bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Javni poziv – zaštita nacionalnih spomenika 2017

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava:“Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 04-14-4-171/17-7 od 31.03.2017. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, raspisuje:
 
 
JAVNI POZIV
 
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednicazaštita nacionalnih spomenika
 
I.
 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava kapitalnih transfera, koja su osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH”, br. 104/16).
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je  Odluku, V.broj: 358/2017 od 10.03.2017. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “ Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika ”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17).
 
 
II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
 
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava: Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima- učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednicazaštita nacionalnih spomenika
 
Broj: NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA SVRHA PROGRAMA / PROJEKTA KORISNIK SREDSTAVA BROJ KORISNIKA IZNOS PO KORISNIKU UKUPNO
1. Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/ projekta 1 20.000,00 20.000,00
2. Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta 1 20.000,00 20.000,00
3. Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta 1 20.000,00 20.000,00
4. Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika Zaštita starih gradova ili nekropole stećaka koji su proglašeni nacionaln. spomenikom BIH Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta 1 20.000,00 20.000,00
5. Interventna sredstva: 20.000,00
UKUPNO : 100.000,00
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta
Ciljevi programa su: Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnih spomenika koji su Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( “Službene novine FBiH” br.2/02, 8/02,27/02, 6/04 i 51/07), proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Kriteriji za izbor programa su: Raspodjela sredstava vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima .
 
Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:
Kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika.
Regionalna i nacionalna zastupljenost;
Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
Nastavak i realizacija započetih objekata;
Prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;
Vrijednost   objekta   (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
Podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje;
Finansijski plan ( budžet projekta );
 
III.
Neophodna dokumentacija za sudjelovanje
 
Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na osnovu prijave projekta - programa korisnika i obavezne dokumentacije.
Obrazac za prijavu projekta i obrazac izjave  moraju biti popunjeni na računaru na obrascima koji su dostupni na  web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (www.fmpu.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac Izjave i obavezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti. Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.
Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na CD u koverti.
Obavezna dokumentacija mora sadržavati:
 1. Popunjen obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
 2. Popunjen obrazac Izjave  (obrazac 2.)
 3. Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV 
      obveznici))
 1. Dokaz o vlasništvu  ( izvod iz katastra - katastarska čestica)
 2. Detaljan projekt  ili program sa preciznim predmjerom radova za koji se traži sufinansiranje
 3. Finansijski plan ( budžet projekta )
 4. Preporuku kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne zajednice  s potvrdom o sufinansiranju (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku)
 5. Elektronsku verziju obrasca prijave projekta i budžeta (CD disk)
 
 
Važne napomene:
 
 • U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje.
 • Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete.
 • Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca
 • Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu.
 • Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.
 • Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa područja Federacije BiH
 
 
 
 
IV.
Vrednovanje projekata
 
Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na (www.fmpu.gov.ba)
Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim korisnicima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
 
V.
Opće odredbe
 
Obraci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na (www.fmpu.gov.ba)
Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OBNOVU NACIONALNIH SPOMENIKA „.
Javni  poziv objavljuje se na (www.fmpu.gov.ba),  u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu velikog tiraža.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
 
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona       033/726 522 i 033/726 531
 
 
Broj: 04-14-4-171/17-8
Sarajevo, 31.03.2017. godine  
                                                                                                           
MINISTAR
Josip Martić
----------------------------
Preuzmite dokumente:
 1. obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
 2. obrazac Izjave  (obrazac 2.)