.2022. godine.

izrada geotehničkih projekata.

245

''BIČAKČIĆ'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Bistrik do broja 11, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad,

ovlaštenje važi do 19.11.2022. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (DV, TS, HE).

246.

''TEHNO-BIRO'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla

ovlaštenje važi do 10.11.2022. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:

-  izrada arhitektonskog projekta,

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada projekta električnih instalacija jake i slabe struje,

-  izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

247.

''SARAJ INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Skenderija broj 48, Sarajevo, Centar,

ovlaštenje važi do 18.11.2022. godine.

projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje i visokogradnje,
i to:

-   Niskogradnja: ceste, željezničke pruge, propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli,  vijadukti i  potporne konstrukcije, cjevovodi za naftu i gas sa pratećim objektima,

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada građevinskih projekata cesta i želj. pruga,

-  izrada saobraćajnih projekata cesta i želj. pruga,

-  izrada hidrotehničkog i mašinskog dijela projekta.

-   Visokogradnja, i to:

-  izrada arhitektonskog projekta,

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada projekta mašinskih (KGH) instalacija i

-  izrada hidrotehničkog dijela projekta.

248.

AluCo & Co d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put Famosa b.b, Ilidža, Sarajevo,

ovlaštenje važi do 17.6.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

249.

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo - Centar

ovlaštenje važi do 10.6.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

250.

''STILPROJEKT'' d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem na adresi Mehmed paše Sokolovića, ZPC PP 11, Zavidovići

ovlaštenje važi do 17.6.2023. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

251.

Univerzitet u Tuzli, sa sjedištem na adresi dr. Tihomila Markovića broj 1, Tuzla,

ovlaštenje važi do 29.7.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

252.

''HIGRACON'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hiseta broj 3, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

ovlaštenje važi do 27.7.2023. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

253.

TECHNITAL S.P.A., sa sjedištem u ulici VIA CASSANO D'ADDA broj 27/1, Milano

ovlaštenje važi do 6.12.2022. godine.

izrada geotehničkih projekata.

254.

''PLANINVEST'' d.o.o. Brčko, sa sjedištem na adresi Episkopa Nikolaja Velimirovića broj 2, Brčko, Brčko distrikt

ovlaštenje važi do 1.8.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-    ceste,

-    željezničke pruge,

-    propusti.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada projekta konstrukcija i

-    izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga.

255.

''WINNER PROJECT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne broj 47A, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

256.

''IGT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Gradačačka broj 142, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad,

ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine.

izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja nafte i gasa.

257.

IRD ENGINEERING - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, sa sjedištem na adresi Lungotevere delle Navi 30, Rim, Italija,

ovlaštenje važi do 27.7.2023. godine.

Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste, željezničke pruge,

-     mostovi,

-     tuneli,

-     propusti,

-     vijadukti,

-     nadputnjaci,

-     podputnjaci.

I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:

-    izrada projekta konstrukcija i

-    izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga.

258.

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem na adresi Damira Tomljanovića Gavrana broj 11, Zagreb (Grad Zagreb),

ovlaštenje važi do 1.8.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-    izrada projekta konstrukcija iz područja visokogradnje,

-    izrada projekta konstrukcija i elektro dijela projekta iz područja elektroenergetike,

-    izrada projekta konstrukcija, mašinskih instalacija i elektro dijela projekta iz područja termoenergetike i plinske i naftne industrije.

259.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine.

izrada geotehničkih projekata.

260.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96,
Banja Luka

ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine.

izrada građevinskog i saobraćajnog dijela projekta željezničkih pruga.

261.

''ES HYDROTECHNICS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Azize Šaćirbegović broj 128, Novo Sarajevo, Sarajevo

ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.

262.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla,

ovlaštenje važi do 13.9.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta.

263.

''PROVING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Milana Preloga bb, Sarajevo - Novi Grad,

ovlaštenje važi do 23.9.2023. godine.

izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.

264.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

ovlaštenje važi do 4.10.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

265.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 22.9.2023. godine.

izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

266.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla,

ovlaštenje važi do 10.10.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja energetike i industrije, i to:

-       izrada mašinskog dijela projekta (procesno mašinstvo i proizvodno mašinstvo).

 

267.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Blažujski drum b.b., Sarajevo - Ilidža

ovlaštenje važi do 7.10.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:

-  SN i NN trafostanica,

-  NN i SN kabelske instalacije,

-  električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim građevinama (uključivo projektiranje vanjske i unutrašnje rasvjete).

268.

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka

ovlaštenje važi do 7.10.2023. godine.

-    izrada geotehničkih projekata.

-    izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-  izrada projekta konstrukcija (mostovi, vijadukti, nadputnjaci, propusti, podputnjaci, tuneli, potporne konstrukcije),

-  izrada građevinskog projekta cesta i

-  izrada saobraćajnog projekta cesta.

-    izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:

-  izrada projekta konstrukcija,

-  izrada projekta mašinskih KGH instalacija i

-  izrada arhitektonskog dijela projekta.

269.

PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., sa sjedištem u ulici Ivana Gundulića broj 42, Split, Republika Hrvatska,

ovlaštenje važi do 20.8.2021. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike (hidroenergetski objekti), i to:

- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje i

- izrada projekta hidromašinskih instalacija.

270.

''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 16, Sarajevo, Sarajevo - Ilidža

ovlaštenje važi do 7.10.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-      propusti,

-      mostovi,

-      vijadukti,

-      potporne konstrukcije,

-      tuneli.

 

271.

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Put života b.b., Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo

ovlaštenje važi do 18.11.2023. godine.

izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:

-    hidroenergetski objekti,

-    objekti pri regulaciji otvorenih vototoka,

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi, kanalizacije sanitarno fekalnih i oborinskih otpadnih voda, prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, drenažni sistemi.

 

272.

''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla,

izdato dana 10.08.2017. godine i važi do 10.08.2021. godine.

izrade geotehničkih projekata, koji je sastavni dio glavnog projekta.

273.

''CONRAM'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem na adresi Bulevar mira 8/A, zgrada ''Delta'' I sprat, Brčko distrikt

ovlaštenje važi do 22.11.2023. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:

-  električnih instalacija sistema u NN i SN elektroenergetskim postrojenjima,

-  električnih instalacija u industrijskim građevinama,

-  električnih instalacija javnog osvjetljenja,

-  elekričnih instalacija u objektima visokogradnje (uključivo projektiranje vanjske i unutrašnje rasvjete).

274.

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla

ovlaštenje važi do 3.1.2024. godine.

izrada projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.

275.

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., sa sjedištem u ulici Fallerovo šetalište broj 22, Zagreb, (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

Produženo važenje ovlaštenja do 27.3.2023. godine.

projektovanje iz oblasti elektroenergetike, mašinstva, građevinarstva i hidrotehnike, i to:

-     projektovanje energetskih objekata za proizvodnju električne energije: hidroelektrane i termoelektrane - odnosi se isključivo na elektro instalacije jake i slabe struje i mašinske instalacije, kogeneracijska postrojenja, energane i vjetroelektrane,

-     projektovanje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-     izrada projekata procesnih postrojenja,

-     izrada projekata postrojenja u industriji,

-     projektovanje elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu,

-     izrada projekata sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el. energije,

-     izrada projekata sistema automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,

-     izrada projekata sistema automatskog upravljanja u industrijskim objektima,

-     izrada projekata centara daljinskog nadzora i upravljanja u energetici,

-     izrada projekata SCADA  sistema,

-     izrada projekata sistema za upravljanje tržišnim aktivnostima za operatore prijenosnog i distributivnog sistema električne energije i plina,

-     izrada projekata sistema za upravljanje poslovnim procesima na tržištu prirodnog plina za opskrbljivače i voditelje bilančnih skupina,

-     izrada projekata postrojenja u željezničkom prometu, uključujući i elektrovučne podstanice, kontaktne mreže, sisteme za daljinsko upravljanje energijom i prometom, signalno - sigurnosne uređaje, putne prijelaze, telekomunikacijske sisteme, postrojenja za neprekidno napajanje, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, postojenja za predgrijavanje vagona, postojenja za grijanje skretnica,

-     izrada projekata za područje komunalne infrastrukture, uključujući i vodozahvate, pumpne stanice, objekte za tretman voda - odnosi se na hidromašinske i elektro instalacije,

-     izrada projekata konstrukcija objekata visokogradnje,

-     izrada projekata električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izrada projekata instalacija sistema automatskog upravljanja),

-     izrada projekata niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske kabelske instalacije,

-     izrada projekata instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije (KGH).

276.

''MANEDRA-COMPANY'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar

ovlaštenje važi do 3.1.2024. godine.

izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.

277.

PROYAPI MUHENDISLIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI DIONIČKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING ''PROYAPI'', sa sjedištem na adresi Balgat Mahallesi 1.Cadde 1408. No.2/1, Cankaya, Ankara, Republika Turska

ovlaštenje važi do 13.1.2024. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:

-   izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,

-   izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,

-   izrada projekta odvodnje cesta i željezničkih pruga.

 

278.

''URBIS CENTAR'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Bulevar Vojvode Stepanovića broj 101 A, Banja Luka

ovlaštenje važi do 18.12.2023. godine.

izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-   izrada arhitektonskog dijela projekta,

-   izrada projekta konstrukcija.

 

279.

''TRI BEST'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ramići b.b., Ramići, Banja Luka

ovlaštenje važi do 3.1.2024. godine.

izrada projekta električnih dizala kao sastavnog dijela glavnog projekta.

280

''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Dr. Adolfa Goldbergera broj 2

Zenica

ovlaštenje važi do 18.12.2023. godine.

izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.