bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 14.3.2019.

Javni poziv za podnošene prijava za članstvo u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu provođenja postupka energijskih audita


 Javni poziv za podnošene prijava za članstvo u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu provođenja postupka energijskih audita

Na temelju članaka 38. i 39. Zakona o energijskoj učinkovitosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/17) i članaka 32., 33., 34., 35.  Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata  („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18) federalni ministar prostornog uređenja objavljuje:
 
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za članstvo u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu provođenja postupka energijskih audita
 
 
 
I
Pozivaju se  sve zainteresirane   stručne osobe da podnesu prijavu za  članstvo u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu provođenja postupka energijskih audita (u daljem tekstu: Povjrenstvo za nezavisnu kontrolu), sukladno članku 38. i 39. . Zakona o energijskoj učinkovitosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/17) i članaka 36., 37. i 39. Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata  („Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18).
 
 
II
Za članstvo u  Povjerenstvu za nezavisnu kontrolu mogu se prijaviti stručne osobe koje dostave dokaze   o slijedećem :
  1. Diplomu o završenom minimalno  VII  stepenu stručne spreme ili  drugog ciklus Bolonjskog  procesa, odnosno dokaz o stjecanju   zvanja diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, a tiče se djelovanja koje je predmet rada Komisije za  nezavisnu kontrolu;
  2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  3. dokaz o radnom iskustvu - najmanje tri godine radnog iskustva, u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kroz angažman na drugi način, na poslovima provođenja energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i izradi više od dvadeset energijskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sistemom;
  4. dokaz o radnom iskustvu u oblasti kreiranja propisa i pravila - najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kreiranja propisa energijske efikasnosti (energijskih pregleda, energijskog certificiranja, kreiranje, priprema i primjena pravila struke ili tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti);
  5.  Uvjerenje o uspješno završenom odgovarajućem program stručnog osposobljavanja Modul 1,odnosno Modul 2.
 
III
Povjerenstvo za nezavisnu  kontrolu  se imenuje na razdoblje od   četiri godine.
 
IV
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva podnose se u roku od 8 dana od dana objave u dnevnom listu i web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, neposredno na  protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili poštom na adresu:
 
 
Federalno ministarstvo  prostornog uređenja
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
 
Sa naznakom „Prijava za članstvo  u Povjerenstvu za neovisnu kontrolu“.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ramatrati.