bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Obavijest - zaštita nacionalnih spomenika - PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE

Objavljeno: 14.8.2019. Obavijest
 
- Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 30/19 od 8.5.2019. godine

Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 298/2019 od 24.4.2019. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za  dodjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/19) je ocijenila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:
 
PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE KRITERIJE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA  
1 Općina Drvar sanacaija Titove pećine ne ispunjava opće
uvjete, nije dostavljen obrazac 2 u el formi, ima dospjelih a neplaćenih poreznih obveza
2 MIZ Gradačac restauracija i konzervacija džamije
Husejnije
ne ispunjava opće
uvjete-nedostaju predmjer i predračun, financijski plan i izjava o urednom
ispunjavanju obveza
3 Svetište Majke Božije Olovo sanacija crkve UBDM ne ispunjava opće
uvjete-nedostaju financijski plan, uvjerenje o plaćenim obvezama, izjava o urednom ispunjavanju obveza (nisu utrošena sredstva od prošle godine)