bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministrastvo prostornog uređenja


Objavljeno: 13.7.2017.

U Kaknju potpisan ugovor o sufinanciranju projekata „Sanacija klizišta u naselju Malješ”


Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić i Načelnik općine Kakanj Nermin Mandra  12.7.2017. godine su potpisali Ugovor o sufinanciranju radova za Projekat: „ Sanacija klizišta u naselju Malješ“, općina Kakanj (lokalitet poduzetničke zone „Vrtilište“ Kakanj) “ sa sredstvima u iznosu od 100.000,00 KM.
Općina Kakanj u svrhu realizacije Projekta: „ Sanacija klizišta u naselju „Malješ“, osigurat će sredstva u iznosu od 300.000,00 KM.

Ugovor je  potpisan sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 19/17).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 .