REGISTAR 

verzija: petak, 19. juni 2020.

izvođača kojima je dato ovlaštenje  

 

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova na izgradnji građevina i/ili izvođenju pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru

1.

Sinohydro Corporation Limited, sa sjedištem na adresi 601, 6 kat, zgrada 23, dvorište 17, ulica Xicui, okrug Haidian, Beijing, Narodna republika Kina

Ovlaštenje važi do 23.11.2023. godine.

izvođenja mostova kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.

2.

''Integral inženjering'' a.d. Laktaši, sa sjedištem na adresi Omladinska ulica broj 44, Jakupovci, Laktaši

Ovlaštenje važi do 28.11.2023. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja),
i to:

-  ceste (gornji i donji stroj), mostovi, vijadukti, nadputnjaci, podputnjaci, propusti, potporne konstrukcije i tuneli.

3.

''Integral inženjering'' a.d. Laktaši, sa sjedištem na adresi Omladinska ulica broj 44, Jakupovci, Laktaši

Ovlaštenje važi do 28.11.2023. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-  građevinsko - zanatski radovi i

-  instalaterski radovi, i to uvođenje instalacija: mašinskih (KGH), unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija jake i slabe struje.

 

4.

''SACOM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Luka b.b., Ilijaš

Ovlaštenje važi do 30.11.2023. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:

-   horizontalna i vertikalna signalizacija,

-   zaštitne ograde.

5.

 

 

 

 

 

 

''MENADŽER'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem na adresi Poljice b.b., Lukavac

Ovlaštenje važi do 11.12.2023. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:

-   radovi na zaštiti kosina,

-   pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta),

-   izrada šipova i geotehnička sidra sa injektiranjem 

-   izrada horizontalnih i vertikalnih  AB greda međusobno povezanih u roštilj,

-   izvodjenje radova na izgradnji gabionske potporne konstrukcije

-   izvodjenje radova na oblaganju kosine usjeka/nasipa gabionskim madracima sa kamenom ispunom koša,

-   oprema na cesti.

 

6

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 23.12.2023. godine

 

 

izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

7

''INTERCLIMA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hifzi Bjelevca broj 11A, Sarajevo - Ilidža

produžava se do  5.7.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini za područje visokogradnje, uvođenje/postavljanje instalacija:

-     sistema za grijanje,

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

8

''TRI BEST'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ramići b.b., Ramići, Banja Luka

Ovlaštenje važi do 26.12.2023. godine

 

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, 
i to: izvođenje/montaža električnih dizala.

9

''CONRAM'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem na adresi Bulevar mira 8/A, zgrada ''Delta'' I sprat, Brčko distrikt

Ovlaštenje važi do 16.12.2023. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini,  uvođenje/postavljanje, i to:

-        električnih instalacija sistema u NN i SN elektroenergetskim postrojenjima,

-        električnih instalacija u industrijskim građevinama,

-        električnih instalacija javnih osvjetljenja,

-        električnih instalacija u objektima visokogradnje.

10

MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški, sa sjedištem na adresi Međugorska broj 34, Ljubuški

Ovlaštenje važi do 10.2.2024. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

11

''TERMOELEKTRO'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem na adresi Bulevar mira broj 1, Brčko, Brčko distrikt

Ovlaštenje važi do 27.1.2024. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini,
i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

12

Dalekovod, d.d., sa sjedištem na adresi Marijana Čavića broj 4, Zagreb (Grad Zagreb)

Ovlaštenje važi do 11.12.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-     izvođenje elektromontažnih radova (jake i slabe struje) te građevinskih radova, i to: elektroenergetskih objekata - prenosnih i  distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

 

13

''TELEGROUP'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Marije Bursać broj 8, Banja Luka

Ovlaštenje važi do 2.1.2024. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti elektroenergetike, automatike i elektronike, i to: uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka i slaba struja).

14

''TEHNOPETROL'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi
Đorđa Mihajlovića broj 4, Tuzla

Ovlaštenje važi do 13.1.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:

-   izvođenje procesne opreme i postrojenja,

-   izvođenje radova u oblasti industrijskih građevina u energetici,

-   izvođenje iz područja nafte i gasa uključujući rafinerije za naftu i petrohemijska postrojenja i skladišne terminale,

-   izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija,

-   izvođenje cjevovoda gasovitih i tekućih materija,

-   izvođenje plinske instalacije i ugradnja rezervoara
(tlačna oprema),

-   izvođenje cjevovoda pod pritiskom,

-   izvođenje transportnih sistema,

-   izvođenje antikorozivne zaštite.

15

„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333

07.05.2010.

 

produžava se do  07.05.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti energetike, elektrike i elektronike, i to:

-    oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvođenje:  telekomunikacijskih vodova (uređaji i sistemi).

16.

''ELCOM'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi M.M. Dizdara-Stupine B-2, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 3.6.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-  unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,

-  elektroenergetskih postrojenja,

-  elektroinstalacije (informacioni sistemi, telekomunikacije i automatika),

-  industrijske automatike.

17

''VINKOVIĆ'' d.o.o. Oštra Luka, sa sjedištem na adresi Školska broj 4, Oštra Luka, Orašje

Ovlaštenje važi do 28.1.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
i to: građevinsko - zanatski radovi.

 

18

''BOSSIL'' d.o.o., Stara Bila b.b., Vitez

Ovlaštenje važi do 24.1.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

ceste (gornji i donji stroj),

odvodnja cesta,

propusti i potporne konstrukcije.

19

''DALEKOVOD'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Dr. Ante Starčevića b.b., Mostar,

Ovlaštenje važi do 22.11.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-   elektromontažni radovi na elektroinstalacijama u elektroenergetici i izgradnji elektroenergetskih vodova i postrojenja jaka struje, naponskog nivoa 0,4 kV do 400 kV.

20

''KALELEKTRIK'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Pašage Gogića bb, Živinice,

produžava se do  18.10.2023. godine.

izvođenje elektroinstalacijskih radova jake struje kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

21

''TEHNOGRAD'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Turalibegova broj 48, Tuzla,

ovlaštenje važi do 22.11.2022. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-  područje niskogradnje: 

-  propusti,

-  potporne i obložne konstrukcije i

-  odvodnja cesta.

-  područje hidrotehnike: 

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-  područje visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi i

-  uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

22

''STEP'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Halilovići broj 2, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad

ovlaštenje važi do 14.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, automatike i elektronike, i to:

-   uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka i slaba struja).

23

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb, (Poduzetnička zona 1), Zenica

ovlaštenje važi do 23.1.2023. godine.

građenje/izvođenje radova, i to:

-   pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: donji stroj cesta.

-   pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta).

24

''BOSNA-S Oil & Gas'', sa sjedištem u Libiji, Tripoli, Kvart: Hajj El Wahde el Arebijje (kvart arapskog jedinstva),

produžava se do  18.10.2023. godine.

-     rezervoari, cjevovodi, pumpne i mjerne stanice, i sistemi katodne zaštite za transport nafte i gasa (mašinska, elektro i građevinsko-zanatska faza izvođenja), 

-     građenja građevina iz područja nafte i gasa uključujući radove na izvođenju rafinerija za naftu i petrohemijska postrojenja (mašinska, elektro i građevinsko-zanatska faza izvođenja). 

25

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb, (Poduzetnička zona 1), Zenica

ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

26

A 3 d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u ulici Fra Didaka Buntića broj 74, Široki Brijeg

produžava se do  28.11.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-     izvođenje građevinsko-zanatskih radova i

-     uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

27

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar

ovlaštenje važi do 23.3.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, i to:

-   izvođenje građevinskih radova i multibarijernih zaštita, za građevine i zahvate za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

28

SAMABURSA YAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARETI LIMITED SIRKETI,  sa sjedištem na adresi Baglarbasi Mah. 3. Elif Sok. No:20 Osmangazi, Bursa, Republika Turska

 

 

 

 

Ovlaštenje važi do 14.1.2023. godine.

 

 

 

 

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

 29

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 13.2.2024. godine.

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine, i to:

-   građevine za proizvodnju el. energije (HE,TE,VE),

-   građevine i postrojenja u hemijskoj industriji, petrohemijska postrojenja i rafinerije, terminale za ugljikovodike, koksare, plinare,

-   DV, telekomunikacione linije, transformatorske stanice,

-   magistralne i lokalne nadzemne i podzemne cjevovode za prenos naftnih derivata, gasa, vode, hemijskih i drugih proizvoda, pumpne stanice.

 30

''SES'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Trg ZAVNOBIH-a broj 25, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad

Ovlaštenje važi do 23.3.2024. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-   uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme (jaka struja) i

-   uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme javne rasvjete.

 31

''PONT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Borak broj 2, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 14.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        mostovi,

-        vijadukti,

-        nadputnjaci,

-        podputnjaci,

-        propusti,

-        potporne konstrukcije.

 32

''GEOSERVIS'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u II ulica broj 85, Živinice,

Ovlaštenje važi do 01.01.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

 33

''ANS DRIVE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 24, Sarajevo, Ilidža

Ovlaštenje važi do 19.1.2023. godine.

građenje/izvođenja iz područja visokogradnje, i to:

-      građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine,

-      uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

 34

''INGGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Muhameda Kantardžića broj 3, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 4.6.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-   građevinsko - zanatski radovi.

 35

HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u Provo b.b., Široki Brijeg,

Ovlaštenje važi do 16.12.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje: 

-  ceste,

-  mostovi,

-  vijadukti,

-  potporne konstrukcije i

-  propusti.

-   područje hidrotehnike: 

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-   područje visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi i

-  uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

 36.

''INŽINJERING 1'' d.o.o. Jelah, sa sjedištem na adresi Ljetinić broj 307, Jelah

Ovlaštenje važi do 22.3.2024. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-   radovi na izvođenju AB montažne konstrukcije,

-   radovi na izvođenju temeljne konstrukcije i

-   građevinsko - zanatski radovi.

 37

''ALMY'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Vrandučka b.b., Zenica,

Ovlaštenje važi do 17.1.2023. godine.

izvođenje KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:

-     sistema za grijanje i

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

 38

''UNIONINVEST INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Srđana Aleksića broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

Ovlaštenje važi do 16.6.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje plinskih instalacija.

 

 39

IOG d.o.o., sa sjedištem u ulici Dr. Silve Rizvabegović B2, Sarajevo, Ilidža,

produžava se do  8.2.2024. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to: gornji stroj (željezničkih pruga, industrijskih kolosjeka, tramvajskih pruga i kranskih staza).

 40

''SETA INŽENJERING'' d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem na adresi Husein-kapetana Gradaščevića b.b., Zavidovići,

Ovlaštenje važi do 26.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to: građevinsko - zanatski radovi.

 41

''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 45, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

građenje iz područja visokogradnje, i to:

-  građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine,

-  uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

 42

''KESO-GRADNJA'' doo Tršić-Zvornik, sa sjedištem na adresi Tršić b.b., Zvornik

Ovlaštenje važi do 1.6.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

 43

''AKSEMONT'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem na adresi 21 Srebreničke brigade b.b., Srebrenik

Ovlaštenje važi do 27.5.2024. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija u industriji.

 44

''ECCON-INŽINJERING'' d.o.o. Čapljina, sa sjedištem na adresi Tasovčići-Naklo b.b., Čapljina

Ovlaštenje važi do 18.8.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

 45

KPA Unicon Oy, sa sjedištem na adresi Myllykatu 12, PIEKSÄMÄKI, Finska

Ovlaštenje važi do 7.6.2024. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva za područje idustrijskih građevina, i to:

-  radovi na izvođenju posuda pod pritiskom,

-  radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija u industriji.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektrotehnike za područje idustrijskih građevina, i to:

-  elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

 46

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla, sa sjedištem na adresi Rudarska broj 72, Tuzla

Ovlaštenje važi do 28.5.2024. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

 47

''MARUŠIĆ'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem na adresi Stjepana Tomaševića b.b., Jajce

Ovlaštenje važi do 7.6.2024. godine

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

 48

''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem na adresi Lučina b.b., Jajce

Ovlaštenje važi do 8.6.2024. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj), mostovi, propusti, potporne konstrukcije.

-  područje hidrotehnike (hidroenergetski obekti):

-  hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

 49

''ABM-SERVIS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Kranjčevićeva broj 1, Zenica

Ovlaštenje važi do 1.6.2024. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

 50

TTU energetik d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi 18 hrvatske brigade broj 25, Tuzla

Ovlaštenje važi do 27.5.2024. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:

-  radovi na izvođenju posuda pod pritiskom,

-  radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija u industriji,

-  radovi na izvođenju transportnih sistema i prateće opreme.

 51

"BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta 45
tel. 033 774 150

28.12.2010.

 

produžava se do 28.12.2018. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-  grubi građevinski,

-  građevinsko zanatski radovi i

-  radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

 52

''DELTA PETROL'' Kakanj d.o.o., sa sjedištem u ulici Alije Izetbegovića bb Lamela P+4+M, Kakanj,

Ovlaštenje važi do 18.04.2020. godine.

izvođenje mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje (benzinske pumpe), i to: izvođenje instalacija za distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom (tečna goriva i TNG).

 53

''KORS'' d.o.o. Laktaši, sa sjedištem u ulici Karađorđeva bb, Laktaši.

Ovlaštenje važi do 07.06.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje
(stambene i nestambene građevine), i to:

elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva uvođenje električnih vodova i opreme jake i slabe struje.

 54

D.o.o. ''BC-GRADNJA'' Bosanska Krupa, sa sjedištem na adresi Otočkih heroja broj 15, Bosanska Otoka, Bosanska Krupa

Ovlaštenje važi do 17.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka.

 55

''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka broj 4, Jajce,

Ovlaštenje važi do 04.06.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-  niskogradnja (transportna infrastruktura):

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  mostovi,

-  propusti i

-  potporne konstrukcije.

-  hidrogradnja (hidroenergetski objekti):

-            - hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

 56

KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u ulici Radnička broj 1, Zavidovići,

produžava se do 7.2.2024. godine.

izvođenje čelične konstrukcije kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

 57

''ROADING'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u ulici Sprečanski put bb, Gračanica,

Ovlaštenje važi do 27.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-     hidrograđevinske radove na izvođenju regulacija vodotoka i to: nasipa, obaloutvrda, uređenih korita vodotoka, odvodnih i obodnih (lateralnih) kanala i

-     radovi na izvođenju vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice), kanalizacijskih sistema, sistema odvodnje oborinskih voda i drenažnih sistema.

 58

''GRAKOP'' d.o.o. Kiseljak, sa sjedištem na adresi Gromiljak b.b., Kiseljak,

Ovlaštenje važi do 25.05.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  odvodnja cesta,

-  propusti,

-  potporne konstrukcije.

 59

''LIV ELEKTRONIK'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, Novo Sarajevo,

produžava se do  1.7.2024. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  iskop kanala i bušenje trupa puta.

 60

''IZGRADNJA'' d.o.o. Teočak, sa sjedištem u ulici Teočak bb, Teočak,

Ovlaštenje važi do 03.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:

-   niskogradnja:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  unutrašnja i vanjska odvodnja voda,

-  potporne i obložne konstrukcije,

-  propusti,

-  mostovi (raspona do 70m),

-  hidrogradnja:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi,

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda.

 61

''GEOINVEST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 16, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 5.4.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti geotehnike, i to:

-     sve vrste injektiranja i

-     izrada: šipova, geotehničkih sidara, bušenih drenaža, dijafragmi i istražnih bušotina.

 62

''Sarajevoputevi'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Mustajbega Fadilpašića broj 17, Sarajevo - Centar,

produžava se do  4.6.2024. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     mostovi,

-     potporne konstrukcije,

-     propusti,

-     unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.

 63

MGBH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Lužansko polje broj 7, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 5.4.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     odvodnja cesta,

-     propusti,

-     prolazi,

-     potporne i obložne konstrukcije.

 64

''OKAC'' d.o.o. Goražde, sa sjedištem u ulici Ferida Dizdarevića bb, Goražde

Ovlaštenje važi do 04.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

 65

D.O.O. ''BEHIĆ - SANNY - BOY'' Bihać, sa sjedištem u ulici Orljani bb, Bihać,

Ovlaštenje važi do 30.07.2020. godine.

izvođenje gornjeg stroja cesta kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.

 66

''G T R '' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar,

Ovlaštenje važi do 15.3.2023. godine.

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

 67

''DEN ALM COMPANY'' d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u ulici Branilaca Bosne bb, Lukavac

Ovlaštenje važi do 23.07.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje, i to:

hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

 68

''BOSNA - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Nova broj 26, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 24.1.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini u industriji nafte i gasa, i to:

-  elektroinstalacijski i elektromontažni radovi jake i slabe struje (elektroenergetika, automatika i elektronika).

 69

''GEOTEHNIKA 94'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Vukovarska broj 26 B, Mostar,

Ovlaštenje važi do 03.09.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

 70

''ALMY-TRANSPORT'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Bistua Nuova do broja 17, Zenica,

Ovlaštenje važi do 26.08.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju objekata pri regulaciji otvorenih vodotoka.

 71

''ANTIKOROZIJA'' d.o.o. Gacko, sa sjedištem u ulici Vrbica bb,

Ovlaštenje važi do 07.04.2020. godine.

izvođenje antikorozivne zaštite kao pojedinih specifičnih radova.

 72

''ORMAN'' d.o.o. Kiseljak, sa sjedištem u ulici Žrtava domovinskog rata bb, Kiseljak,

Ovlaštenje važi do 24.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

 73

''SIKRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Antuna Hangija broj 104, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje prelaznih dilatacija i ležišta na mostovima kao pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje.

 74

''MIBRAL'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Srebrenička
broj 1, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

 75

STRABAG AG, sa sjedištem u ulici Ortenburgerstrasse broj 24, Spittal an der Drau, Republika Austrija,

Ovlaštenje važi do 26.10.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje (mostovi i vijadukti).

 76

„TEMPO-VRANICA“ d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
tel. 036 312 320

19.04.2011.

produžava se do 19.04.2019. godine.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine – radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta (iskopi, nasipi, uređenje planuma) i betonski i armiranobetonski radovi u niskogradnji (isključujući tunele i mostove).

 77

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 22.09.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, mašinstva, hidrotehnike i građevinarstva (visokogradnje), i to:

-  područje elektroenergetike:

-  izvođenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa (TS i DV) do 400 kV,

-  izvođenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),

-  izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - elektro i mašinka faza izvođenja,

-  izgradnja TK i SCADA sistema,

-   područje mašinstva:

-  izgradnja procesnih postrojenja i objekata za skladištenje,izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija i gasnih mreža,

-   područje hidrotehnike (uključujući sve faze izvođenja):

-   hidroenergetski objekti,

-   objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,

-   objekti komunalne infrastrukture,

-   hidromelioracioni sistemi,

-   područje građevinarstva (visokogradnja - stambene i nestambene građevine):

-  izvođenje građevinskih radova (konstruktivni elementi),

-  izvođenje elektro instalacija (naponskog nivoa do 35 kV),

-  izvođenje mašinskih (KGH) instalacija

-  uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

 78

''TEHNOGRAD - company'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Fra Grge Martića broj 8, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 01.10.2020. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    područje hidrotehnike:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-  izvođenje građevinskih radova cjevovoda (vrelovoda, kanalizacije, vodovoda, industrijskih otpadnih i tehnoloških voda).

-    područje niskogradnje:

-  inženjerski objekti na cestama (propusti, potporne konstrukcije, obložne konstrukcije),

-  vanjska i unutarnja odvodnja cesta,

-  zemljani radovi (iskop, nasipanje, drenažni sistemi),

-  vanjsko uređenje oko objekata,

-  izvođenje građevinskih radova cjevovoda (plinovoda).

-    područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-  građevinsko - zanatski radovi,

-  uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-  izvođenje AB silosa putem klizne oplate.

 79

''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 80, Zenica

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-    uvođenje mašinskih (KGH) instalacija.

 80

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Blažujski drum bb, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 27.10.2020. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike, i to:

-    uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).

 81

''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Borak broj 2, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 27.11.2020. godine

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

 82

''TERMO-BETON'' d.o.o. Breza, sa sjedištem u ulici Potkraj bb, Breza,

Ovlaštenje važi do 27.11.2020. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje, i to:

-   područje hidrotehnike:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-   područje niskogradnje:

-     donji stroj cesta,

-     potporne i obložne konstrukcije,

-     propusti,

-     mostovi,

-     unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-  građevinsko - zanatski radovi.

 83

D.o.o. ''DIVEL'' Sanski Most, sa sjedištem u ulici Krkojevci b.b., Krkojevci, Sanski Most,

Ovlaštenje važi do 02.01.2021. godine

Izvođenje gornjeg stroja cesta.

 84

„UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo
Ul. Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel. 033 253 300

23.05.2011.

produžava se do 23.05.2019. godine.

Područje  niskogradnje:

-        pripremi radovi (zemljani radovi) i

-        radovi na izvođenju mostova.

Područje visokogradnje:

-        pripremi radovi (zemljani radovi),

-        radovi na izvođenju betonske, drvene i montažne konstrukcije,

-        građevisko - zanatski radovi i

-        radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije. 

 85

''E+E+E-ENERGY'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Hamida Svrze broj 8, Sarajevo - Stari Grad,

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-        sistema za grijanje,

-        opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje (KGH).

 86

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb, Hrvatska
Ul. Borongajska bb
Tel. 0385 1 23 55 125

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-      radovi na izvođenju električnih instalacija.

 87

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar, ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova,
i to:

-  plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema).

 88

GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar
Ul. Lacina 29
Tel. 036 552 520

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

 89

„ALFA THERM“ d.o.o. Mostar
Ul. Bleiburških žrtava 27 C
Tel. 036 324 868

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, što podrazumjeva, postavljanje instalacija:

-    sistema za grijanje,

-    opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

 90

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija,

Ovlaštenje važi do 01.01.2021. godine

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja, i to:

-  geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i

-  laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

 91

ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, sa sjedištem u ulici Aerodromska broj 7, Kraljevo, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 21.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-  elektroinstalacijski/elektromontažni radovi (visoki i srednji napon).

 92

''SIKOSAN'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara do broja 11-PZC Stupine,

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:

-  pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi
(iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).

 93

FormaPharm Engineering Group d.o.o., sa sjedištem u ulici
Čarli Čaplina broj 36, Beograd, Palilula, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 07.01.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova,
i to:

-  elektroinstalacijski radovi jake i slabe struje (elektroenergetika i industrijska automatika).

 94

FormaPharm Engineering Group d.o.o., sa sjedištem u ulici Čarli Čaplina broj 36, Beograd, Palilula, Republika Srbija,

Ovlaštenje važi do 07.01.2021. godine

-     izvođenje pojedinih dijelova građevine (gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove) i

-     pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje
(sistema za grijanje, opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje).

 95

HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo b.b., Široki Brijeg

Ovlaštenje važi do 28.12.2020. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (vjetroelektrane), i to:

-     radovi na izvođenju temeljne konstrukcije.

 96

„ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Ul. 8.aprila bb
Tel. 030 543 621

10.06.2011.

produžava se do 10.06.2019. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: donji stroj, gornji stroj i pripremni građevinski radovi za cjevovode

 97

''HERC GRADNJA'' d.o.o. Bileća, sa sjedištem u ulici Poparina strana broj 22, Bileća,

Ovlaštenje važi do 27.01.2021. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje i izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje, i to:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi,

-        tuneli (izuzev elektro i mašinskih instalacija),

-        vijadukti,

-        nadputnjaci,

-        podputnjaci,

-        potporne konstrukcije i

-        propusti.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-   građevinsko - zanatski radovi,

-   uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

 98

CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET, (''CENGIZ'' Dioničko društvo za građevinarstvo, industriju i trgovinu),   sa sjedištem u Altunizade Mh. Kisikli Cd.N. 37, Uskudar, Istanbul, Turska,

Ovlaštenje važi do 13.02.2021. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-       ceste,

-       željezničke pruge,

-       mostovi,

-       tuneli - (uključujući elektro i mašinske instalacije),

-       vijadukti,

-       nadputnjaci,

-       podputnjaci

-       potporne konstrukcije i

-       propusti.

 99

„MIP“ d.o.o. Mostar
ul. Vrapčići bb
tel. 036 557 520

produžava se
do 16.06.2019. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-        zemljani radovi,

-        građevinsko-zanatski radovi i

-        instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-        mašinskih (KGH),

-        vodovoda i kanalizacije i 

-        elektro instalacija.

100

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić-Grad, Republika Hrvatska
ul. Etanska cesta 8
tel. 00385 01 2831 600

17.06.2011.

produžava se do 17.06.2019. godine.

-        zemljani radovi (područje niskogradnje) i

-        radovi na izvođenju elektroinstalacija jake i slabe struje.

101

PROJECTA d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Blajburških žrtava bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 22.01.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-        elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme i

-        elektroinstalacijski radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: sistema tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa).

102

STRABAG d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7
tel. 033 569 700

04.07.2011.

produžava se do 04.07.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje armiranobetonskih, betonskih konstrukcija i završnih radova u oblasti visokogradnje i izvođenje gornjeg stroja saobraćajnica u oblasti niskogradnje

103

''DŽENA'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici Hasana Kikića bb,

Ovlaštenje važi do 14.01.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     radovi na izvođenju: vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice), kanalizacijskih sistema (odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda), sistema odvodnje oborinskih voda i drenažnih sistema.

104

“SES” d.o.o. Sarajevo
ul. Trg ZAVNOBIH-a 25
tel. 033 766 555   

07.07.2011.

produžava se do 07.07.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama, i to: električne instalacije u elektroenergetici (uključivo poslove instaliranja javne rasvjete kao dio električnih instalacija)

105

''ARCUS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića broj 8e, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-        elektroinstalacijski radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: sistema tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa).

106

PROMARK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rodoč bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 01.07.2020. godine

Izrada i montaža aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga.

107

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine, iz područja visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi.

108

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., sa sjedištem u ulici Etanska cesta broj 8, Ivanić-Grad, Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine, iz područja visokogradnje:

-  građevinsko - zanatski radovi.

109

“UNIGRADNJA” d.d. Sarajevo,
ul. Mula Mustafe Bašeskije 10,
033/253-300

26.07.2011.

produžava se do 26.07.2019. godine.

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

110

GD ''RAD'' d.d. Konjic, sa sjedištem u ulici IV Muslimanske brigade bb, Konjic,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

-    niskogradnja:

-   ceste (gornji i donji stroj),

-   propusti i

-   mostovi.

-    hidrotehnika:

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

111

''HINEL'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem u Špionica - Magistralni put bb, Srebrenik,

Ovlaštenje važi do 18.03.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje , i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje: električnih vodova i opreme.

112

''GRAMAT'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u Poslovni centar ''Evropa'', ulica Bosanskih kraljeva bb, Gračanica,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

-    niskogradnja: ceste (gornji i donji stroj) i

-    hidrotehnika:

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

113

''CONRAM'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem u ulici Bulevar mira bb, zgrada ''Delta 2'' I sprat, Brčko distrikt,

Ovlaštenje važi do 15.03.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: visokonaponskih instalacija u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima.

114

''HARYSCO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Bihaćka broj 1, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 16.04.2021. godine

-     objekti pri regulaciji otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljena i objekti zaobalne vode),

-     vodovodni sistemi sa pripadajućim objektima,

-     kanalizacioni sistemi sa pripadajućim objektima,

-     sistemi odvodnje oborinskih voda,

-     drenažni sistemi.

115

STRABAG AG Austria,
Spittal an der Drau,
str. Ortenburgerstr. 27,
+43 04762 6200

29.08.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate na području Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
- izvođenje električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja),
- izvođenje mašinskih instalacija na izgradnji cjevovoda, izvođenje KGH instalacija,
- izvođenje građevinskih radova u oblasti hidrotehnike.

116

„HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo,
ul. Bihaćka br. 1,
033/590-856

01.09.2011.

produžava se do 01.09.2019. godine.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje i to:
- zemljani radovi,
- donji stroj javnih saobraćajnica,
- potporne konstrukcije,
- radovi iz oblasti komunalne hidrotehnike (vodovod i kanalizacija).

117

''CESTOTEHNIK'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Ulici Albina Herljevića broj 5, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike,
i to:

-     niskogradnja:

-        ceste (gornji i donji stroj),

-        propusti i

-        mostovi.

-     hidrotehnika:

-        odvodnja cesta,

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

118

''AREL'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici
Sarajevska broj 133, Zenica,

Ovlaštenje važi do 29.04.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje,
i to:

-   građevinski radovi (izrada i montaža čelične konstrukcije),

-   armirački i limarski radovi.

119

''HiH'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Oslobođenja broj 52, Živinice,

Ovlaštenje važi do 11.05.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-      ceste (gornji i donji stroj).

120

„GLAJZ“ d.o.o. Sarajevo,
ul. 6. marta bb, Hadžići,
+387 33 422 164

26.09.2011.

produžava se do 08.08.2019. godine.

izgradnja gornjeg stroja željezničkih pruga, kranskih staza i tramvajskih pruga

121

''BH Telecom'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Franca Lehara broj 7,

Ovlaštenje važi do 17.05.2021. godine

zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko saobraćajnica, riječnih tokova, mostova i vijadukta), izrada okana, potpornih i obložnih  AB zidova, antenskih stubova, objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.

122

''ROCO-COMMERCE'' d.o.o. LIVNO, sa sjedištem u Podgradina b.b., Livno,

Ovlaštenje važi do 15.05.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-   niskogradnja: donji stroj cesta,

-   hidrotehnika - objekti komunalne infrastrukture (izuzev elektro i mašinskih radova):

-  vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno - fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.

123

„MRKONJIĆPUTEVI“ AD
Mrkonjić Grad, ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 010

03.10.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

124

„MG MIND“ d.o.o.
Mrkonjić Grad,
ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 090

03.10.2011.

produžava se do 29.08.2019. godine.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

125

„KONSTRUKCIJE" d.o.o.
 Mostar, ul. Kočine 198,
+ 387 36 57 41 11

03.10.2011.

produžava se do 22.08.2019. godine.

radovi iz oblasti visogradnje, i to: armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, zidarsko-zanatski radovi i PVC stolarija i ALU bravarija

126

''NEIMARI'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Pijačna broj 70, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 18.3.2023. godine

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

127

IGH d.o.o., sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar

Ovlaštenje važi do 6.4.2023. godine

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

128

»KONČAR-INEM« d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
+385 01 365 5900

10.10.2011.

produžava se do 16.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: instaliranje sistema za automatsko upravljanje u idustrijskim građevinama, izrada kontrolnih sistema za industrijske procese, izvođenje niskonaponskih instalacija (zračne i podzemne) javnog osvjetljenja i kontrole saobraćaja (sve za naponske nivoe do 35 kV) i  izvođenje instalacija komunikacija (komunikacijski sistemi za zgrade i industriju, instalacije za računalne mreže, infrastrukturne instalacije za komunikacije uključivo i pripadajući kabelski ili zračni razvod)

129

TRGOŠPED d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u ulici Branilaca bb., Kakanj,

Ovlaštenje važi do 06.04.2021. godine.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-     građevinsko zanatski radovi.

130

»CONRAM« d.o.o.
Brčko, Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010

25.10.2011.

produžava se do 16.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje električnih instalacija sistema u niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima, izvođenje električnih instalacija u idustrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija javnog osvjetljenja i izvođenje električnih instalacija u objektima visokogradnje

131

»IN« d.o.o. Sarajevo,
ul. Radićeva 14,
+ 387 33 205 463

25.10.2011.

produžava se do 15.08.2019. godine.

-     područje niskogradnje: izvođenje objekata na cestama (izuzev tunela), površinska odvodnja cesta i izvođenje multibarijerne zaštite na sanitarnim deponijama.

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine): građevinsko - zanatski radovi.

132

D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 30.04.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

133

PROMARK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Rodoč bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 17.6.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje,  i to:

-   područje niskogradnje: 

-     propusti i

-     odvodnja cesta.

-   područje hidrogradnje/hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     pripremni i građevinsko - zanatski radovi i

-     uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

134

''GRAĐ-PROMET'' d.o.o. Doboj, sa sjedištem u ulici Svetog Save broj 24, Doboj,

Ovlaštenje važi do 01.05.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, područje visokogradnje, i to:

-       građevinsko - zanatski radovi.

 

135

''DŽIM COPMANY'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Rudarska broj 61, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje,  ceste (donji stroj).

136

»INTEGRAL INŽINJERING«
A.D. LAKTAŠI,
ulica Omladinska broj 44, Laktaši.

ovlaštenje se produžava do 21.11.2019. godine.

 

 

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-        područje niskogradnje:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi,

-        tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije),

-        propusti,

-        vijadukti,

-        potporne konstrukcije,

-        nadputnjaci i

-        podputnjaci.

-        područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-           građevinsko-zanatski radovi i

-           instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-      mašinskih (KGH),

-      vodovoda i kanalizacije i 

-      elektro instalacija.

137

»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 363 800

ovlaštenje se produžava do 21.11.2019. godine.

 

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to: izrada i montaža transportnih sistema, izrada i montaža posuda pod pritiskom (izuzev svih vrsta cjevovoda pod pritiskom kao i instalacija koje podliježu protueksplozivnoj zaštiti) i izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

137A

''PUTEVI'' d.d. Mostar, sa sjedištem u ulici Tekija bb, Mostar,

Ovlaštenje važi do 08.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  područje niskogradnje: ceste.

područje visokogradnje:

- građevinsko - zanatski radovi.

138

AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u ulici Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg,

Ovlaštenje važi do 15.06.2021. godine.

izvođenje elektro instalacija slabe struje kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje.

139

»DTQ« d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7, Ilidža
+387 33 77 69 50

04.01.2012.

ovlaštenje se produžava do 09.12.2019. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

140

COLAS HRVATSKA d.d., sa sjedištem u ulici Međimurska broj 26, Varaždin, Grad Varaždin, Republika Hrvatska,

 

ovlaštenje se produžava do 21.11.2019. godine.

-     područje niskogradnje:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi,

-        podputnjaci i nadputnjaci,

-        propusti i

-        potporne konstrukcije.

-   područje hidrogradnje:

-        komunalna infrastruktura (vodovodi, sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda i odvodnja oborinskih voda) i

-        objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka.

141

DALEKOVOD, d.d., sa sjedištem u ulici Marijana Čavića
broj 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 08.07.2021. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike,  i to:

-  izvođenje elektromontažnih radova (jake i slabe struje) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

142

DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša, sa sjedištem u ulici Nurije Pozderca bb, Velika Kladuša,

Ovlaštenje važi do 12.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine,  i to:

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-     uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     odvodnja cesta (unutrašnja i vanjska).

143

KTM-BRINA d.o.o. Posušje, sa sjedištem u Vinjani, Posušje, Vinjani bb,

Ovlaštenje važi do 24.06.2021. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje,  i to:

-     područje niskogradnje: 

-     pripremni radovi,

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     vertikalna i hor. signalizacija.

-     područje hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-     područje visokogradnje, i to:

-     pripremni radovi,

-     građevinsko - zanatski radovi,

-     AB montažne konstrukcije.

144

ŠPIC BETON, d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Pehare broj 72, Zenica,

Ovlaštenje važi do 07.07.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-     područje niskogradnje: 

-  ceste (donji stroj),

-  propusti,

-  potporne konstrukcije.

-     područje hidrogradnje/hidrotehnike: 

-  odvodnja cesta,

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

145

Bartholet Maschinenbau AG, sa sjedištem u Lochriet, Flums, Švicarska,

Ovlaštenje važi do 04.08.2021. godine

izvođenje žičara, uspinjača, skijaških žičara i vučnica (mašinske instalacije i izvođenje/montaža stubova).

146

''UNIONINVEST INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Srđana Aleksića broj 2, Sarajevo, Novi Grad,

Ovlaštenje važi do 22.06.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje i to uvođenje:

-     mašinskih (KGH instalacija),

-     unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     elektro instalacija.

147

''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 254a, Mostar,

Ovlaštenje važi do 6.4.2023. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

148

''DELING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Šići bb, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

-        područje elektroenergetike: (DV, TS i elektroenergetski objekti za proizvodnju el.energije male snage), i to: građevinsko - zanatski radovi i elektromontažni radovi jake i slabe struje,

-        područje niskogradnje i visokogradnje, i to: uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme jake i slabe struje, kao pojedinih specifičnih radova. 

149

''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ciglane broj 39, Banja Luka,

Ovlaštenje važi do 22.07.2021. godine

-     izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektroenergetike (el.montažni radovi na elektroenergetskim objektima DV i TS - instalacije jake struje).

150

''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 10.08.2021. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

151

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar

Ovlaštenje važi do 29.04.2021. godine

izvođenje građevinskog dijela građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom) kao pojedinih dijelova građevine.

152

RUDARSKI INSTITUT d.d.
Tuzla
ul. Rudarska br. 72
+387 35 281 232

17.04.2012.

produžava se
do 16.03.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

153

»MENADŽER« d.o.o.
Lukavac, ul. Poljice bb
+ 387 35 542 162
+ 387 35 542 413

25.04.2012.

produžava se
do 20.09.2019. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini i to: sanacija i osiguranje kosina/škarpi, izrada gabionskih potpornih konstrukcija i gabionskih madraca, izrada i ugradnja barijera protiv odrona i sniježnih lavina, izrada torkret/mlaznog betona, ugradnja i injektiranje sidara, izrada AB roštilja, hidrosjetva, izrada i ugradnja zaštitnih žičanih ograda i ugradnja protivzvučnih barijera

154

''UNIPROJEKT'' Komerc inžinjering d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Travnička broj 64, Zenica,

Ovlaštenje važi do 03.09.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje i to:

-     građevinsko - zanatski radovi.

 

155

Društvo za građevinarstvo ''GRAĐEVINAR-FAJIĆ'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 196, Mostar,

Ovlaštenje važi do 8.4.2023. godine

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

156

GPI d.o.o., Konjic, sa sjedištem u ulici sarajevska broj 31. Konjic, 

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-        Područje niskogradnje:

-        ceste (donji stroj),

-        potporne i obložne konstrukcije,

-        propusti i mostovi,

-     Područje hidrotehnike:

-     odvodnja cesta,

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

-         Područje visokogradnje:

-        građevinsko - zanatski radovi.

157

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o.
Banja Luka, ul. Jug Bogdana bb,
+387 51 326 064

25.05.2012.

produžava se
do 23.04.2020. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

158

''HiH'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Oslobođenja broj 52, Živinice,

Ovlaštenje važi do 14.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata i

-     odvodnja cesta.

159

''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 24.08.2021. godine

-   građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste (donji i gornji stroj),

-        mostovi i vijadukti,

-        nadputnjaci i potputnjaci,

-        potporne konstrukcije i propusti,

-        tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije).

-   ostale građevine niskogradnje (cjevovodi i plinovodi), i to:

-        građevinski dio izvođenja.

-   pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (DV), i to:

-        građevinski dio izvođenja i

-        elektromontažni radovi.

160

''VALTER-ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Put Famosa broj 38, Ilidža.

Ovlaštenje važi do 20.08.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje , i to:

-   elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

161

''EURO - ASFALT'' d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad,

Ovlaštenje važi do 14.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje i to:

-     građevinsko - zanatski radovi.

162

''ALMY - GRADNJA'' d.o.o.
Zenica, ul.Vrandučka bb - Pečuj,
+387 32 456 073

ovlaštenje se produžava do 07.05.2020. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, limarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i hidroizolaterski radovi.

163

''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, sa sjedištem u ulici Magistralni put bb, Klokotnica, Doboj-Istok,

Ovlaštenje važi do 19.06.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gonji i donji stroj).

164

METALING d.o.o. Jajce, sa sjedištem u II Zasjedanje AVNOJA b.b., Jajce,

Ovlaštenje važi do 17.08.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-  radovi na izvođenju metalnih/čeličnih konstrukcija.

165

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

166

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje iz područja visokogradnje, i to:

-     građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine i

-     pojedinih specifičnih radova (instalaterskih) na građevini, i to:

-     unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i

-     mašinskih (KGH) instalacija.

167

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 07.09.2021. godine

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj).

168

''GeoAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem nam adresi Joze Penave broj 3, Sarajevo - Ilidža

Ovlaštenje važi do 20.03.2021. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

169

KATIĆ BAU d.o.o., sa sjedištem na adresi Ante Starčevića broj 7, Lovreć (Općina Lovreć), Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 09.07.2021. godine

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-     građevinsko - zanatski radovi,

-     pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi
(iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta i kopanje kanala).

170

''MEISTER'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Igmanska do broja 75, Sarajevo - Vogošća.

Ovlaštenje važi do 30.09.2021. godine

građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:

-        građevinsko - zanatski radovi i

-        instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-   mašinskih (KGH),

-   vodovoda i kanalizacije i 

-   elektro instalacija jake i slabe struje.

171

''MOUNTAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Binježevo bb, Sarajevo, Hadžići

Ovlaštenje važi do 10.05.2019. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:

-   mašinski radovi, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje instalacija:

-   sistema za grijanje,

-   opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

172

''EKO-EURO TIM'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Krupa na Vrbasu bb, Banja Luka

Ovlaštenje važi do 12.10.2021. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

173

FAIRWIND INSTALLATION LTD, sa sjedištem na adresi CRAVEN HOUSE, 40-44 UXBRIDGE ROAD, LONDON, ENGLESKA W5 2BS

Ovlaštenje važi do 02.10.2021. godine

izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).

174

''TEMPO-VRANICA'' d.d.
Mostar, ul. Put za Aluminij bb
+ 387 36 312 320

14.08.2012.

produžava se
do 16.07.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijeova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne drvene i zidane konstrukcije)

175

Univerzitet u Tuzli, sa sjedištem na adresi dr. Tihomila Markovića broj 1, Tuzla

Ovlaštenje važi do 29.7.2023. godine

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

176

''ELVIK'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem na adresi Radnička bb, Srebrenik

Ovlaštenje važi do 16.10.2021. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike i niskogradnje (javna rasvjeta),  i to:

-     uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).

177

PUŠINA d.o.o. Grude, sa sjedištem na adresi Plavilo bb, Drinovci, Grude

Ovlaštenje važi do 30.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        donji stroj cesta,

-        pripremni radovi,

-        potporne i obložne konstrukcije,

-        odvodnja cesta.

178

''PBP'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem na adresi Donje polje do broja 42, Konjic

Ovlaštenje važi do 27.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        donji stroj cesta,

-        potporne konstrukcije,

-        odvodnja cesta.

179

''S.E-SARAJKA'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem na adresi Pašage Gogića b.b., Živinice,

Ovlaštenje važi do 27.5.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-        ceste (gornji i donji stroj).

180

''TED INVEST'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Buka br. 3
+387 33 665 205

19.09.2012.

produžava se
do 27.08.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova, i to: iskop kanala i bušenje trupa puta i pruge, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

181

''RADIS'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Jovana Dučića broj 16, Istočno Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 28.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevina (građevinskog dijela) deponija i građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).

182

''GROMEKS'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem na adresi Kiseljaci bb, Srebrenik

Ovlaštenje važi do 25.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

183

''GEOKOP'' d.o.o. Derventa, sa sjedištem na adresi Svetog Save broj 7, Dervetna

Ovlaštenje važi do 27.10.2021. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

183A

''BOSMAN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rakovička cesta broj 18, Sarajevo, Ilidža,

produžava se
do 3.9.2020. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, i to:

-   radovi na izvođenju cesta (donji i gornji stroj) i

-   horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija.

184

''VISAK'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Hamida Vuka broj 37D, Mostar

Ovlaštenje važi do 16.11.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

185

KOTO doo, sa sjedištem u ulici Vojvode Stepe broj 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija

Ovlaštenje važi do 25.10.2020. godine

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

186

BS TS d.o.o. Sarajevo, ulica

Branilaca Sarajeva broj 20

Sarajevo

 

 

 

10.10.2012.

produžava se
do 10.09.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (telekomunikacioni uređaji i informacioni sistemi)

187

A 3 d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem na adresi Fra Didaka Buntića broj 74, Široki Brijeg

Ovlaštenje važi do 18.10.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-   pripremni radovi,

-   građevinski radovi.

188

EURCO d.d., sa sjedištem na adresi Hrvoja Vukčića Hrvatinića broj 87, Vinkovci (Grad Vinkovci), Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 27.11.2021. godine

-     pripremni radovi na građevini,

-     deponije i građevine i zahvati za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), - građevinski dio izvođenja i

-     izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata, vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata, sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

-     odnosno:

-       građevinsko - zanatski radovi,

-       hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

189

''Integral inženjering'' a.d. Laktaši, sa sjedištem na adresi Omladinska ulica broj 44, Jakupovci, Laktaši

Ovlaštenje važi do 20.11.2021. godine

građenje građevina iz područja hidrotehnike, i to:

-         hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje  i velike visine), pribranske i  derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,

-         objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-         objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi,

-         odnosno:

-   građevinsko-zanatski radovi,

-   radovi na uvođenju hidromašinskih instalacija,

-   radovi na uvođenju elektro instalacija i

-   hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

190

''SELA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Rajlovačka cesta broj 31, Sarajevo, Novi Grad

Ovlaštenje važi do 22.12.2021. godine

građenje/izvođenje iz područja visokogradnje, i to:

-     pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi i

-     građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine.

191

''GEO-MARIĆ'' - Mostar, d.o.o., sa sjedištem na adresi
Cim broj 7, Mostar

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

-        izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

192

Siemens Gamesa Renewable Energy d.o.o., sa sjedištem na adresi Heinzelova broj 70/a,
Grad Zagreb, Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

-        izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).

193

''TEMPO-VRANICA'' d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, u ulici Put za Aluminij bb,

17.12.2012

produžava se
do 19.11.2020. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izgradnja mostova.

194

''TESTINGELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Mali Kiseljak broj 18, Kiseljak

Ovlaštenje važi do 18.01.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike (TS) i niskogradnje (javna rasvjeta), i to:

-  uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).

195

DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša
ul. Nurije Pozderca bb
+387 37 775 255

19.12.2012.

produžava se
do 29.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: montaža cjevovoda za mostovsku odvodnju

196

''RM-LH'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb
(Poslovna zona ''Zenica I''), Zenica

Ovlaštenje važi do 22.12.2021. godine

-     mašinski radovi na energetskim postrojenjima i industrijskim cjevovodima,

-     montaža mašinskih metalnih dijelova u energetskim objektima.

197

''ERGAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Husrefa Redžića broj 10, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to:

-     unutrašnja i vanjska odvodnja (mostova, nadputnjaka, podputnjaka i tunela).

198

''BUJICE'' d.d. Konjic
ul. Stara čaršija bb
+387 36 734 060
+387 61 106 075

31.12.2012.

produžava se
do 23.11.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:  izvođenje donjeg stroja cesta, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje odvodnje na cestama i izvođenje cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajućim objektima (rezervoari, pumpne stanice, zatvaraćnice)

199

''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta br. 45
+ 387 33 774 150

31.12.2012.

produžava se
do 26.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje saobraćajnica, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova i izvođenje tunela (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja)

200

''GRADMONT'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem na adresi Donje Ledenice bb, Gradačac

Ovlaštenje važi do 15.01.2022. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  radovi na izvođenju prefabrikovanih AB montažnih konstrukcija (uključujući i temeljnu konstrukciju).

201

BRODSKA POSAVINA d.d., sa sjedištem na adresi Šetalište Braće Radić broj 22, Grad Slavonski Brod, Republika Hrvatska

Ovlaštenje važi do 25.12.2021. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

202

''EDING TELECOM'' Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ivanjska broj 8, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 22.01.2022. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine (elektroenergetika i telekomunikacije), i to:

-        elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata (jaka i slaba struja),

-        izvođenje radova na visokonaponskim, srednjenaponskim i niskonaponskim transformatorskim stanicama i kablovskim instalacijama nadzemnih (dalekovoda) i podzemnih vodova,

-        izvođenje radova na instalacijama jake i slabe struje područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

-        izvođenje radova u oblasti telekomunikacija i automatike, (sistema za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi i pripadajući odgovarajući programibilni logički kontroleri), centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,

-        izvođenje radova na optičkim kablovima nadzemnih i podzemih
(UGC, ADSS i OPGW ) na svim naponskim nivoima,

-        izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije (elektroinstalacije jake i slabe struje),

-        izvođenje radova na elektroenergetskim objektima svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-        izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za saobraćajnju ifrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastrukturu),

-        izvođenje radova na sistemima zaštite, upravljanja, mjerenje, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el.energije,

-        izvođenje radova na sistemima besprekidnog napajanja za potrebe telekom operatera kao i ostalih kupaca,

-        izvođenje radova na električnim instalacijama u industrijskim i energetskim objektima (uključivo i instalacije sistema automatskog upravljanja).

203

''ELING-INŽINJERING'' d.o.o. Teslić, sa sjedištem na adresi Svetog Save broj 87/A, Teslić

Ovlaštenje važi do 18.01.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova,
i to:

-     elektroinstalacijski radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

204

''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Goraždanska broj 80, Zenica

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-     radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija.

205

''EKO TEH'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Reljevska do broja 48, Sarajevo - Novi Grad

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

206

CONING d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Radnička
broj 70 A, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:

-     radovi na izvođenju zvučnih barijera zaštite od buke.

207

''TELINVEST'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ejuba Ademovića broj 4, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).

 

208

''MIG ELEKTRO''  d.o.o. Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Radnička ulica broj 9, Mrkonjić Grad

Ovlaštenje važi do 13.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-  izvođenje elektromontažnih radova (jaka struja) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

209

NEIR, d.o.o., sa sjedištem u ulici Vukovarska broj 148, Split, (Grad Split), Republika Hrvatska,

Ovlaštenje važi do 28.11.2020. godine.

zaštita, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

210

UNIS Telekom d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Dr. Ante Starčevića broj 50, Mostar

Ovlaštenje važi do 15.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   elektroinstalacijski i Tk radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

211

''ALMY-GRADNJA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Vrandučka bb, Pečuj, Zenica

Ovlaštenje važi do 12.02.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: 

-     ceste (donji stroj),

-     propusti,

-     potporne konstrukcije i

-     pripremni radovi.

-  područje hidrotehnike: 

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

212

''TERMOELEKTRO'' d.o.o., Brčko distrikt, sa sjedištem na adresi Bulevar mira broj 1, Brčko, Brčko distrikt,

Ovlaštenje važi do 16.3.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:

-  područje nafte i gasa uključujući radove na izvođenju rafinerije za naftu i petrohemijska postrojenja.

213

MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o., sa sjedištem na adresi Samoborska cesta broj 145, Zagreb

Ovlaštenje važi do 26.3.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:

-  izgradnja procesnih postrojenja i objekata za skladištenje,

-  izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija,

-  plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema),

-  izgradnja rezervoara (plinskih, naftnih i derivatskih),

-  izrada i montaža posuda pod pritiskom,

-  izvođenje radova u oblasti industrijskih građevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi i skladišni terminali).

214

''PAPILON'' d.o.o. Čelić, sa sjedištem na adresi Abdulaha Kovačevića broj 89, Čelić,

Ovlaštenje važi do 12.4.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: 

-     ceste (donji i gornji stroj ) i odvodnja cesta,

-     propusti,

-     potporne i obložne konstrukcije

-     mostovi.

-   područje hidrotehnike:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka,

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda.

 

215

d.o.o. ''I-SELIMOVIĆ'' Cazin, sa sjedištem na adresi Polje broj 15, Polje, Cazin,

Ovlaštenje važi do 16.3.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (donji i gornji stroj)

216

Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul. Marka Marulića br. 2
+387 33 655 531

13.06.2013.

produžava se
do 14.01.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

217

''EURO PROST'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u ulici Srednja Miričina bb, Gračanica

Ovlaštenje važi do 20.3.2021. godine.

izvođenje električnih dizala i pokretnih stepenica kao pojedinih specifičnih radova, na građevinama visokogradnje.

218

''AME'' d.o.o. Breza, sa sjedištem na adresi Branilaca grada bb, Breza

Ovlaštenje važi do 12.4.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-  područje niskogradnje: 

-  ceste (gornji i donji stroj) i

-  potporne konstrukcije.

-  područje hidrotehnike:

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

219

''OKAC'' d.o.o. Goražde, sa sjedištem na adresi Ferida Dizdarevića bb, Goražde

Ovlaštenje važi do 12.4.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj) i

-  odvodnja cesta.

220

''PAPILON'' d.o.o. Čelić, sa sjedištem na adresi Abdulaha Kovačevića broj 89, Čelić

Ovlaštenje važi do 3.6.2022. godine.

građenje/izvođenja iz područja visokogradnje, i to:

-     pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi i

-     građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine.

221

''ZT TEHNOZAŠTITA'' Mostar, d.o.o., sa sjedištem na adresi Biskupa Čule bb., Mostar,

Ovlaštenje važi do 11.6.2022. godine.

izvođenje KGH instalacija kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-     sistema za grijanje i

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

222

d.o.o. ''KOV-GRAD'' Bužim, sa sjedištem na adresi Mrazovac broj 326, Mrazovac, Bužim

Ovlaštenje važi do 30.5.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (donji i gornji stroj),

-     odvodnja cesta,

-     propusti,

-     potporne konstrukcije.

223

''CLIMA-TRADE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića broj 301, Sarajevo - Ilidža,

Ovlaštenje važi do 27.5.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to:

-     uvođenje/postavljanje opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju.

224

''KLAUS LEHMANN GmbH'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem na adresi Grabovac bb., Gračanica,

Ovlaštenje važi do 15.6.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja elektroenergetike, i to:

-     uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

225

Electra d.o.o. Sarajevo
ul. Porodice Ribar br. 43
+387 33 711 870

31.07.2013.

produžava se
do 26.10.2020. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (električne instalacije slabe i jake struje, sistemi automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja)

226

D.O.O. ''SAGRA'' Gračanica, sa sjedištem na adresi Stjepan Polje bb, Gračanica,

Ovlaštenje važi do 16.3.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

građevinsko - zanatski radovi.

227

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb, (Poduzetnička zona 1), Zenica,

Ovlaštenje važi do 14.6.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija u industriji.

228

''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo

sa sjedištem na adresi Borak broj 2

Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 21.7.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  mostovi i

-  tuneli (izuzev elektro i mašinskog dijela izvođenja).

229

TELEFONGRADNJA d.o.o.
Sarajevo, Hadžići, 
ul. Donji Hadžići b.b.
+387 33 423 626

19.08.2013.

produžava se
do 05.04.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje kanala i bušenje trupa puta

230

ENERGOCONTROL
ZAGREB d.o.o.
ul. Kovinska br. 30
Zagreb, Republika Hrvatska
+385 1 34  363 33

29.08.2013.

produžava se
do 05.08.2021. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnje opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme) za:
- sisteme upravljanja u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme električnih zaštita u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme uzbude u elektranama i energanama,
- sisteme turbinske regulacije u hidroelektranama,
- sisteme istosmjernog i izmjeničnog napajanja u elektranama,
- sisteme mjerenja i obračunskih mjerenja u elektranama,
- sisteme upravljanja i nadzora rasvjete, grijanja i hlađenja.

231

A&S GIFIKS d.o.o. TOMISLAVGRAD, sa sjedištem na adresi Zaobilaznica broj 041, Tomislavgrad,

Ovlaštenje važi do 20.7.2022. godine.

izvođenje hidroizolacijskih radova (radovi na zaštiti od vlage i vode) kao pojedinih specifičnih radova.

 

232

Ludwig Pfeiffer GmbH, sa sjedištem na adresi Lilienthalstrabe 33, Kassel,

Ovlaštenje važi do 22.7.2022. godine.

građenje građevina iz područja hidrotehnike,
i to:

-  objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi, odnosno:

-  građevinsko-zanatski radovi,

-  radovi na uvođenju hidromašinskih instalacija,

-  radovi na uvođenju elektro instalacija i

-  hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

233

''PRIJEDORPUTEVI'' a.d. Prijedor, sa sjedištem na adresi Ulica 27. juna broj 17, Prijedor

Ovlaštenje važi do 21.7.2022. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (donji i gornji stroj),

-     mostovi,

-     vijadukti,

-     potporne konstrukcije i

-     propusti.

234

''MOUNTAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Binježevo bb, Sarajevo, Hadžići,

Ovlaštenje važi do 11.8.2022. godine.

izvođenje KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-     sistema za grijanje i

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

235

''ĐOGIĆ'' d.o.o. Prozor, sa sjedištem na adresi Magistrala bb, Prozor-Rama,

Ovlaštenje važi do 27.7.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (donji i gornji stroj).

236

''VODO-INS'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi II Tuzlanske brigade broj 66, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 11.8.2022. godine.

izvođenje KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-   sistema za grijanje i

-   opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

237

D.o.o. ''BC-GRADNJA'' Bosanska Krupa, sa sjedištem na adresi Otočkih heroja broj 15, Bosanska Otoka, Bosanska Krupa

Ovlaštenje važi do 12.8.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  propusti,

-  potporne konstrukcije.

238

''KLAUS LEHMAN GmbH'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem na adresi Grabovac bb, Gračanica,

Ovlaštenje važi do 12.8.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-  TS i SN postrojenja, i to: uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

239

''ROADING'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem na adresi Sprečanski put b.b., Gračanica,

Ovlaštenje važi do 27.9.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  unutrašnja i vanjska odvodnja cesta,

-  potporne i obložne konstrukcije,

-  mostovi i

-  propusti.

240

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 27.9.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka,

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda i drenažni sistemi.

241

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 27.9.2022. godine.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-  izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje,

-  izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

242

MGBH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Lužansko polje broj 7, Sarajevo, Ilidža

Ovlaštenje važi do 27.9.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

243

''UMEL DALEKOVODMONTAŽA'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Oslobodilaca broj 2, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 10.10.2022. godine.

-    građenja građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-   DV i TS svih naponskih nivoa, objekata u TS, te nisko naponskih mreža i to: konstruktivno-montažni radovi, elektro-montažni radovi i građevinski radovi,

-   izvođenje svih radova na elektroenergetskim kablovima i optičkim kablovima (OPGW, ADSS i UGC) nadzemnim i podzemnim na svim naponskim nivoima.

-    izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to: elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.

-    izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: pripremni radovi na građevini.

244

ELCOR d.o.o. Grude, sa sjedištem na adresi Franje Tuđmana broj 88, Grude,

Ovlaštenje važi do 12.8.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-     elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme na elektroenergetskim postrojenjima.

 

245

''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Goraždanska broj 80, Zenica

Ovlaštenje važi do 22.11.2022. godine.

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-  plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema).

 

246

''ALMY-TRANSPORT'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Bistua Nuova do broja 17, Zenica

Ovlaštenje važi do 18.11.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     propusti,

-     potporne konstrukcije.

 

247

''CLIMA-TRADE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Džemala Bijedića broj 301, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 18.11.2022. godine.

izvođenje KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:

-     sistema za grijanje i

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

 

248

''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar,

Ovlaštenje važi do 2.5.2023. godine.

izvođenje mašinskih KGH instalacija kao pojedinih specifičnih radova na građevini,
i to:

-       sistema za grijanje i

-       opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

249

Društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge ''AGI'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem u ulici Živašnica bb do broja 50, Podorašac, Konjic,

produžava se do 25.4.2022. godine.

Područje saobraćajne infrastrukture sa pratećim objektima:

-  radovi na izvođenju cesta,

-  radovi na izvođenju inženjerskih objekata na cestama: propusti (prolazi do 5m) i potporne konstrukcije i

-  radovi na izvođenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.

Područje komunalne hidrotehnike:

-  radovi na izvođenju vanjskih vodovodnih i kanalizacionih mreža i

-  radovi na uređenju vodotoka.

250

DOO ''GALEB INTERNACIONAL'' Istočno Novo Sarajevo,
sa sjedištem na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 63, Istočno Sarajevo,
Istočno Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 16.11.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:

-     elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

 

251

PUTOVI d.o.o. GRUDE, sa sjedištem u Ružići b.b., Grude,

produžava se do 27.03.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, što podrazumjeva:

gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolazi, propusti i potporne konstrukcije). 

252

''Elko-Marić'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Maršala Tita broj 294, Mostar,

Ovlaštenje važi do 18.11.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine (elektroenergetika i automatika), i to:

-  elektromontažni radovi na elektroenergetskim objektima (jaka i slaba struja), uključivo poslove javne rasvjete kao dio električnih instalacija,

-  izvođenje radova na VN, SN i NN transformatorskim stanicama i kablovskim instalacijama nadzemnih (DV) i podzemnih vodova,

-  izvođenje radova na instalacijama jake i slabe struje područje visokogradnje,

-  izvođenje radova u oblasti automatike (pripadajući odgovarajući programibilni logički kontroleri), centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,

-  izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije (elektroinstalacije jake i slabe struje),

-  izvođenje radova na elektroenergetskim objektima svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja
(TS, razvodna postrojenja),

-  izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za saobraćajnu infrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastrukturu),

-  izvođenje radova na sistemima zaštite, upravljanja, mjerenje, signalizacije, prijenosa i distribucije el. energije,

-  izvođenje radova na sistemima besprekidnog napajanja,

-  izvođenje radova na električnim instalacijama u industrijskim i energetskim objektima (uključivo i instalacije sistema automatskog upravljanja).

 

253

''STRABAG'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 11, Objekt B, Sarajevo, Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 21.11.2022. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje: 

-     ceste,

-     mostovi,

-     tuneli (uključujuči elektro i mašinske instalacije),

-     vijadukti,

-     nadputnjaci,

-     podputnjaci

-     potporne konstrukcije i

-     propusti.

-  područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-  građevinsko - zanatski radovi i

-  instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-  mašinskih (KGH),

- vodovoda i kanalizacije i 

- elektro instalacija.

254

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo,

produžava se do 02.05.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumjeva

uvođenje/postavljanje:

-      električnih vodova i opreme jake i slabe struje naponskog nivoa do 0,4 kV.

255

INT BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne broj 7, (zgrada Importanne centar), Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 29.4.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:

-  elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.

 

256

''KRISTAL'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem na adresi Magistralni put b.b., Živinice,

Ovlaštenje važi do 1.5.2023. godine.

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

 

257

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Mula Mustafe Bašeskije broj 10, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad,

Ovlaštenje važi do 16.5.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje: mostovi,

-   područje visokogradnje: građevinsko - zanatski radovi.

258

''EURO - ASFALT'' Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo, Novi Grad,

produžava se do 23.6.2022. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-            42.11 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze,podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije) i 

-            42.13 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju mostova uključujući vijadukte i gradnju tunela,izuzev: elektro i mašinskog dijela izvođenja tunela.

259

''KOMING-PRO'' d.o.o. Gradiška, sa sjedištem na adresi Ulica Vidovdanska b.b., Gradiška,

Ovlaštenje važi do 15.6.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-        elektroinstalacijski  i TK radovi (slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme .

260

''STRABAG'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 16.03.2021. godine.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

-        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

261

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo - Centar

Ovlaštenje važi do 16.6.2023. godine.

''BBM'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Branislava Đurđeva broj 6, Sarajevo - Centar, ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-  područje niskogradnje: 

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     odvodnja cesta,

-     mostovi,

-     tuneli (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja),

-     vijadukti,

-     nadputnjaci,

-     podputnjaci,

-     potporne konstrukcije i

-     propusti.

-   područje visokogradnje:

-     građevinsko - zanatski radovi i

-     instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-  mašinskih (KGH),

-  vodovoda i kanalizacije i 

-  elektro instalacija.

262

''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem na adresi Lučina b.b.

Ovlaštenje važi do 13.4.2023. godine.

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

263

''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16, Sarajevo, Ilidža

Ovlaštenje važi do 25.3.2023. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:

-        građevinsko - zanatski radovi te

-        instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-        mašinskih (KGH),

-        vodovoda i kanalizacije i 

-        elektro instalacija.

264.

''General Engineering'' d.o.o., sa sjedištem na adresi Vilsonovo Šetalište broj 6, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 15.6.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-     izvođenje električnih instalacija (jake i slabe struje, sistema automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja).

265

''TOM-CAT''d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Izeta Sarajlića broj 44, Tuzla.

produžava se do 11.09.2019. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-        područje niskogradnje:

-        pripremni i zemljani radovi,

-        donji stroj cesta,

-        drenažni sistemi i

-        potporne konstrukcije.

-        područje visokogradnje:

-           građevinsko-zanatski radovi.

266

''JATA GROUP'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem na adresi Potpeć, b.b., Srebrenik,

Ovlaštenje važi do 15.5.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-     hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-     vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-     vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

267.

''LIVNOPUTOVI'' d.o.o. Livno, sa sjedištem na adresi Gabrijela Jurkića broj 8A, Livno,

Ovlaštenje važi do 29.5.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:

-     područje niskogradnje: 

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  odvodnja cesta (unutrašnja i vanjska),

-  potporne konstrukcije,

-  propusti.

-     područje hidrotehnike:

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

268

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 22.7.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: radovi na izvođenju antikorozivne zaštite.

269

''GEOSONDA'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem na adresi Masarykova broj 66A, Zenica

Ovlaštenje važi do 21.3.2023. godine.

-  izvođenje pojedinih specifičnih geotehničkih radova na građevini, i to: sve vrste injektiranja, izrada šipova i sidara.

-  izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

270

''ORMAN'' d.o.o. Kiseljak, sa sjedištem na adresi Žrtava domovinskog rata bb, Kiseljak,

Ovlaštenje važi do 25.7.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste (gornji i donji stroj),

-  propusti,

-  mostovi,

-  potporne i obložne konstrukcije,

-  pripremni građevinski radovi za cjevovode.

271

''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 3, Sarajevo - Novo Sarajevo,

 produžava se do 29.9.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine), mašinski radovi, što podrazumjeva uvođenje -postavljanje instalacija:

-        sistema za grijanje,

-        opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

272

KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Kočine broj 198A, Mostar,

Ovlaštenje važi do 29.7.2023. godine

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.

273

d.o.o. ''HODURNIK'' Cazin, sa sjedištem na adresi Ćoralići broj 246, Ćoralići, Cazin

Ovlaštenje važi do 1.8.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj).

 

274

IVICOM Consulting d.o.o., sa sjedištem na adresi Damira Tomljanovića Gavrana broj 11, Zagreb (Grad Zagreb),

Ovlaštenje važi do 12.8.2023. godine

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-    izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).

275

GP ''ŽGP'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Dolina broj 11, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 16.8.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje, i to:

-   vijadukti,

-   mostovi,

-   nadputnjaci,

-   podputnjaci,

-   tuneli (izuzev elektro i  mašinskog dijela izvođenja).

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to: građevinsko zanatski radovi.

 

276

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''MIKAR'' Bijeljina, sa sjedištem u ulici Njegoševa broj 57, Bijeljina,

produžava se do 27.10.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   radovi na izvođenju antikorozivne zaštite.

277

H.P. INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb., Mostar,

produžava se do 11.9.2022. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-     Područje niskogradnje:

-   autoceste, brze ceste i magistralne ceste (gornji i donji stroj),

-   mostovi,

-   tuneli (izvođenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),

-   potporne konstrukcije,

-   propusti,

-   vijadukti i

-   izvođenje elektro radova na gore pobrojanim građevinama.

-   Područje visokogradnje:

-   građevinski i građevinsko zanatski radovi,

-   instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-        vodovoda i kanalizacije,

-        mašinskih (KGH) i 

-        elektro instalacija.

278.

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

 

produžava se do 16.07.2022. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje
što podrazumjeva:

-   izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacijskih mreža.

279

''NEIMARI'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering, izgradnju i promet Sarajevo, sa sjedištem u ulici Pijačna br. 70,

produžava se do 15.12.2022. godine.

zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

280

''MIBRAL'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Srebrenička broj 1, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Ovlaštenje važi do 19.8.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike,
i to:

-   područje niskogradnje, i to:

-   ceste (gornji i donji stroj),

-   odvodnja cesta,

-   propusti,

-   mostovi,

-   potporne konstrukcije i

-   radovi na vanjskom uređenju.

-   područje hidrotehnike, i to:

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

281

ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge, sa sjedištem u ulici grada Vukovara broj 284, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

produžava se do 10.12.2022. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-        elektroinstalacijski i komunikacijski radovi (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije  i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme).

282

''MG MIND'' d.o.o. Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Podbrdo b.b., Podbrdo, Mrkonjić Grad,

Ovlaštenje važi do 2.9.2023. godine

građenje/izvođenje radova iz područja niskogradnje, i to:

-     ceste (gornji i donji stroj), odvodnja cesta, potporne konstrukcije, mostovi i propusti, kao pojedini dijelovi građevine i

-     radovi na izvođenju horizontalne i vertikalne signalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

283.

''DOBOJPUTEVI'' D.D. DOBOJ JUG, sa sjedištem na adresi Usorska broj 130, Matuzići, Doboj Jug,

Ovlaštenje važi do 29.7.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj).

284.

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb,
Mostar,

Ovlaštenje važi do 1.5.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

 

285.

''DTQ'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Lužansko polje broj 7, Sarajevo, Ilidža,

Ovlaštenje važi do 26.7.2023. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

286.

''BULJAN CESTE'' d.o.o. Kreševo, sa sjedištem na adresi  Troska b.b., Kreševo,

Ovlaštenje važi do 2.9.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,

-   postavljanje sigurnosnih i zaštitnih ograda uz cestu te izrada zvučnih barijera (zaštita od buke).

 

287.

''WINNER PROJECT'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne broj 47A, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo

Ovlaštenje važi do 16.8.2023. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

288.

''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi  Borak broj 2, Sarajevo, Sarajevo - Centar,

Ovlaštenje važi do 19.8.2023. godine.

radovi na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi).

289.

''AZVIRT'' Limited Liability Company, sa sjedištem na adresi 2231-2232 Nobel Avenue, okrug Khatai, Grad Baku, Azerbejdžan

Ovlaštenje važi do 2.9.2023. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-  ceste,

-  mostovi,

-  tuneli - (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja),

-  vijadukti,

-  nadputnjaci,

-  podputnjaci,

-  potporne konstrukcije i

-  propusti.

290.

''STRUKTURA'' d.o.o. Jajce, sa sjedištem na adresi
Skela b.b., Jajce.

Ovlaštenje važi do 2.9.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike,
i to:

-   područje niskogradnje, i to: mostovi, vijadukti, nadputnjaci, podputnjaci, propusti i potporne konstrukcije.

-   područje hidrotehnike: hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.

 

291.

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Mula Mustafe Bašeskije broj 10, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad

Ovlaštenje važi do 2.9.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-  vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.

-  vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

 

292.

''AMITEA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Bišće polje b.b., Mostar

Ovlaštenje važi do 19.8.2023. godine.

pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-   donji stroj cesta,

-   odvodnja cesta,

-   potporne i obložne konstrukcije,

-   propusti i mostovi.

pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike:

-   vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

-   vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

-   hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija.

pojedinih specifičnih radova na građevini:

-   pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala),

-   oprema na cesti.

 

293.

''INŽINJERING 1'' d.o.o. Jelah, sa sjedištem na adresi Ljetinić broj 307, Jelah,

Ovlaštenje važi do 1.9.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-   mostovi,

-   propusti.

 

294.

''MRKONJIĆPUTEVI'' d.o.o. Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Podbrdo b.b., Mrkonjić Grad,

Ovlaštenje važi do 6.9.2023. godine.

-  ceste (gornji i donji stroj), odvodnja cesta, kao pojedini dijelovi građevine i

-  radovi na izvođenju horizontalne i vertikalne signalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

 

295.

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Mula Mustafe Bašeskije broj 10, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad

Ovlaštenje važi do 4.10.2023. godine.

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

296.

''BALEGEM'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem na adresi
ul. 6 Bataljona b.b., Gradačac

Ovlaštenje važi do 9.10.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:

-  hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

-  vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

 

297.

''ĐOGIĆ'' d.o.o. Prozor, sa sjedištem na adresi Magistrala b.b., Prozor-Rama,

Ovlaštenje važi do 10.10.2023. godine.

izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje .

298.

''ERING'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem na adresi Partizanska broj 8, Živinice,

Ovlaštenje važi do 9.10.2023. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:

-   izvođenje elektroinstalacijskih radova (jaka struja).

299.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Blažujski drum b.b.,
Sarajevo - Ilidža

Ovlaštenje važi do 17.10.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-  izvođenje elektromontažnih radova (jake i slabe struje) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).

300.

KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., sa sjedištem u ulici Fallerovo šetalište broj 22, Zagreb, (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

Produženo važenje ovlaštenja do

27.3.2023. godine.

građenje iz oblasti elektroenergetike, mašinstva, građevinarstva i hidrotehnike, i to:

-       izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije: hidroelektrane i termoelektrane - odnosi se isključivo na elektro instalacije jake i slabe struje i mašinske instalacije, kogeneracijska postrojenja, energane i vjetroelektrane,

-       izgradnja elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),

-       izgradnja procesnih postrojenja,

-       izgradnja postrojenja u industriji,

-       izgradnja elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu,

-       radovi na izvođenju sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el. energije,

-       radovi na izvođenju sistema automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,

-       radovi na izvođenju sistema automatskog upravljanja u industrijskim objektima,

-       radovi na izvođenju centara daljinskog nadzora i upravljanja u energetici,

-       radovi na izvođenju SCADA  sistema,

-       radovi na izvođenju sistema za upravljanje tržišnim aktivnostima za operatore prijenosnog i distributivnog sistema električne energije i plina,

-       radovi na izvođenju sistema za upravljanje poslovnim procesima na tržištu prirodnog plina za opskrbljivače i voditelje bilančnih skupina,

-       izgradnja postrojenja u željezničkom prometu, uključujući i elektrovučne podstanice, kontaktne mreže, sisteme za daljinsko upravljanje energijom i prometom, signalno - sigurnosne uređaje, putne prijelaze, telekomunikacijske sisteme, postrojenja za neprekidno napajanje, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, postojenja za predgrijavanje vagona, postojenja za grijanje skretnica,

-       radovi na izvođenju građevina za područje komunalne infrastrukture, uključujući i vodozahvate, pumpne stanice, objekte za tretman voda - odnosi se na hidromašinske i elektro instalacije,

-       radovi na izvođenju konstruktivnog dijela građevina visokogradnje,

-       radovi na izvođenju električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja),

-       radovi na izvođenju niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske kabelske instalacije,

-       radovi na izvođenju instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije (KGH).

301.

''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj, sa sjedištem na adresi Branilaca b.b., Kakanj,

Ovlaštenje važi do 7.10.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike,
i to:

-    područje niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj), mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, propusti i potporne konstrukcije.

-    područje hidrotehnike: hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).

 

302.

GD ''BIŠINA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Lacina broj 29, Mostar,

Ovlaštenje važi do 4.10.2023. godine

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

303.

''ENERGO SISTEM'' d.o.o. Brčko distrikt, sa sjedištem na adresi Dejtonska broj 141 A, Brčko, Brčko distrikt,

Ovlaštenje važi do 23.10.2023. godine

Izvođenje pojedinih dijelova:

-   izvođenje elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja),

-   izvođenje elektro instalacija jake i slabe struke iz područja niskogradnje i visokogradnje.

304.

''GORAŽDEPUTEVI'' d.d. Goražde, sa sjedištem na adresi 22. Maja b.b., Goražde,

Ovlaštenje važi do 7.11.2023. godine

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-   ceste (gornji i donji stroj), unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.

305.

''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Butmirska cesta broj 16, Sarajevo, Ilidža

Ovlaštenje važi do 17.10.2023. godine

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

306.

China State Construction Engineering Corporation Limited, sa sjedištem na adresi Sanlihe road broj 15, Haidian Distrikt, Peking, Narodna  republika Kina

Ovlaštenje važi do 26.11.2023. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:

-   područje niskogradnje (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja): 

-   ceste (gornji i donji stroj), mostovi, vijadukti,  nadputnjaci, podputnjaci, propusti, potporne konstrukcije i tuneli.

-   područje hidrotehnike: 

-   građevinsko - zanatski radovi,

-   hidrograđevinski/hidrotehnički radovi,

-   izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje,

-   izvođenje hidromašinskih instalacija.

-   područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-   građevinsko - zanatski radovi i

-   instalaterski radovi, i to uvođenje instalacija: mašinskih (KGH), unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i elektro instalacija jake i slabe struje.

 

307.

STRABAG AG, sa sjedištem na adresi Ortenburgerstrabe 27, Spittal an der Drau, Republika Austrija

Ovlaštenje važi do 26.11.2023. godine

građenje građevina iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje
(izuzev elektro i mašinskih instalacija), i to:

-     područje niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj), mostovi, vijadukti,  nadputnjaci, podputnjaci, propusti, potporne konstrukcije i tuneli.

-     područje hidrotehnike: građevinsko - zanatski radovi i hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.

-     područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine): građevinsko - zanatski radovi i uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

 

308.

''TOM-CAT'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi
Izeta Sarajlića broj 44, Tuzla,

Ovlaštenje važi do 26.11.2023. godine

-     pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: propusti i potporne konstrukcije.

-    pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to: građevinsko - zanatski radovi.

-     pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).

 

309.

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne bb
(Poduzetnička zona 1), Zenica,

Produženo važenje ovlaštenja do

22.5.2023. godine.

građenje građevina iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine),  i to:

-     građevinsko-zanatski radovi i

-     instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-        mašinskih (KGH),

-        vodovoda i kanalizacije i 

-        elektro instalacija.

310.

''JATA GROUP'' d.o.o. Srebrenik, sa sjedištem u ulici Potpeć bb, Srebrenik,

Produženo važenje ovlaštenja do

22.5.2023. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje,  i to:

-     ceste (gornji i donji stroj),

-     potporne i obložne konstrukcije i

-     propusti.

311.

''DŽENA'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici Hasana Kikića bb, Gradačac,

Produženo važenje ovlaštenja do

5.6.2023. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-   grubi građevinski i građevinsko - zanatski radovi i

-   radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

312.

''D-Inženjering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo - Novi Grad,

29.10.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj).