bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Javni poziv za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2017

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 04-14-4-170/17-7 od 31.03.2017. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, raspisuje:
 
 
JAVNI POZIV
 
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih
usljed poplava i klizišta ”
 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava tekućeg transfera, koji je osiguran iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta ” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (“ Službene novine Federacije BiH”, br. 104/16).
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je  Odluku V.broj: 357/2017 od 10.03.2017. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17).
 
II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
 
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava: “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta ”
Raspodjela sredstava utvrđenih ovom Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vršit će se za pet odabranih programa/projekata  u visini od 100.000,00 KM po jednom programu/projektu, i sredstva u visini od 131.027,94 KM kao interventna sredstva kojim raspolaže Federalni ministar prostornog uređenja, a sve u skladu sa kriterijima kako slijedi:.
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: kantonalni i općinski organi vlasti Federacije  Bosne i Hercegovine.
Ciljevi programa su: Poplave u maju 2014. godine aktivirale su preko 3.000 klizišta, uzrokujući štete na više od 2.000 stambenih jedinica. Stoga klizišta predstavljaju prijetnju ne samo za bezbjednost ljudi, nego i za brojna naselja i lokalnu infrastrukturu, farme i polja, puteve i vodosnabdjevanje, kulturne i sportske objekte i javne ustanove.
Poštujući veliki broj zahtijeva lokalnih zajednica za finansiranjem projekata sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta, sa realizacijom projekata iz ove Odluke povećati će se otpornost lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine  u smislu smanjenja rizika od klizišta i poplava, čime se doprinosi bezbjednosti stanovništva i infrastrukture u ciljanim područjima kao i održivosti ulaganja u razvoj i oporavak.
 Kriteriji za izbor programa su: Raspodjela sredstava vršit će se za programe i projekte u skladu kriterijima:
 •  doprinos kandidiranih programa /projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture  
      u ciljnim područjima
 •   prednost programima/projektima koji imaju veće ućešće u sufinansiranju
 •   finansijski plan ( budžet za program/projekat )
 •   Kandidirani programimi/projekti već imaju izrađenu projektnu dokumentaciju
 
III.
Neophodna dokumentacija za sudjelovanje
 
Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na osnovu prijave projekta - programa korisnika i obavezne dokumentacije.
Obrazac za prijavu projekta i obrazac izjave  moraju biti popunjeni na računaru na obrascima koji su dostupni na  web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (www.fmpu.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac Izjave i obavezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti. Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.
Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na CD u koverti.
Obavezna dokumentacija mora sadržavati:
 1. Popunjen obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
 2. Popunjen obrazac Izjave  (obrazac 2.)
 3. Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV 
      obveznici))
 1. Dokaz o vlasništvu  ( izvod iz katastra - katastarska čestica)
 2. Detaljan projekt  ili program sa preciznim predmjerom radova za koji se traži sufinansiranje
 3. Finansijski plan ( budžet projekta )
 4. Preporuku kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne zajednice  s potvrdom o sufinansiranju (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku)
 5. Elektronsku verziju obrasca prijave projekta i budžeta (CD )
 
Važne napomene:
 
 • U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje.
 • Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete.
 • Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca
 • Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu.
 • Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.
 • Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa područja Federacije BiH
 
IV.
Vrednovanje projekata
 
Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na (www.fmpu.gov.ba)
Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim korisnicima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
 
V.
Opće odredbe
 
Obraci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na (www.fmpu.gov.ba)
Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ–PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA „
Javni  poziv objavljuje se na (www.fmpu.gov.ba),  u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu velikog tiraža.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
 
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona       033/726 522 i 033/726 531
 
Broj: 04-14-4-170/17-8 
 
Sarajevo, 31.03.2017. godine                                                                                     
MINISTAR
 
Josip Martić

----------------------------
Preuzmite dokumente:
 1. obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
 2. obrazac Izjave  (obrazac 2.)