bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 3.12.2018.

JAVNI POZIV Za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine


Sarajevo, 27.11.2018. godine
 
 
 
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 35/05) i člana 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 58/14 i 89/18), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje
 
JAVNI POZIV
Za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 
I
 
Pozivaju se sva zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisije za vršenje tehničkog pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), i to sljedećih struka:
 1. Arhitektonske,
 2. Građevinske,
 3. Geodetske,
 4. Elektrotehničke,
 5. Mašinske,
 6. Saobraćajne,
 7. Tehnološke,
 8. Zaštite okoliša,
 9. Zaštite na radu,
 10. Zaštite od požara i eksplozije,
 
II
 
Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju VSS iz navedenih struka, najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za oblasti za koje je propisana obaveza polaganja.
Doktori nauka i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
 
III
 
Uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona (fiksni i mobilni) potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:
 • Kratku biografiju sa listom referenci, uz obaveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje,
 • Diploma o završenom fakultetu,
 • Dokaz o radnom iskustvu iz tačke II javnog poziva,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o sticanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnom osposobljavanju za posebne oblasti predviđenim posebnim propisima.
 
IV
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz tačke III podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:
 
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Ulica Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
 
 
sa naznakom »Prijava za učešće u radu komisije za tehnički prijem građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH«.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.