REGISTAR

(verzija: 10.8.2020 10:49)

Izdatih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti Nostrifikacije

 

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Broj ovlaštenja i datum izdavanja

Područje projektovanja za koje se daje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije

1

''ELECTROFORCE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Sumbul Avde broj 1, Sarajevo, Sarajevo - Centar.

 

UPI/03-23-2-177/19

Sarajevo, 20.6.2019. godine.

nostrifikacija elektro dijela investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, i to: projekti unutrašnjih i vanjskih instalacija građevina, projekti elektroenergetskih postrojenja.

2

''UNIVERZITET U ZENICI'', sa sjedištem na adresi Fakultetska broj 3, Zenica.

UPI/03-23-2-137/19

Sarajevo, 20.6.2019. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za oblast mašinstva, i to:

-    proizvodna tehnika,

-    procesna tehnika,

-    energetika,

-    KGH tehnika.

3

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Marije Bursać broj 4, Banja Luka

UPI/03-23-2-369/19

Sarajevo, 10.2.2020. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:

-    područje niskogradnje: projekti konstrukcija i projekti toplovoda - oblast mašinstvo,

-    područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine): mašinski (KGH) projekti, projekti arhitekture i projekti konstrukcija,

-    elektrotehnika: projekti automatskog upravljanja.

4

''SARAJ INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Skenderija broj 48, Sarajevo, Centar

 

 

 

 

 

UPI/03-19-2-88/20

od 8.6.2020. godine

 

 

 

 

 

nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, i to:

-    sistema zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja

-    sistema automatskog upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,

-    sistema električne zaštite u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,

-    sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim objektima,

-    projekte primarne elektro opreme (elektromontažni projekat) u elektroenergetskim postrojenjima visokog, srednjeg i niskog napona,

-    sistema niskonaponske instalacije jake struje,

-    sistema inteligentnih sistema u zgradama,

-    sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata i javne rasvjete,

-    sistema daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskih i industrijskih objekata.

5

ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU,  sa sjedištem u ulici Patriotske lige broj 30, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-317/15 AK

Sarajevo, 17.12.2015. godine

nostrifikacija arhitektonskog dijela investiciono - tehničke dokumentacije, i to za područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

6

''INPROS'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Huse Maslića broj 12, Mostar,

UPI/03-23-2-323/15 AK

od 28.12.2014. godine

nostrifikacija hidrotehničkog dijela investiciono - tehničke dokumentacije hidrograđevinskih objekata, i to:

-    objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),

-    objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenaže sistemi.

7

Mašinski fakultet Univerziteta 
''Džemal Bijedić'' u Mostaru, 
sjedište USRC ''Midhat Hujdur-Hujka'', 
+387 36 571 258

UPI/03-23-2-21/16 AK

od 17.03.2016. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva.

8

Institutu za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka, 
ul. Jug Bogdana bb, 

+387 51 326 064

UPI/03-23-2-248/11
od 31.10.2011.

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 31.10.2019. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:

-    oblast građevinarstvo (projekti konstruktivne faze u visokogradnji i niskogradnji),

-    oblast hidroinstalacija,

-    oblast elektroenergetike (projekti električnih instalacija u elektroenergetici), izuzev automatizacije u industrijskim objektima,

-    oblast mašinstvo (projekti KGH u visokogradnji).   

9

RUDARSKI INSTITUT d.d. 
ul. Rudarska br. 72, Tuzla
+387 35 281 232

UPI/03-23-2-278/11
od 24.11.2011.

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 30.12.2019. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije električnih instalacija u elektroenergetici - projekti unutarnjih i vanjskih elektroinstalacija.

10

RUDARSKI INSTITUT d.d. 
ul. Rudarska br. 72, Tuzla
+387 35 281 232

UPI/03-23-2-318/12 od 25.07.2012.

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 30.08.2020. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva.

11

COMEL d.o.o. Sarajevo
ul. Avde Smajlovića br. 37

UPI/03-23-2-343/12 AK
od 06.02.2013. godine

produženo važenje  ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 08.03.2021. godine.

nostrifikacija investiciono -  tehničke dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, i to:

-    projekti unutarnjih i vanjskih elektroinstalacija i elektroenergetskih postrojenja visokog, srednjeg i niskog napona

12

''General Engineering'' d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu -Centar, u ulici Vilsonovo Šetalište br. 6,

UPI/03-23-2-173/13 AK od 21.08.2013. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 26.9.2021. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, i to za projekte:

-    električnih instalacija, kontrola i upravljanje u industrijskim i elektroenergetskim objektima te sistema daljinskog nadzora i upravljanja.

13

''CLIMA TRADE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića br. 301,

UPI/03-23-2-290/13 AK

od 29.11.2013. godine produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 06.01.2022. godine.                              

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, i to:

-    projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti),

-    projekti iz područja KGH za građevine niskogradnje (tuneli i prateći objekti uz saobraćajnice) i

-    projekti iz područja toplifikacije.

14

''ZAVOD ZA VODOPRIVREDU'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Paromlinska br. 53 E/I,

UPI/03-23-2-296/13 AK

od 11.12.2013. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 20.01.2022. godine.               

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije hidrotehničkog dijela projekta hidrograđevinskih objekata, i to:

-    zaštitni objekti - nasipi, obaloutvrde, uređenja korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retenzije, crpne stanice za odbranu od poplava kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica,

-    objekti za odvodnjavanje, osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje, površinskih i podzemnih voda,

-    objekti za iskorištavanje vode za:

-    vodosnabdijevanje - vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari cjevovodi i pumpne stanice,

-    navodnjavanje - dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža,

-    plovidbu - plovni putevi, prevodnice, ustave i drugi pripadajući objekti i oprema,

-    objekti za uzgoj riba, rekreacioni bazeni i jezera,

-    objekti za zaštitu voda od zagađivanja - kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ispusti u prijemnik.

15

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo

UPI/03-23-2-30/18

od 13.3.2018. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, i to za sljedeća područja projektovanja:

-    arhitektura,

-    mašinstvo,

-    konstrukcija,

-    elektrotehnika i elektroenergetika (jaka i slaba struja),

-    hidrotehnika,

-    građevinski i saobraćajni projekti cesta i željezničkih pruga,

-    geotehnički projekti.

16

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Patriotske lige br. 30,

UPI/03-23-2-301/13 AK

od 02.12.2013. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 06.01.2022. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:

-    projekti iz područja geotehnike,

-    projekti konstrukcija:

-    građevinski projekti temeljenja (građevina niskogradnje i visokogradnje),

-    projekti konstrukcija visokogradnje (stambenih i nestambenih građevina) i

-    projekti konstrukcija niskogradnje (ceste, autoceste, željezničke pruge, propusti, mostovi, vijadukti, uzdignute ceste i tuneli),

-    projekti saobraćajnica,

-    projekti iz područja hidrotehnike:

-    projekti vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje,

-    projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije,

-    hidrotehničke građevine (izuzev elektro i mašinskog dijela):

-    brane, tuneli,

-    akumulacije i

-    energetska postrojenja,

-    regulacije vodotoka (obaloutvrde).

17

''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 254a,

UPI/03-23-2-9/14 AK

od 04.03.2014. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 11.4.2022. godine.

nostrifikacija konstruktivnog dijela projekta, investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti niskogradnje i visokogradnje.

18

''ELCOM'' Društvu sa ograničenom odgovornošću za procesnu automatiku i sistemski inženjering Tuzla, sa sjedištem u ulici M.M. Dizdara-Stupine B-2, Tuzla,

UPI/03-23-2-57/14 AK

od 08.04.2014. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 12.5.2022. godine.                              

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za područje elektroinstalacija-elektroenergetike, i to za projekte:

-    unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,

-    elektroenergetskih postrojenja i

-    industrijske automatike.

19

Electra d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Porodice Ribar broj 43, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-275/18

od 7.9.2018. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike (slaba struja i automatika), i to:

-    projekti elektro instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja,

-    projekti elektro instalacija slabe struje, telekomunikacija i sistema tehničke zaštite,

-    projekti sistema automatskog upravljanja, industrijske automatike i sistema daljinskog nadzora.

20

AD ''PROJEKT'' Banja Luka, sa sjedištem u ulici Veselina Masleša 1/IV, Banja Luka

UPI/03-23-2-98/14 AK

od 20.5.2014. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 20.5.2022. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:

-    arhitektonski projekat građevina niskogradnje i visokogradnje (kao i projekti unutrašnjeg i vanjskog uređenja),

-    projekat konstrukcija građevina niskogradnje i visokogradnje,

-    projekat instalacija vodovoda i kanalizacije (unutrašnje i vanjske instalacije) građevina niskogradnje i visokogradnje,

-    projekat električnih instalacija - elektroenergetika (unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija, elektroenergetskih postrojenja i industrijske automatike),

-    projekat mašinskih instalacija (za projekte energetskih građevina, projekte skladištenja i prenosa plinovitih i tekućih materija, projekte mašinskih instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije, rashladnu tehniku i obradu vode, projekte procesnih i ostalih postrojenja).

21

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske b.b., Mostar,

UPI/03-23-2-228/18

od 20.7.2018. godine

građevinski projekat cesta.

22

PETROLINVEST d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Tvornička broj 3, Sarajevo, Ilidža,

UPI/03-23-2-156/19

od 30.08.2019. godine

nostrifikacija mašinskog i elektro dijela investiciono - tehničke dokumentacije iz područja naftne, petrohemijske i procesne industrije.

23

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Mostar

UPI/03-23-2-112/14 AK

od 11.08.2014. godine

produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 18.9.2022. godine.

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije građevina: niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje, i to za područje konstrukcija i hidrotehničkog dijela projekta, i to:

-    građevinski projekti temeljenja i konstrukcija visokogradnje kao i niskogradnje i

-    oblasti hidrotehnike (projekti vodovoda i kanalizacije u visokogradnji, vanjski vodovod i kanalizacija, hidrotehničke građevine:

-    brane, tuneli, akumulacije, energetska postrojenja, regulacije vodotoka:

-    poplavne zone, mape rizika, obaloutvrde, melioracije:

-    odvodnjavanje i navodnjavanje i upravljanje vodama:

-    hidrologija i vodoprivredni sistemi).

24

''Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla,

UPI/03-23-2-103/19

Sarajevo, 26.4.2019. godine.

projekti konstrukcija iz područja viskogradnje (stambene i nestambene građevine).

25

Univerzitet ''Džemal Bijedić''
u Mostaru

UPI/03-23-2-113/19

Sarajevo, 26.4.2019. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, i to za sljedeća područja projektovanja:

-    konstrukcija,

-    hidrotehnika.

26

AKSA d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Lonđa 128b PC Roma II, Zenica,

UPI/03-23-2-60/15 AK

od 26.03.2015. godine

nostrifikacija arhitektonskog dijela investiciono - tehničke dokumentacije građevina visokogradnje.

27

''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Nova broj 26, Sarajevo - Centar,

UPI/03-23-2-131/15 AK

od 10.07.2015. godine

nostrifikacija mašinskog dijela investiciono - tehničke dokumentacije, i to za područje:

-    industrije nafte i gasa i

-    petrohemijske industrije.

28

''INTRADE ENERGIJA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 44, Sarajevo - Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-324/15 AK

od 30.12.2015. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije (energetskih sistema) iz oblasti mašinstva.

29

''HVAC DESIGN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trampina broj 10, Sarajevo - Centar

UPI/03-23-2-229/16 AK

Sarajevo, 16.08.2016. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, i to:

projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti).

30

''EDECO Group'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Vilsonovo Šetalište broj 9, Sarajevo - Novo Sarajevo,

UPI/03-23-2-179/16 AK

Sarajevo, 16.08.2016. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva,  i to:

-    projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti),

-    projekti iz područja KGH za građevine niskogradnje i

-    projekti iz područja toplifikacije.

31

''ES HYDROTECHNICS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Azize Šaćirbegović broj 128, Sarajevo - Novo Sarajevo.

UPI/03-23-2-199/14

Sarajevo, 26.10.2016. godine.

 

nostrifikacija konstruktivnog dijela (projekta konstrukcija) investiciono - tehničke dokumentacije hidrograđevinskih objekata.

32

 ''HVAC DESIGN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Trampina broj 10, Sarajevo - Centar,

Broj: UPI/03-23-2-229/16

Sarajevo, 16.8.2016. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva,  i to:

-    projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti).

33

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Broj: UPI/03-23-2-146/17

Sarajevo, 23.06.2017. godine

 

nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to za sljedeća područja projektovanja:

-    arhitektura,

-    mašinstvo,

-    konstrukcija,

-    elektrotehnika i elektroenergetika (jaka i slaba struja),

-    hidrotehnika,

-    građevinski i saobraćajni projekti.

34

Institut GIT d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Kojšino broj 29, Tuzla,

Broj: UPI/03-23-2-187/17

Sarajevo, 05.07.2017. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    projekti konstrukcija iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

35

Infra d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Derviša Numića broj 11 do 9, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,

Broj: UPI/03-23-2-70/19

Sarajevo, 5.4.2019. godine,

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    projekti konstrukcija (izuzev projekta konstrukcija hidrotehničkih i elektroenergetskih građevina).

36

''NAVITAS ENGINEERING&AUTOMATION'' Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting, i ispitivanje EES d.o.o., sa sjedištem u ulici Avde Sumbula broj 1, Sarajevo, Centar,

UPI/03-23-2-79/18

od 23.3.2018. godine               

za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    projekte sistema zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja,

-    projekte sistema automatskog upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,

-    projekte sistema električne zaštite u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,

-    projekte sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim objektima,

-    projekte primarne elektro opreme (elektromontažni projekat) u elektroenergetskim postrojenjima visokog, srednjeg i niskog napona,

-    projekte sistema niskonaponske instalacije jake struje,

-    projekte sistema inteligentnih sistema u zgradama,

-    projekte sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata i javne rasvjete,

-    projekte sistema daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskih i industrijskih objekata.

 

37

''Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla,

Broj: UPI/03-23-2-49/19

Sarajevo, 8.3.2019. godine

nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

-    mašinstvo, smjer: proizvodno mašinstvo i energetika.

-    elektrotehnika, smjer: elektroenergetika.