bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA


OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

NACRT ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Parlament Federacije BiH prihvatio tekst Nacrta zakona o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine i svojim zaključcima utvrdio da isti može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužili su predlagatelja da u vezi sa ovim Zakonom organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 odnosno 90 dana, koliko je za provođenje javne rasprave svojim zaključkom , broj: 02-02-1583/19 od 29.07.2020. godine, odredio Dom naroda, te da prilikom izrade Prijedloga zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja , kao obrađivač navedenog Nacrta zakona, raspisuje javnu raspravu i poziva sve zainteresirane subjekte da se u taj proces aktivno uključe , te svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinesu kvaliteti prijedloga navedenog zakona.

U cilju uključenja šire javnosti u proces javne rasprave Nacrt zakona o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovini objavljuje se na web stranicama Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, resornog federalnog organa sa zadatkom stručne i tehničke potpore obrađivaču, te se svi građani i drugi zainteresirani subjekti pozivaju da se u taj proces aktivno uključe.

Komentari, prijedlozi, primjedbe i sugestije na ovaj zakonski Nacrt mogu se dostaviti do 2.11 .2020.godine, u pisanom obliku, na adresu: Federalno ministarstvo prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br.2 ., 71 000 Sarajevo ili na e-mail adresu: info@fmpu.gov.ba odnosno na adresu: Federalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove, ul. Hamdije Kreševljakovića br.96. , 71 000 Sarajevo ili na e-mail adrese: uprava@fgu.com.ba i denis.tabucic@fgu.com.ba

Zainteresiranu javnost obavještavamo da će se završna sesija Javne rasprave vezane za Nacrt zakona o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH održati dana 5.11.2020.godine godine, sa početkom u 10,00 sati, ul. Hamdije Kreševljakovića br.96., Sarajevo, u sjedištu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sala za sastanke u potkrovlju.

Imajući u vidu posebne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa i propisane epidemiološke mjere završnoj sesiji javne rasprave neposredno, u sjedištu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, može pristupiti samo ograničen broj ljudi (12-15), zbog čega je osiguran link za online pristup završnoj sesiji https://meet.google.com/ubm-monj-sjd

Sve zainteresirane pozivamo da uzmu aktivno učešće u održavanju završne sesije, s ciljem kvalitetne pripreme prijedloga navedenog zakona.


Nacrta zakona o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine