Sarajevo, 05.05.2020. godine

 

REGISTAR O PRIVREDNIM I DRUGIM PRAVNIM LICIMA KOJIMA SU IZDATA OVLAŠTENJA ZA

OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

 

R.B.

NAZIV I SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA

BROJ RJEŠENJA I DATUM IZDAVANJA OVLAŠTENJA

VRSTA STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ZA KOJE JE IZDATO OVLAŠTENJE

POPIS I STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH

(priloženo u podnesku)

PROMJENE BITNE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA NA PROSTORNOM PLANIRANJU

1.

Eco Plan d.o.o. Mostar, ul.Ante Starčevića br.3

Tel.036 397 400

Fax. 036 397 410

E_mail: eco-plan@eco-plan.ba

UPI-02-23-2-197/07 F.Š. od 31.10.2017. godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

dr.sci. Borislav Puljić dipl.ing.arh.,

Martina Penava dipl.ing.arh.,

Mirela Šetka Prlić dipl.ing.građ. – opći smjer,

Danijela Mandić dipl.ing.građ. – opći smjer,

Marijan Radić dipl.ing.ele.–odsjek energetski

Draženka Puljić dipl.oec.

Dostavljena dokumentacija za 14 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove

2.

Ipsa institut d.o.o. Sarajevo, ul. Put života bb

Tel. 033 276 340

Fax. 033 276  355

E-mail.ipsage@bih.net.ba

UPI-02-23-1-181/08  F.Š. od 06.09.2018. godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Lejla Hajro dipl.ing,arh.

Muminović Adi dipl.ing,arh.

Lejla Hadžović dipl.ing.građ-odsjek hidro

Elvir Alić dipl.ing.građ.-odsjek saobraćaj

Hamid Lihić dipl.ing.ele.-odjek energetski

Šikalo Amira dipl.ecc.

Dostavljena dokumentacija za 8 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove

3.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka d.d.o.

ul. Petra I Karađorđeviđa br. 92

Banja Luka

Tel. 051 326 064

Fax. 051 326 064

E_mail: izg@teol.net

UPI-02-23-2-104/11 F.Š. od 06.06.2016. godine

 

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Nataša Grgić dipl.ing.arh.

Tatjana Udovičić dipl.ing.arh.

Nevenko Samouković  dipl.ing.građ.- smjer hidro

Slobodan Berić dipl.ing.građ – smjer saobraćaj

Boško Mijatović dipl.ing.ele.-smjer energetike

Danijel Ivić dipl.ecc.

 

 

4.

Urbis centar d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 101 A

Tel. 051 223 – 960

Fax. 051 223 – 962

E_mail : office@urbiscentar.com

UPI – 02-23-2-264/10 F.Š. od 31.08.2015. godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Mrđa-Badža Snežana dipl.ing.arh.

Sinadinović Mirjana dipl.ing.arh.

Borislavljević Vladimir dipl.ing.saob.

Brankica Mićić – Malović  dipl.ing.ele.

mr.sc.Stejpanović Risto dipl.ing.građ.

Milinković Dragana dipl.ecc.

 

5.

„PROJEKT“ A.D. Banja Luka,

Ul.Veselina Masleše br. I/4

Tel. 051 233 260

Fax. 051 233 298

E_mail: projekt@inecco.net

 

UPI-02-23-2-34/11 F.Š. od 30.05.2016.godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Todoorović Drago  dipl.ing.arh.

Vujatović  Stojan dipl.ing.arh.

Mileva Šetka-Tošić dipl.ing.saob.

Mirjam Milojević-Savić dipl.ing.građ.-smjer hidro

Zora Pilipović-Bašić dipl.ing.ele- smjer energetika

Danijela Pandurević dipl.ecc.

Dostavljena dokumentacija za 7 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove

6.

JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. ,Zenica, ul. Mehmedalije tarabara br.15

Tel.032 241 180, 402 245

Fax.032 242 596, 403 963

e_mail: ze.plan@bih.net.ba

UPI-02-23-1-382/12 F.Š. od 04.09.2018.godine

Detaljni planski dokumenti

Sonja Kulenović (Mihailović) dipl.ing.arh.

Ljela Brljevac dipl.ing.arh.

Mujezinović – Hadžić Sadbera dipl.ing.građ-odsjek saobraćaj

Begzada Krivić (Hrvić) dipl.ecc.

 

7.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

ul. Patriotske lige br.30

71000 Sarajevo

tel. 033 226 534

fax. 033 213 494

e_mail : arh.f.sa@bih.net.ba

UPI-02-23-2-150/14 F.Š. od 14.01.2020.godine

Detaljni planski dokumenti

Dr. Nihad Čengić dipl.ing.arh.

Dr. Jasenka Čakarić dipl.ing.arh.

Dr. Nasiha Pozder dipl.ing.arh.

Dr. Pavle Krstić dipl.ing.arh.

 

Dostavljena dokumentacija za 6 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 4 koji ispunjavaju uslove

8.

Tehno-biro d.o.o. Tuzla

Ul. Bosne Srebrne br.127

Tel 035 703 074 ; 061 152 355

 

UPI-02-23-2-84/15 F.Š. od 16.04.2020.godine

Detaljni planski dokumenti

Rešidbegović  Sead dipl.ing.arh.

Žunić Jusuf dipl.ing.arh.

Sunita Oppitz (Kvakić) dipl.ing.arh.

Began Babić dipl.ing.građ. – konstruktivni smjer

 

 

9.

Ening d.o.o. Livno,

Ul. Vukovarska br. 2

UPI-02-23-2-151/15 F.Š. od 03.06.2015.godine

Detaljni planski dokumenti

Julijana  Tičinović - Ivanda dipl.ing.arh.

Predrag Kostovski dipl.ing.arh.

Dubravko Ljubičić dipl.ing.arh.

Franjo Marinčić dipl.ecc.

 

10.

Javna ustanova

Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Banja Luka,

ul. Save Mrkalja br 16

Tel  051 244 244

Fax 051 244 246

e_mail : info@iugers.com

UPI-02-23-1-310/15 F.Š.

od 23.12.2015. godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Jelena Bojanić  dipl.ing.arh.

Nataša Zrnić-Mandić  dipl.ing.arh.

Milka Mijatović dipl.ing.građ. – smjer opći

Ljubica Kesić Marković dipl.ing.građ.- smjer opći

Nataša Tomović dipl.ing.ele.- smjer energetski

Slavica Popović - Mirković dipl.ecc.

Dostavljena dokumentacija za 7 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove

11.

TING d.o.o. Žepče

ul. Kulina bana b.b.

72 230Žepče

Tel. 032 881 451

Fax. 032 880 244

UPI-02-23-1-116/16 F.Š. od 10.05.2016.godine

Detaljni planski dokumenti

Ljubiša Lučić dipl.ing.arh.

Rifet Osmanović dipl.ing.arh.

Antun Antukić dipl.ing.ele.

Martina Zekić mr.građ.

 

12.

„INSTITUT IGH“ d.d.

ul. Janka Rakuše  br.1

10 000  Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 1 6125 125

Fax. +385 1 6125 401

e_mail : igh@igh.hr

UPI-02-23-2-388/17 F.Š.  od 20.12.2017.godine

Detaljni planski dokumenti

 

Berislav Krtalić   dipl.ing.arh.

Darija Maletić-Mirko  dipl.ing.arh.

Natalija Mavar  dipl.ing.arh.

Sanja Šaban dipl.ing.arh.

 

Dostavljena dokumentacija za 8 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 4 koji ispunjavaju uslove .

13.

JURCON PROJEKT d.o.o.

ul. Gatalovečka  br.4a

10 000  Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 1 30 12 206

Fax. +385 1 30 97 940

e_mail  jurconprojekt@jurconprojekt.hr

UPI-02-23-1-176/19 F.Š.  od 25.07.2019..godine

Prostorni i urbanistički planovi

Detaljni planski dokumenti

Tito  Kosty  dipl.ing.arh.

Jelena Luketa dipl.ing.arh.

Zdravko Jurčec dipl.ing.građ.

Gordan Kanižaj dipl.ing.stroj.

Gordan Maček dipl.ing.prom.

Alma Juran dipl.ecc.

Dostavljena dokumentacija za 7 stručnih  osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6  koji ispunjavaju uslove .

14.

„Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići, ul. Mehmed Paše Sokolovića b.b. „ZPP“ PP-11

Tel.  032 878 381

Fax. 032 878 335

e_mail : stilprojekt@bih.net.ba

UPI-02-19-1-45/20 F.Š. od 19.03.2020.godine

Detaljni planski dokumenti

Ćurić Husein  dipl.ing.arh.

Jasmin Halilović dipl.ing.arh.

Dario Đonlić  dipl.ing.građ.

Emir Huremović  dipl.ing.građ.