bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Poziv za dostavljanje ponuda (Nabavka radova) BEEP-P143580-NCB-45-W-16-FBIH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)
 
 
Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj zajma/ broj kredita / broj donacije: Broj kredita 5393-BA; br.  5538-BA
 
Naziv ugovora:  Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektu:
O.Š. Gazi Ferhad-beg, Tešanj
BEEP-P143580-NCB-45-W-16-FBIH
 
Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz Ugovor o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena prema ugovoru za nabavku radova za: Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu O.Š. Gazi Ferhad-beg, Tešanj.
 
Zeničko-dobojski kanton namjerava  da aplicira za kreditna sredstva kod  Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energijske efikasnosti na objektima
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od adaptacije javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarenja energetske efikasnosti koji općenito obuhvataju arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta uključuju zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 335 m2, 57 komada), termo izolacija fasade (cca. 970 m2), ugradnju gromobranskih instalacija, zamjenu pokrova (cca 850 m2), ugradnja termoizolacije tavana (cca 710m2), te zamjena kotla novim na pellet uz balans sitema sa ugradnjom termostatskih ventila.
 
Kvalifikacioni zahtjevi:
  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza
 
  1. Minimalan prosječni godišnji obim građevinskih radova u protekle tri (3) godine mora biti minimalno 1.630.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2014 – januar 2017);
 
  1. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 260.000,00 KM u period između 01. janura 2012 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 180.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i ulaznih vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 80.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;
 
  1. Proces nabavke će biti izvršen prema procedure Svjetske banke (NCB - National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
 
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na adresu navedenu ispod ovog poziva i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9.00h do 15.00h na adresi datoj u daljem tekstu.
 
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnim jezicima uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 
  1. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije do 01.08.2017.godine u 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi 01.08.2017.godine u 12.05 h.
  2. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 5.000,00 KM.
  3. Gore pomenuta adresa je:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
(II sprat, soba 210)
Tel: 00387 33 726 511
Fax: 00387 33 726 511